امروز: ۶ خرداد ۱۴۰۳
وبلاگدهی و سابدایرکتوری آذین بلاگ

جواب بازی آمیرزا جدید 1402، جواب آمیرزا تا مرحله 2700

متفرقه تاریخ انتشار: 23/07/07 35 نظر   879615 بازدید

اندازه فونت    
جواب بازی آمیرزا جدید 1402، جواب آمیرزا تا مرحله 2700

در صورتی که جوابها با آپدیت بازی جا به جا شده بودند به این صورت با سرچ یک کلمه تمام مراحلی که این جواب در آنها بوده را خواهید دید، تصویر زیر را مشاهده نمایید.

پیدا کردن جواب بازی آمیرزا
این مطلب به صورت هفتگی آپدیت می شود. صفحه را حتما بوکمارک کنید.

متاسفانه نتایجی یافت نشد.


در این مطلب از سایت آذین بلاگ به صورت روزانه به آپدیت جواب بازی آمیرزا خواهیم پرداخت. در صورتی که جواب مرحله ای را می دانستید از طریق نظرات اعلام بفرمایید. بازی آمیرزا یکی از پرطرفدارترین بازی های موبایلی ایرانی است که تا به حال به بیش از 10 میلیون نصب دست یافته است. این بازی با کسب نمره 4.8 از 5 و با رای 1.3 میلیون نفر هم اکنون در کافه بازار و گوگل پلی قابل دانلود می باشد. در اینجا جواب آمیرزا به صورت کامل را در یک صفحه جمع آوری نموده ایم.

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 500

در بخش جستجو ابتدا مطلب، کلمات مرحله مانند تسورا را وارد کنید و تمام کلمات ممکن ساخته و نمایش داده می‌شود.↑↑
1: سنگ، سگ

2 جدید: رنگ، رگ

2: زنگ، گز، زن

3: آتش، آش

4: کاخ، خاک

5 جدید: قفس، سقف

5: هوا،  آهو

6: پتو، توپ

7: میخ، مخ، یخ، خم

8 جدید: ملک، کلم، کم

8: مشق، قشم، قم

9: خرس، سرخ، خر، سر، رس، رخ

10: ادب، باد، ابد، بد، اب

11 جدید: کویر، کور

11: کلید، دکل

12 جدید: نسیم، سیم

12: سفید، دیس

13 جدید: قوری، قیر، قوی

13: مسجد، جسد، جسم

14 جدید: کود، کدو، کودک

14: پلنگ، لنگ، لگن

15: آشنا، شنا

16: لیمو، میل

17 جدید: یاس، سایه، سیاه

17: خامه، خام، ماه، اخم

18 جدید: موز، موزه

18: زمان نماز ناز نام

19 جدید: گربه، برگ، گره، برگه

19: مداد ادم دما دام

20 جدید: کوه، کوچ، کوچه

20: نبات تاب بنا

21: برنج برج رنج

22 جدید: فشار، فرش، شفا، شرف

22: تمشک تشک شکم مشک

23: قرمز رقم رزم مرز رمز (قمر، مقر، رمق)

24: ریال ریل یار (لار، یال)

25: کلمه ملکه ملک کلم

26: دکمه کمد دکه مکه (دهک)

27 جدید: لقمه، قلم، قله

27: نقره رهن قرن نهر هنر  (قهر)

28: گوشت گشت گوش (شوت)

29: کاهو کاوه کاه کوه اهک

30 جدید: کشور، روکش، شور، شکر، کور، کشو

30: مریخ خمیر خیر میخ

31 جدید: گوزن، زنگ، وزن

31: ماست تماس مات ستم تاس

32 جدید: پوست، توپ، سوپ، پتو، سوت

32: قسمت ستم سمت قسم

33: اهنگ گناه نگاه اهن (هنگ)

34 جدید: رود، دور، گود، گرد، گور، گردو

34: سالم سلام اسم سال (مال ملس)

35 جدید: هوش، شهر، رشوه، شوره، شوهر

35: حلیم محل میل حمل

36: گیتار تیر گاری (تار گیرا)

37 جدید: شانه، شاه، شنا، شاهین

37: پاشنه شانه پشه شاه (شنا)

38 جدید: وان، نفس، فانوس

38: پوتین توپ پتو

39 جدید: زین، بیل، لیز، زنبیل

39: گودال لگد گدا گلو

40: دستکش شکست دشت دست تشک

41 جدید: دیر، دریا، فردا، فریاد

41: میدان دامن دنیا امید دین

42 جدید: دیو، دیه، یاد، هادی، ادویه

42: بامیه ماهی بیمه بام ماه

43: گلابی گلاب بیل بال بلا

44: سیمان نسیم سینما سیم اسم

45 جدید: زیارت، زیر، تیر، تیز، ارز، راز، ریز

45: زاگرس گراز گرز گاز ساز ارز راز

46 جدید: ترسیم، رستم، مسیر، ترس، ستم، متر، سمت

46: بستنی بیست تنیس سنت سیب

47 جدید: یونجه، جیوه، هویج، نوه

47: گلوله لوله هلو گلو

48 جدید: جزیره، زره، زجر، هرز،زهر

48: شیراز شیار شیر ریش ریز

49: هواکش کاوه کاهو شکوه کوه کشو هوش

50 جدید: اسکلت، ساکت، کلاس، الک، سال، لاک، کال

50: کلسیم کلم میل سیم ملک سیل

51 جدید: اراده، اداره، اهدا، دره، هدر، رها

51: باران انبار آبان انبر انار بنا

52: روباه ابرو بهار راه ابر بره

53: تانکر کتان کنار کارت تانک کار تار ترک

54: کابوس واکس کاسب بوس سکو اسب سبک باک

55: لوبیا آلو لبو ویلا

56: فیلتر رتیل لیتر تیر ریل لیف فیل

57: جوراب ابرو جواب جارو آجر باج برج

58: تاکسی اسکیت اسکی ساکت تاس

59 جدید: همکار، مکار، کار، مکر، کره

59: تهران ترانه هرات تنها تره

60 جدید: علامت، عالم، املت، ملت، عمل، علم

60: خاطره آخر خطا خار خطر

61 جدید: روسری، سرور، سرو، سیر

61: آسیاب آسیا آسیب اسب سیب

62 جدید: خودرو، ورود، خرد، رود، دور

62: پیتزا پیاز تیز زیپ

63: خرگوش شور خوش رخش گور گوش

64: وانیل لیوان ویلا آلو وان

65: سرباز بازرس بارز سراب سرب برس سبز ساز

66 جدید: شاگرد، گردش، ارشد، رشد، شاد، گرد، گدا

66: خربزه خبره برزخ بره خبر خزر

67: عروسک عروس سکو سرو عکس کور

68 جدید: چرتکه، چتر، تکه، ترک، چکه، چرک، کره

68: باتری ربات تایر تیر تاب ترب تبر

69 جدید: اتریش، تراش، ارتش، شیار، اشتی، ترشی

69: لواشک لواش کشو کال شال

70: پاریس ساری اسیر پری پسر سپر پیر سیر

71: سلطان سالن سطل طلا سال

72 جدید: زنبور، برنز، روز، زبر، وزن، زور

72: ابزار بازار آزار بارز

73: بخاری خراب بخار خیار خیر آخر خار خبر

74 جدید: کبوتر، برکت، تبر، کور، ترک

74: باهوش آشوب شهاب هوش

75 جدید: پرنده، رنده، نرده، پرده، دره، پند، پدر

75: برنده نبرد برده رنده نرده بندر بند بدن

76: خرچنگ رنگ خنگ چرخ چنگ

77 جدید: مرجان، رمان، ارنج، نجار، جام، رنج، جرم

77: انجیر جاری نجار ناجی ارنج جان آجر

78 جدید: مدینه، میهن، مهدی، هند، دین

78: صابون بانو نصب بنا

79: شلوار واشر شورا لواش شال شور

80 جدید: طالبی، باطل، طبل، طلا، بیل، طلب

80: آینده ناهید دانه دهان آینه دنیا هند دین

81 جدید: اردک، دارت، دکتر، کارد، کارت، درک

81: کرگدن گردن رنگ درک کند گرد

82 جدید: بوشهر، رشوه، شوره، شوهر، بره، شهر

82: اسکله هلاک کاسه کلاس کلاه سکه کال لکه

83: تربچه بچه چرب چتر تبر ترب تره

84 جدید: درخت، دختر، چرخ، خرد، رخت، چتر

84: اسفند فساد دفن سند نفس داس

85 جدید: تفریق، فقیر، رفیق، فقر، قیر، قیف

85: ماشین نمایش منشی شام شنا ماش

86 جدید: کلوچه، کوله، کوچه، لکه، چهل، کچل، کوه

86: النگو الگو واگن انگل لگن گلو لنگ گاو

87: سنتور تنور ستون تونس نور سوت ترس تور

88 جدید: زرتشت، تشت، ترش، رشت، شتر، زشت

88: چمدان نادم دامن نمد چمن

89: اسلام الماس سالم سلام اسم مال

90: دودکش کود کشو کدو دوش دود

91 جدید: سبلان، سالن، بالن، سنبل، لباس، نسل

91: سهراب سراب هراس بهار سرب برس

92 جدید: یخچال، خالی، خیال، چال، خال، چای، یال

92: شکلات کاشت تلاش شال کال آتش تشک

93 جدید: مزرعه، عمر، زره، عمه، مهر، مزه

93: مجسمه مهم سمج سهم جسم

94 جدید: برنج، انبر، نجار، باج، برج، جان، رنج

94: پیکان پاک نیک پیک

95 جدید: پرستو، پوست، سوت، توپ، سپر، پتو، پست، سوپ، تور

95: کرمان کمان کنار رمان کمر مار کرم نرم نمک کار

96 جدید: سنجد، جنس، جسد، سبد، سند، سنج

96: ستاره هراس راست هرات ترس تاس

97 جدید: منقار، قران، رمق، رقم، نرم، مار، قرن

97: وزارت ترازو آرزو تراز تور اتو روز زور

98 جدید: سیاره، اسیر، سیاه، سایه، ساری، یاس

98: باریک کبیر کاری رکاب باک

99 جدید: فهرست، سرفه، سفره، تره، هفت، سفت

99: روبان بوران روان بانو ابرو انبر نوار نور

100 جدید: حامله، حمله، محال، محل، حال، ماه، حمل

100: شطرنج نشر رنج شرط جشن

101 جدید: پستچی، پیست، چیپس، پست، پیچ

101: پارچه چهار چاره پارچ چاه چاپ پره

102 جدید: شامپو، شام، شما، شوم، پشم، موش، ماش

102: آلبوم لبو وام بام مبل بوم مال

103 جدید: درامد، مرداد، مادر، مداد، مدار، مرد

103: دلاور دلار دارو داور اردو لودر دور رود

104 جدید: شهریه، ریشه، شیره، شهر، ریش

104: قبیله قبله قله لقب قلب

105: کنسرو نوکر کور سکو نور نوک

106: بقالی قالی قالب قلاب قاب قلب لقب

107: رادیو دیوار داور یاور رویا دریا دارو اردو دیو دیر

108: گنجشک کنج جنگ جشن گنج

109 جدید: مرداب، مربا، مبدا، بام، برد، مرد

109: جانور نجار روان نوار جارو جوان رنج جان

110: درشکه شهرک دکه درک شهر کره شکر

111: سرهنگ گرسنه سرنگ نرگس سنگر گره رنگ سنگ

112 جدید: امداد، داماد، مداد، ادم، دام، داد

112: سفارت راست فرات فارس افسر سفت سفر

113 جدید: سعادت، ساعد، ساعت، عادت، دست، داس، عدس، دعا

113: سمندر نرم سند رسم مرد نمد دسر درس سرد

114: بازجو بازو جواب جواز باج زوج

115 جدید: غبار، بالغ، باغر، باغ، بغل، غرب، غار

115: دهیار دایره دایه دریا ریه دیه دیر

116: خرمگس گرم مرگ خرس سرخ مگس رسم

117: سنجاب جان جنس باج

118 جدید: گزارش، ارزش، گراز، گاز

118: شکوفه شکوه کوه کشو هوش کفش کشف

119: تبریک کبریت کتری کبیر برکت ترک تیر

120: اسلحه سلاح ساحل حال

121 جدید: نوزاد، زانو، دوا، وزن، زود

121: نامزد نادم دامن نماز زمان مزد

122: زنجیر زجر زین ریز رنج

123: خرداد رخداد درد خدا داد خرد

124: مراکش شکار مشک ماش کرم شکم کمر شام شکر

125: فاصله صفا اصل فال فصل

126: پرویز پیروز وزیر پیر پری زور پرز روز زیپ

127 جدید: زباله، ابله، زابل، باز، بلا، بال

127: حلزون لحن لنز نوح وزن زحل

128: برشته رشته شهرت شربت بهشت بشر شتر شهر رشت ترش

129: اورست روستا سوار راست راسو اتو سوت تور

130: آزمون زانو زمان نماز وزن وام موز

131: تومان مانتو توان وانت مات متن

132: مشهور رشوه شوره شوهر موش شهر مهر

133: گونیا واگن گونی یوگا گاو گوی

134: بنگاه نگاه بانگ گناه آهنگ انبه

135: خاموش شخم شاخ خشم خام اخم موش خوش

136: دوران اروند درون روان نادر نوار

137: ابلیس سیلاب لباس آسیب سبیل سیل سیب

138: بادام آباد باد ادب ابد بام

139: آبرنگ انبر گران بانگ نگار رنگ برگ

140: تصویر صورتی وصیت تصور صورت صوت

141: رمضان ضامن رمان نرم مرض

142: مساحت تمساح تماس ماست مات ستم

143: بیمار امیر مربی مربا بام

144: دمنوش شنود دشمن موش نوش دوش

145: قنادی دین قند نقد دنیا

146: کارون نوکر کنار کور نوک

147: گلدان انگل گدا لنگ لگن لگد

148: ترکیه تیره کتری تکیه ترک ریه کره

149: زیتون ونیز زینت وزن زین تیز

150: درمان مادر رمان نادر نادم مدار دامن مار مرد

151: تابوت تتو تاب توت

152: تاخیر تاریخ تایر خیار رخت خیر

153: سنگین نگین سنگ گیس

154: نارنج نجار آرنج رنج نان جان

155: معاون مانع عمان معنا عمو نوع

156: آذرخش خراش شاخ آذر رخش

157: تبلیغ بلیت غیبت بغل لغت تیغ

158: تحریم حرمت رحمت حریم تیم رحم حرم

159: تاریک کتیرا یکتا کاری کتری تایر کارت

160: فارسی ساری سفیر فارس افسر سیر سفر

161: مقبره رمق مهر قبر قهر رقم برق

162: کوروش روکش کشور کشو کور شکر

163: موسیر سمور مسیر مرسی موسی سیم رسم

164: اهورا آواره آوار، آوا

165: یخچال خالی خیال چای چال خال

166: پردیس درس دیر دسر پدر دیس سرد پسر سپر

167: اسفنج نجف نفس جان جنس

168: آلوده هالو لوده هود دهل هلو

169: انگشت آتش گشت تنگ نشت شنا

170: ملاقه مقاله مهال لقمه قلمه قله قلم ماه

171: تومور موتور مروت مترو تورم

172: میرزا مزار امیر مرز رزم میز رمز

173: نقاله ناله لانه نهال نقل قله

174: سماور سرما سوار راسو سمور رسم

175: توافق تقوا توقف قوا وقت فوت افق

176: فرانسه افسر هراس رفاه فارس سفره فنر نفس سفر

177: پیراهن پاره آینه پناه پینه پنیر ریه

178: رایانه یارانه ایران ناهار انار

179: سوگند گوسفند گود سود سنگ دفن

180: دارچین دینار چادر چنار دریا نادر دنیا چین چای

181: کابینت کتاب تانک کتان تنبک بانک بیات نبات نیک باک

182: جنگنده گنجه نهنگ گنده گنج دنج هند جنگ

183: شومینه میوه منشی میهن شیوه نوش نوه موش

184: کامیون کمان کمین نوک نیک نمک

185: مسابقه ماسه سهام ساقه سماق قاب قسم ساق

186: خمپاره پاره خرما خمره خامه مهر اخم خام

187: فسنجان اسفنج فنجان جان نجف نان

188: نمکدان دکان کمان نادم دامن کمد نمک کند

189: سورتمه تورم رستم سرمه سوره مترو همسر سمور تسمه سوت

190: صبحانه صحنه انبه صاحب حنا صبح نصب حبه

191: زولبیا بازو ویزا لوزی زالو بازی زابل لوبیا لیز لبو ویلا زیبا

192: سنجاقک سنجاق ساکن جناق کاج ساق کنج

193: زمستان نماز ماست زمان تماس ساز متن مات

194: کلانتر تانکر کنترل تانک کارت کتان

195: توانا اتوبان توان نوبت وانت نبات بانو آبان

196: پلیکان پلکان پیکان پلاک پلک پاک پیک

197: موبایل لوبیا آلبوم بومی لیمو ویلا مایل مبل لبو

198: سلمانی سلیمان سینما سیمان سلام سالم سالن نسیم

199: دانشجو وجدان دانش جواد جوان جادو جوش جشن دوش شاد

200: باقلوا قالب قلاب بالا بوق قول قوا قاب قلب لقب

201: شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان

202: روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزه

203: چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزار

204: پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده

205: خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو

206: ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر

207: زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه

208: رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید

209: کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبه

210: دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستان

211: لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولا

212: فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبال

213: چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچه

214: سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار

215: دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت

216: گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه

217: چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچی

218: رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان

219: ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل

220: جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگر

221: سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی.

222: پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک.

223: نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه.

224: چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچه.

225: شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریور.

226: تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیل.

227: فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون.

228: ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل.

229: میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین.

230: غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی.

231: نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبان.

232: پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت.

233: هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالوده.

234: نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه.

235: میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی.

236: قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقا.

237: شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر.

238: نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه.

239: پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان.

240: خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار.

241: برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر.

242: گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر.

243: رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی.

244: داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج.

245: اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار.

246: گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاه.

247: سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس.

248: پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس.

249: زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه.

250: انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی.

251: قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی.

252: کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته.

253: رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت.

254: کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک.

255: دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه.

256: باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناق.

257: پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش.

258: گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ.

259: کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار.

260: گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشت.

261: بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین.

262: سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس.

263: فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر.

264: وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله.

265: بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم.

266: لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال.

267: سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت.

268: بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار.

269: رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر.

270: گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند.

271: کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار.

272: باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس.

273: تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی.

274: دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند.

275: پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار.

276: کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک.

277: موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش.

278: زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج.

279: انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما.

280: مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه.

281: ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار.

282: شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش.

283: قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق.

284: کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب.

285: قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطب نما.

286: گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده.

287: مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه.

288: قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله.

289: برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری.

290: ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوه.

291: موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره.

292: تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان.

293: لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین.

294: اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک.

295: ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه.

296: زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه.

297: توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ.

298: سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت.

299: موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو.

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 500

300: زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه.

301: کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند.

302: سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون.

303: رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف.

304: دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال.

305: دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک.

306: فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت.

307: زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله.

308: کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان.

309: گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله.

310: جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار.

311: دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار.

312: دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری.

313: لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال.

314: رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات.

315: نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه.

316: خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی.

317: بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان.

318: لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل.

319: کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه.

320: نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته.

321: گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه.

322: ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه.

323: مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه.

324: نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب.

325: داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار.

326: متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام.

327: گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان.

328: بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه.

329: ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال.

330: میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش.

331: سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست.

332: دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو.

333: ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا.

334: برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد.

335: کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک.

336: فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری.

337: خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین.

338: غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره.

339: لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی.

340: کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه.

341: دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده.

342: عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه.

343: طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار.

344: نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو.

345: رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین.

346: زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار.

347: سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده.

348: گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی.

349: پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر.

350: زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان.

351: شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار.

352: کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار.

353: ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی.

354: ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل.

355: کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار.

356: لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه.

357: لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله.

358: عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه.

359: ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس.

360: کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک.

361: خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه.

362: قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت.

363: داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد.

364: قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت.

365: برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور.

366: کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک.

367: جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت.

368: رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم.

369: هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره.

370: شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر.

371: دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید.

372: جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر.

373: کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف.

374: شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا.

375: مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار.

376: زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد.

377: قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد.

378: بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار.

379: دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد.

380: نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی.

381: گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ.

382: سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول.

383: طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب.

384: درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید.

385: موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی.

386: ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار.

387: دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش.

388: بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی.

389: صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف.

390: سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون

391: منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه.

392: علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله.

393: پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند.

394: کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل.

395: شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه.

396: پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ.

397: ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان.

398: قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه.

399: باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان.

400: قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس.

401: دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل.

402: سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ.

403: تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت.

404: پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ.

405: هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان.

406: قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه.

407: مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر.

408: فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین.

409: پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس.

410: پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی.

411: میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه.

412: رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد.

413: جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی.

414: پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه.

415: دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش.

416: برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست.

417: بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون.

418: پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه.

419: لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال.

420: دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده.

421: خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه.

422: نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو.

423: گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه.

424: لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن.

425: سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام.

426: گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن.

427: جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره.

428: چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی.

429: سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان.

430: لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار.

431: گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند.

432: متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین.

433: چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین.

434: گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره.

435: گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه.

436: خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه.

437: کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار.

438: تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست.

439: شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور.

440: فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور.

441: چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب.

442: ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه.

443: عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی.

444: گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان.

445: خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان.

446: سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان.

447: خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار.

448: کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون.

449: فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه.

450: داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان.

451: ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل.

452: ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت.

453: بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه.

454: نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان.

455: کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی.

456: خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات.

457: دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد.

458: دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده.

459: تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر.

460: روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی.

461: نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده.

462: سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران.

463: موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه.

464: بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد.

465: مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک.

466: خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی.

467: عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد.

468: مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه.

469: گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه.

470: زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه.

471: سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت.

472: آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه.

473: برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان.

474: غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه.

475: شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری.

476: عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان.

477: مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه.

478: سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت.

479: خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه.

480: داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر.

481: دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد.

482: دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی.

483: پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد.

484: سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته

485: برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها

486: گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه

487: لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان

488: متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند

489: چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه

490: قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه

491: پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک.

492: رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان.

493: پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت.

494: دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده

495: خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده

496: صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم

497: ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر

498: سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست

499: کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود

جواب آمیرزا مرحله 500 تا 1000

جواب آمیرزا مرحله 500 تا 1000

500: علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه

501: زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده

502: دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد

503: دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان

504: متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال

505: تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی

506: بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست

507: لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر

508: فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال

509: سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور

510: خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه

511: پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد

512: قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری

513: زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت

514: منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه

515: نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق

516: وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز

517: میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی

518: رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه

519: خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان

520: برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر

521: مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد

522: شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان

523: فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد

524: یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان

525: عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل

526: کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه

527: کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین

528: چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه

529: نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه

530: سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس

531: تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار

532: سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار

533: مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم

534: املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال

535: خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری

536: دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت

537: کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار

538: مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار

539: رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج

540: جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار

541: برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان

542: سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه

543: اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال

544: نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان

545: متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان

546: سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک

547: قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله

548: سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون

549: رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند

550: دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود

551: دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانی

552: سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور

553: رخش، مربا، خشاب، خراش، آرام، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش

554: گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار

555: تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات

556: بست، سبک، کسب، کباب، کاسب، کلاس، کتاب، بابک، بابل، ساکت، کابل، لباس، اسکلت، کسالت، بسکتبال

557: زبر، دره، بچه، چوب، چرب، زرد، بره، دوره، برده، روزه، روده، بهروز، زردچوبه

558: جام، امید، مداد، جامد، جدید، مجید، اجداد، امداد، داماد، جامدادی

559: اول، لوس، نسل، سفر، فال، نفس، سونا، سالن، افسر، سفال، فارس، سوال، افسون، فانوس، فوران

560: ریل، لیز، آجر، زجر، ریال، جاری، رازی، لیزر، آجیل، ایرج، ارازل، جالیز، الجزایر

561: نوک، واگن، کنار، نگار، گران، کنگر، نوکر، انگور، گورکن، کارون، کانگورو

562: فخر، فال، فلک، کفر، فکر، خال، کافر، کلاف، کالا، فاخر، خلاف، اراک، خلافکار

563: موز، گام، آرزو، آمار، آواز، آوار، آرام، گراز، مزار، گرما، امروز، ماورا، گوارا، آموزگار

564: دفن، دیو، نیرو، فرنی، نوید، فرود، درون، ردیف، فوری، فردین، فریدون، فروردین

565: کابل، بلیت، نبات، کتاب، بیان، بیات، کتان، لکنت، تانک، بانک، بالن، تنبک، تنبل، کتانی، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین

566: لوس، موم، سوال، ملوس، املا، سالم، سلام، اسلام، الماس، امسال

567: نیش، شیب، ریشه، بیشه، میهن، نیمه، شیره، نرمش، شنبه، منبر، بهمن، شبنم، نمره، مربی، منشی، بیمه، نشریه

568: زبر، برگ، دیگ، یزد، زیره، بدهی، برگه، گربه، هرگز، بزرگ، گرده، گریه، گیره، دبیر، برگزیده

569: رخت، خیر، بخت، خبر، بخار، خیار، آخرت، باخت، ربات، تایر، بیات، خراب، تخریب، باتری، تاریخ، بخاری، تبخیر، تاخیر، خیرات، بختیاری

570: گنج، جگر، رنج، گدا، جنگ، آرنج، گنجه، گنده، گران، گرده، آهنگ، درجه، نجار، جهان، جاده، جهاد، گردن، گناه، نگار، نگاه، آهنگر، جهانگرد

571: نسل، لیست، آسان، آسیا، سینا، تنیس، سالن، ایست، استان، ایالت، آستین

572: فرش، شرف، ظرف، فیش، ظریف، رویش، شریف، فروش، شوفر، فوری، یورش، ظرفشویی

573: بدل، ویلا، یلدا، نوبل، بلند، بانو، بودا، دیوان، بینوا، لوبیا، نابود، لیوان، بنیاد، وانیل، والدین

574: پتک، پست، تپش، سوپ، کشت، پیک، پشت، پوک، تشک، شکست، پشتک، سکوت، تیوپ، پیست، کویت، کشتی، پشتی، پوست، پوشک، پیشکسوت

575: یزد، داس، زین، دیس، زنده، نیاز، دایه، سیاه، ساده، نسیه، سینه، زیاد، زیان، ایزد، سینا، نیزه، اسید، سایه، سازه، زاهد، آینه، آینده، آدینه، سازنده

576: مواد، دوام، دریا، مرید، مایو، وارد، مدیر، مدار، مادر، امید، رادیو، دیوار، مروارید

577: شیمی، ماشه، شیره، ریشه، ماهی، شیار، شهرام، شماره، همایش، شیرماهی

578: غار، غنا، غنی، اغوا، نیرو، آوار، روغن، روانی، ویران، ایوان، ایران، ارغوان، ارغوانی

579: سخت، خون، سخن، تونس، وانت، آسان، سونا، ساخت، ستون، سوخت، نخست، ستوان، اوستا، تاوان، سخاوت، استان، استوا، خاتون، توانا، استخوان

580: متن، مترو، تنور، مایو، تورم، رمان، تیمار، تامین، روانی، مانتو، تمرین، ویران، نیمرو، تومان، امنیت، میترا، مریوان، رومانی، ویتنام، ورامین

581: رخش، خوش، شاخ، شوخ، خارش، یواش، خراش، خاور، شرور، شوخی، خیار، خیارشور

582: ترن، برس، سرب، نصب، صبر، نبات، سراب، تراس، بستر، راست، ستار، رانت، آبستن، تناسب

583: کوی، نوک، کتان، تانک، یکتا، کویت، کتانی، ایوان، کتایون، تایوان

584: پست، پتک، پاک، پکن، پاکت، ساکن، کاست، آسان، ساکت، سکان، استان، پاستا، استکان، پستانک، پاکستان

585: سود، هوس، سند، سونا، سواد، آدرس، ساوه، ساده، سوره، سرود، آسوده، وردنه، سوهان، رسانه، اندوه، سودان، سروان، دوران، اروند

586: گیس، آسیا، هستی، آگهی، آگاه، ایست، سیاه، گیاه، سایه، آگاهی، ایستگاه

587: گوش، گوشه، گروه، گوهر، گواه، ورشو، شوره، رشوه، شوهر، هاشور، شاهرگ، گوارش، گوشواره

588: جنگ، باج، لجن، گنج، لنج، جنگل، گلاب، بانگ، انگل، بالن، لبنان، جنگلبان

589: سند، یلدا، اسید، آدرس، دلیر، اسیر، دلار، ساری، دینار، سریال، سیلندر، ایسلند، ایرلند

590: میل، موش، ملت، مشت، شوم، لوتی، ولرم، لیمو، یورش، رتیل، لیتر، تورم، مترو، ترشی، مشورت، مشتری، لیموترش

591: تیز، تنه، زینت، نیاز، زیان، تازه، آینه، نیزه، تنها، انتها، نهایت، اهانت، تازیانه

592: یزد، باز، زین، زینب، ایزد، بیان، بازی، زبان، زیبا، زیاد، بنیاد، بندباز

593: کیش، نمک، شیک، شادی، کمین، آدمک، امید، شاکی، مدنی، مشکی، کاشی، دکان، شیاد، منشی، دشمن، دشنام، نمایش، آدمکش، ماشین، میدان

594: کبد، کتاب، کارت، رکاب، ربات، تبرک، اراک، آباد، دارت، برکت، راکت، دکتر، ابتدا، ارادت، تدارک، ابتکار

595: خون، خدا، نرخ، خرد، دوره، نخود، رخنه، درون، خانه، روده، خنده، خاور، وردنه، اندوه، اروند، دوران، خواهر، رودخانه

596: پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیو

597: سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکن

598: چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانو

599: شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاش

600: اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیک

601: دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیو

602: عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروت

603: واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگر

604: تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینه

605: بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغ

606: آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمان

607: منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچی

608: مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امداد

609: تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایران

610: ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانی

611: خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادم

612: پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، واردات

613: فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشاره

614: گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبال

615: قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریاد

616: سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخه

617: سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدان

618: ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماس

619: جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزد

620: زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیز

621: کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسرو

622: زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندر

623: ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربان

624: جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاور

625: رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراک

626: جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشانده

627: تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیر

628: کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکور

629: قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاق

630: بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگرد

631: تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگ

632: گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوساله

633: قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافه

634: رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانه

635: دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد

636: نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستون

637: چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاول

638: گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگال

639: پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگر

640: یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزی

641: شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیات

642: راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکر

643: رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگند

644: خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمان

645: پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدار

646: خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله

647: گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی

648: گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه

649: چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار

650: متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون

651: چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی

652: بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه

653: قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر

654: دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی

655: سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان

656: خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت

657: زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان

658: کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار

659: چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس

660: صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی

661: غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار

662: نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن

663: دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر

664: سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما

665: خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه

666: جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه

667: ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر

668: سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست

669: کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار

670: عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار

671: ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش

672: هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده

673: رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته

674: مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو

675: مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

676: میز، مزد، مزه، مهدی، زنده، هیزم، همزن، نیمه، نیزه، زمین، میهن، مدینه

677: سیخ، شاخ، خیس، سخن، شیخ، خشن، ساق، نیش، سینا، نقاش، شانس، نقاشی

678: رخت، نرخ، خیر، پنیر، خیار، آخرت، خیانت، تاخیر، تاریخ

679: تیز، ساز، سبز، سیب، قاب، زیست، بزاق، سبقت، آسیب، زیبا، بازی، سبزی، بیست، ایست

680: جلد، جسد، جاده، سوله، جاهل، سوال، جهاد، جلاد، سجده، سواد، ساده، جلسه، جدول، سجاده، آلوده، آسوده

681: مشت، رشت، شتاب، شربت، تمبر، آرام، مرتب، مربا، تماشا، آبشار، آرامش

682: متن، مدت، دقت، قدم، تمدن، قنات، قناد، نامه، تنها، دهات، ماده، همدان، دامنه، دهقان

683: گله، نوه، گلو، لال، گونه، الگو، انگل، لنگه، لوله، لاله، گلوله، النگو

684: گیس، سبک، برگ، رکاب، سراب، کاسب، آسیب، اکبر، اسیر، گاری، بیکار، سیگار، باریک

685: لطف، لبه، فال، طلا، طفل، طبل، برف، ابله، رفاه، باطل، باله

686: تشک، کشت، تشت، سکان، ساکن، شانس، کاشت، شکست، تشتک، نشست، ساکت، تکان

687: جهش، گلو، جوش، گوش، گله، گوشه، گوجه، لهجه

688: دنج، جگر، رنگ، رنج، برگ، برج، جنگ، گنبد، نجیب، دبیر، درنگ، برنج، گردن

689: رحم، حرم، مدت، محمد، محرم، حریم، مریم، مردم، مدیر، رحمت، متحد، محترم، تحریم

690: عرب، عمر، شعر، شمع، مشت، تمبر، مربع، عابر، شربت، شاعر، شتاب، مربا، عمارت، عبارت

691: برج، زرد، وجب، جارو، جواب، واجب، بازو، آرزو، بازجو، جوراب

692: شرق، قیر، قشر، شال، شادی، ارشد، شلاق، قالی، یلدا، قادر، ریال، دلار، قلدر، دلیر

693: جهش، دیو، جوش، جدی، دوش، جیوه، هویج، جزوه، شهید، دوشیزه

694: نصب، صوت، بانک، نوبت، تکان، نبات، کتاب، صابون، تنباکو

695: لبو، مبل، طبل، طول، سطل، سیب، وسط، سبیل، طلسم، بلوط، لیمو، سیلو، موسی، مطلوب

696: قلک، قهر، قله، برق، قبر، قبله، برکه، کلبه، کلاه، بقال، قالب، قاره، قلاب، براق، کابل، کربلا

697: جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمره

698: وزن، کنیز، زانو، نازک، زیان، نیاز، کویت، زینت، کتانی، زیتون

699: پست، پلک، پیر، پیک، کتری، لیست، پلیس، پیکر، لیتر، رتیل

700: نجف، عاج، رنج، جان، نجار، عارف، رفاه، آرنج، جهان، عرفان

701: حدس، سبد، حبس، حوا، بوس، سواد، واحد، حسود، حساب

702: حرف، حرم، رحم، فکر، حکم، حمام، حرام، کافر، مرام، محرم، مکار، حاکم، محکم

703: سیخ، شیخ، شال، شاخ، خیس، خشک، کاشی، شاکی، خیال، کلاس، خالی، شلیک، کلیسا، خشکسالی

704: نفت، تنش، فیش، وفا، شفا، وفات، ناشی، یواش، شیفت، آشتی، آویشن

705: صلح، صبر، رضا، ضرب، اصل، صبح، صاحب، صحرا، حصار، حاصل، حاضر

706: رانت، هرات، هراس، تنها، راست، تهران، ترانه، رسانه، ستاره

707: تله، کشت، تشک، شدت، دکل، دکه، هشت، دشت، شکست، دسته، سکته، دستکش

708: سنگ، نفت، نفس، تنگ، سنگر، تفنگ، فارس، افسر، نرگس، سرنگ، نفرت، تنفس، سفارت

709: مزد، زیپ، امید، پیام، پیدا، زیاد، آزاد، ایدز، پیاز، پماد، آزادی

710: غرب، برف، باغ، غار، فریب، غایب، غبار، رفاه، غریب، غرفه، غریبه

711: پست، چاه، تپه، چاپ، سپاه، ساده، دسته، پسته، دهات

712: لیف، فیل، هدف، فدا، فال، آینه، هلند، هادی، دهلی، یلدا، فایده، ناهید، آینده، دلفین

713: شیب، شیره، ریشه، زیبا، شهاب، ارزش، بیشه، هزار، بازی، زهرا، شبیه، شیراز، شهربازی

714: صوت، وصیت، هیات، تایر، صورت، تیره، تصور، هرات، صورتی، تصویر

715: چمن، منچ، سهم، چین، هیچ، میهن، سینه، نسیه، نیمه، غنچه، نغمه، نسیم

716: میخ، ماهی، خامه، خیام، گیاه، آگهی، خیمه، مخفی، مخفیگاه

717: قسم، سوپ، پدر، قوم، ورق، قدم، رقم، مقدس، پودر، مرقد، سمور، سرود، مدرس

718: شفا، زشت، ارتش، آشتی، ترشی، شیفت، شیار، ارزش، اتریش، زیارت، شیراز

719: سخن، وفا، دفن، خدا، خون، سونا، فاسد، نخود، سواد، فانوس، اسفند

720: بالن، انگل، باند، گلاب، دلار، لنگر، بلند، گردن، گنبد، گلنار، گلدان، آبرنگ، دنبال، گرداب، بالگرد

721: داد، درد، مرد، مدار، مربا، مبدا، مداد، مادر، مرداد، درآمد، برادر، مرداب

722: موم، حرم، روح، رحمت، تورم، مترو، محرم، ترمیم، محروم، تحریم، محترم، مرحوم

723: جنگ، جگر، آینه، گیره، گناه، نجار، گریه، آرنج، جیره، آهنگ، آگهی، هیجان، انجیر، آهنگر

724: ناشی، گریم، ناشر، گرما، گاری، منشی، شناگر، ماشین، نمایش، نگارش، نمایشگر

725: نوه، روده، رنده، درون، نوید، ویژه، نروژ، نرده، نیرو، هیدروژن

726: پله، لپه، لامپ، پیله، میله، ماله، پیام، پایه، ماهی، مایل، پیاله

727: قوا، خلق، لخت، خال، ملخ، قول، قلم، تلخ، قوم، وقت، تقوا، قاتل، مقوا، خالق، خلاق، املت

728: چاه، چای، کاه، چرک، چکه، هیچ، چاره، چهره، چاکر، کرایه

729: بوته، تباه، بهشت، تابه، آشوب، شهاب، شتاب، توبه، شباهت، باهوش، اشتباه

730: وزن، سوت، زیست، زینت، یونس، سینی، ستون، ونیز، سوزن، تنیس، ویزیت، زیتون

731: چسب، سود، چوب، دیو، سیب، سبد، سوت، دیس، دست، بوس، دوست، بیست

732: رمان، پیرو، پیام، پارو، نیرو، پویا، پنیر، پوریا، روانی، پیمان، پیانو، نیمرو، مانور، ویران، رومانی

733: امید، دنیا، دامن، مدال، یلدا، مایل، نادم، میدان، میلاد، دینام، ملایم

734: ریال، امیر، مایل، املا، آمار، رمال، آرام، ملایر، ایلام، مالاریا

735: عقل، قله، دعا، اهدا، قلعه، عادل، عاقد، عاقل، عقده، علاقه، قلاده

736: دکل، باج، تاج، کاج، جلد، بدل، کبد، جلبک، کتاب، کلاج، کابل، جالب، جلاد، کالبد

737: گوش، شوهر، شوره، ارزش، ورزش، گوشه، آرزو، گروه، رشوه، گراز، روزه، گزارش، گوارش، شاهرگ، هاشور، ورزشگاه

738: دیگ، گردش، گردن، مرشد، دشمن، شگرد، گریم، مرید، منشی، گندم، مدیر

739: نوید، پیدا، یلدا، پدال، ویلا، پویا، پوند، پیانو، دیوان، پیوند، لیوان، وانیل

740: شیب، بیشه، بنیه، شیعه، ناشی، شانه، شهاب، انبه، شعبه، آینه، شنبه، شایعه، شعبان، شاهین

741: شال، شکل، کالا، شلیک، شاکی، کاشی، شریک، شکار، لشکر، ریال، آشکار، آرایش، کالری

742: یلدا، دیلم، مرید، رمال، مدار، مدال، دلار، مادر، مدیر، امید، دایی، ریال، ملایر، میلاد، میلیارد

743: لبه، مبل، هتل، مدت، تله، تمدن، تنبل، بنده، بهمن، دلمه، بلند، هلند، دنبه، مهلت، تلمبه

744: بوس، سبد، برس، دوش، درشت، بورس، ترسو، شربت، دوست، درست، شبدر، رسوب، سرود، دستور

745: کتری، یکتا، کارت، دارت، ژاکت، راکت، اردک، دکتر، دریا، آژیر، تدارک، کتیرا، تیراژ، تاریک

746: کوه، پاک، پتو، توپ، پوک، تپه، پاکت، کاوه، پوکه، کاهو، کوتاه

747: ریه، میوه، ماهی، میهن، نمره، نیمه، مانور، مناره، نیمرو، رومانی، اهریمن، اورمیه، موریانه

748: زشت، شاه، شتاب، شهاب، زاهد، تازه، دهات، تابه، ابهت، بهشت، شاهد، شهادت، شباهت، بهداشت

749: سبز، ساز، لبو، رسول، سوال، زابل، آرزو، بلور، بورس، زالو، بازو، لباس، سراب، البرز، سرباز، بلوار، بازرس

750: شیب، زهرا، هزار، زیره، بیشه، شیار، شیره، ریشه، ارزش، شهاب، شیراز، شیربها، شهربازی

751: وزن، گدا، زنگ، زرد، زانو، واگن، دراز، گردن، گردو، درون، گوزن، انگور، نوزاد

752: نامه، ماسه، سهام، سرمه، نمره، ساده، سرما، همسر، ماده، آدرس، مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانه

753: لوس، یاس، سوال، آسیا، یونس، سالن، ویلا، آسان، سویا، ایوان، وانیل، لیوان

754: فوت، فیل، لیز، زلف، فلز، لیف، فضول، زیلو، فلوت، فیوز، لوزی

755: مبل، قلم، مشق، شام، طلا، قشم، مطب، قلب، قطب، بالش، قلاب، قالب، باطل، طلاق، بقال، شلاق، شمال

756: فیل، لیف، نیرو، فیلم، منفی، لیمو، فوری، فرمول، نیمرو، نیلوفر

757: کود، یزد، کدو، زود، نوک، وزن، کنجد، کنیز، نوید، نیکو، کندو، جکوزی

758: اول، نسل، ستون، سوال، سونا، آسان، تونل، سالن، استان، ستوان

759: برگ، گرز، رنگ، زبان، گراز، آبان، بزرگ، انبار، باران، بازار، ابزار، ارزان، بازرگان

760: نرم، نمک، میخ، خبر، خنک، نرخ، کریم، کبیر، میخک، کمین، مریخ، کربن، مربی، خمیر

761: کود، کدو، تکه، کوه، دوا، دکه، کادو، کاوه، کاهو، کوتاه

762: سهم، حنا، نامه، سالن، ساحل، ماسه، سلام، حمله، سالم، اسلحه، حامله، حماسه

763: وزن، میز، موز، آویز، زیان، زمین، نیاز، زانو، زمان، نماز، آزمون، میزان، موازی، مایونز

764: تاب، اسب، حبس، حساب، ماست، محبت، تبسم، تماس، مساحت، تمساح

765: هوش، موش، بهمن، شبنم، ماشه، آشوب، شنبه، شانه، انبه، شهاب، باهوش، نوشابه

766: پیک، کیش، پری، پیر، شاکی، کاشی، شریک، شکار، پارک، شاپرک، پیراشکی

767: یلدا، دنیا، امید، لیمو، مواد، مدال، میلاد، میدان، ملوان، وانیل، لیوان

768: نان، گله، ناله، لانه، نهال، گلاب، ابله، انبه، نهنگ، بالن، بنگاه، لبنان، نگهبان

769: نفس، سرفه، سفره، آسان، رفاه، انار، رسانه، ناهار، فرانسه، افسانه

770: برق، براق، بهار، ایده، قاره، بدهی، دبیر، رقیب، برده، بیدار، ردیاب، بدرقه، دایره

771: موج، جسم، تماس، نجات، ماست، سمنو، ستون، نجوم، ناموس، تومان، مانتو

772: شنا، دهان، شانه، دانا، آشنا، دانش، ناهار، اشاره، اراده، هشدار، اداره

773: گاو، لیگ، گلو، ویلا، گاری، ریال، الگو، گالری، گوریل

774: مکه، مزه، کینه، زمین، کمین، نیزه، همزن، نازک، کمان، هیزم، کنیز، کیهان، میزان

775: جیغ، مرغ، موج، جرم، غوره، مجری، میوه، جوهر، جیوه، هویج، جریمه، جمهوری

776: زرد، زهر، زنگ، رنگ، گردن، نهنگ، هرگز، گرده، زنده، زرنگ

777: کشو، کفش، کیف، شکم، کشف، موش، کفاش، کافی، شکاف، موشک، مشکی

778: آینه، میهن، مهدی، دنیا، ماده، آینده، همدان، مانده، میدان، ناهید، نماینده

779: مشت، مشق، قشم، آتش، اتاق، نقاش، آشنا، تماشا، امانت، انتقام

780: نوع، شمع، عمو، روشن، شروع، معنا، شورا، شعور، شاعر، عمان، معاون، مشاور

781: کیف، کاسه، سیاه، سایه، کیسه، کینه، آینه، سینه، کیهان، سفینه

782: میخ، خفه، خیمه، منفی، آینه، خانه، خیام، خانم، مخفی، خامه

783: مهم، نمره، جهان، مجرم، نجار، آرنج، جهنم، مهاجم، مهمان، مهاجر، مرجان، مناره

784: عمو، سیم، هوس، عید، عدس، عمه، سعی، معده، سعدی، میوه

785: پدر، سپاه، سیاه، آدرس، ساده، پایه، سایه، پیاده، پادری، سیاره، دایره، پاریس

786: وزن، زوج، جارو، جوان، آرنج، آواز، زانو، نجار، انار، اجرا، ارزان، جانور

787: نوار، گریه، گیاه، گران، گوهر، گونه، گیره، ویران، آهنگر، انگور، نیروگاه

788: شکل، کویر، کیلو، شلیک، ویلا، شکار، لشکر، کشور، کولر، وکیل، شریک، لواشک، شلوار

789: قتل، قلم، قالی، املا، املت، قیمت، اتاق، ایلام، لیاقت، قیامت، مالیات، ملاقات

790: عدل، دعا، عمل، علم، علت، مدال، عادت، املا، معدل، املت، معتاد، علامت، عدالت، اعتماد

791: سود، سوت، هوس، چوب، چسب، سبد، بچه، دست، بسته، دوست، توبه

792: شیخ، آشتی، بخیه، بهشت، بیشه، شهاب، باخت، شاخه، شتاب، شباهت

793: ارشد، شادی، ریشه، رشید، شهید، هشدار، دایره، شهریار، شهردار

794: لیز، کیلو، ویلا، ویزا، وکیل، لیمو، آویز، لوزی، موازی، لوازم، مالزی

795: شمع، عمو، شعر، مشت، ترشی، شعور، شروع، مترو، تورم، مشتری، مشورت، تعمیر

796: لکه، دکه، کدو، کلاه، کلبه، کاوه، کوله، کادو، کاهو، کبود، آلوده

797: مهم، قسم، ماسه، مقام، همسر، قاره، سرما، ساقه، سارق، سماق، سرمه، مراسم

798: لنگ، لگن، یاس، زنگ، سنگ، زگیل، زیان، سالن، نیاز، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیس

799: موج، نان، جام، نامه، جوان، جهان، جنون، جهنم، نمونه، جوانه

800: شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهت

801: سبک، ببر، اسب، کاسب، کلاس، کباب، کابل، بابل، بابک، لباس، کربلا

802: محل، حال، شمال، مسیح، حلیم، ساحل، سالم، سلام، سلاح، مسالح

803: موز، سوزن، ستون، سونا، نماز، ماست، زانو، تماس، زمان، ازمون، ناموس، مانتو، ستوان، تومان، زمستان

804: کشک، چکش، کیک، کمک، مشک، شکم، چشم، کشیش، مشکی، چشمک، کشمش

805: غذا، کوه، کره، آذر، ذره، غار، کوره، غوره، کاغذ

806: جیب، باج، جیوه، هویج، واجب، باجه، جواب، جوجه

807: پاک، کمد، شاد، کشمش، پماد، پشمک، ادمکش، شمشاد

808: نظم، نظام، مربی، ناظم، رمان، مربا، منبر، بیمار

809: هلو، هوش، لال، لواش، ویلا، شلیل، لوله، هالو، لاله، هیولا، شوالیه

810: علم، علف، عمه، فهم، فال، شفا، شمع، ماشه، مشعل، شعله، شمال، عالم

811: جنگ، گود، گنج، گونه، گوجه، بنده، جنوب، گنبد، بودجه

812: چاق، قیر، چای، قوی، قطر، قوری، رویا، قارچ، قطار، چاقو

813: صفا، نصف، حنا، صاف، صحنه، صفحه، اصفهان

814: هدف، هلو، ژله، واژه، هالو، آلوده، فولاد، فالوده

815: علم، عمه، مطب، طلا، طعم، باطل، طعمه، مطالعه

816: مهم، سهم، سیاه، مسیر، مریم، سایه، ماسه، سرمه، مرهم، همسر، سیاره، مراسم، سرمایه

817: شاد، دشت، مشت، مدت، شمال، مدال، املت، تلاش، سلام، سالم، دستمال

818: مشق، مرغ، مصر، شرق، مقر، قصه، شهر، رقص، غصه، قشم، قرص

819: زیرک، بازی، زیبا، شکار، آبکش، ارزش، زرشک، بیکار، شیراز،، باریک

820: سحر، روح، صلح، اصل، لوح، سوال، صحرا، سلاح، حلوا، حصار، ساحل، رسول

821: مزه، میز، زخم، خزر، خیار،هیزم، زیره، خرما، مریخ، خمیر، میرزا، خمیازه

822: دیو، قوی، قدم، قیمه، هدیه، قدیم، قهوه، مهدی

823: پشت، دشت، پست، پاک، تپش، تشک، دست، کشت، پشتک، ساکت، شکست، پاکت، دستکش

824: نوه، وطن، وقت، توان، تنها، تقوا، نقطه، قنات، وانت

825: آفت، رخت، عارف، آخرت، تعارف، افتخار، اختراع، ارتفاع، اعتراف

826: عیب، سیب، اسب، حبس، بیست، بیات، ساعت، حساب، آسیب، عباس، تسبیح

827: گرم، گرگ، گنگ، نمک، مرگ، مکان، گمرک، گرما، کمان، کنار، گران، گرمکن، گرگان، کرمان

828: چرخ، چرم، میخ، چاه، چای، خیمه، خیار، خیام، خمیر، خرما، خامه، مخچه، مریخ، چهار، میخچه

829: پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، دولت، دلار، تولد، پارو، پادو، پالتو، دلاور

830: مدت، صفر، مصر، خرد، مصرف، فرصت، دختر، خدمت، دفتر، درخت

831: پدر، پناه، پنیر، پیدا، پاره، پرده، پراید، پیاده، پادری، ناهید، دایره، پرنده، آینده، پیراهن

832: دبی، یزد، دیو، کدو، دکه، کبد، بدهی، کبود، کوزه، کوبیده

833: زخم، نان، جان، جام، مخزن، نماز، ناخن، خانم، خزان، زمان، زنجان، انجمن

834: قله، قفل، فقر، لوح، قول، قهر، حرف، حلق، فرق، روح، حوله، حلقه

835: عید، دیس، عیب، سعی، عدس، سبد، عهد، سیب، سعید، هدیه، بدهی، سعدی

836: شاد، شیخ، شاخ، خدا، شوخی، خرید، شورا، درویش، دیوار، دشوار، رادیو، داریوش، خورشید

837: مدت، همت، هادی، هدیه، مهدی، ایده، ماده، دهات، ماهی، هدایت، اهمیت

838: عرب، شعر، شهر، عطش، عطر، عطار، عابر، شاعر، بهار، شهاب، شعبه، رابطه

839: نان، قول، نقل، وقت، تقوا، تونل، آنتن، قاتل، قنات، قانون

840: غذا، غاز، غزل، غرب، زاغ، بذر، آذر، لاغر، غزال، بالغ، زغال، زابل، غبار، البرز

841: جسد، جسم، سجده، ساده، سنجد، مسجد، جهنم، جهاد، جامد، جاده، جهان، مهندس، همدان، سجاده، دماسنج

842: گرز، گور، وزن، سنگ، سنگر، گوزن، نوکر، سنگک، سرنگ، زرنگ، نرگس، سوزن، کنسرو

843: عکس، سعی، عیب، سبک، اسب، بیان، عینک، بانک، آسیب، عناب، عباس، کاسب، عکاس

844: چرم، پله، چاپ، لپه، پرچم، چاله، چهار، لامپ، پارچ، پاره، مچاله، پارچه

845: مبل، سیما، لیمو، سویا، موسی، سبیل، لباس، آسیب، سوال، مساوی، آلبوم، لوبیا، ابلیس، موبایل، آبلیمو

846: گویش، شیره، ریشه، گریه، گیره، گیوه، گوهر، شوره، شرور، رشوه، شوهر، گوشه، گروه، شهریور

847: سفت، فوت، نفت، وفا، تنفس، مونس، ستون، سمنو، ناموس، مسافت، ستوان، تومان، مانتو، فانوس

848: ملت، تونل، املا، تاول، املت، امانت، آلمان، تاوان، ملوان، مولانا

849: رحم، روح، لوح، حرم، میوه، حریم، میله، حیله، حلیم، حوله، حمله، محله، لیمو، روحیه، مرحله

850: موز، تمیز، زیان، زینت، ونیز، نیاز، زانو، زمین، زیتون، آزمون، موازی، میزان، امنیت، مایونز، ویتنام

851: هدف، شهد، بدل، شنبه، هلند، دنبه، بنده، بلند، دشنه، بنفشه

852: توت، اسیر، رویا، ساری، راست، ترسو، استر، ریاست، اورست، تورات، روستا، توریست

853: رخت، تاج، عاج، خارج، اجرا، اخرت، تاجر، اخراج، اختراع

854: کوه، کاهو، کاوش، کاهش، آشنا، شانه، شکوه، کاشان، اشکان، کوهان، هواکش

855: جرم، رضا، ضامن، امضا، نجار، رمان، ارنج، انار، آرمان، رمضان، مرجان

856: زهرا، هزار، زبان، روزه، بانو، برنز، بازو، روزنه، زنبور، راهزن، بهروز، روباه، روبان

857: ناب، عیب، تاب، بیات، باطن، بیان، طناب، عناب، نبات، طبیعت

858: ذوب، ذات، مذهب، مذاب، توهم، تابه، بوته، توبه، تباه، مهتاب

859: دقت، صدا، قصد، اقا، اتاق، قاتل، صادق، اصالت، صداقت، اقتصاد

860: ظهر، ظرف، حرف، حیف، ظریف، حریف، ظاهر، حرفه، حافظ، رفاه، حفره، رایحه، حافظه

861: پند، پسر، پدر، سپر، آدرس، آسان، انار، رسانا، پاندا، پاسدار

862: قله، لقب، قبله، قلاب، نقاب، قالب، آبان، انبه، بقال، بالا، نقاله، انقلاب

863: قیر، زمین، امیر، زیان، قیام، قرمز، قرآن، مزار، میرزا، قناری، نیزار، منقار، میزان

864: پیر، پری، سعی، عید، رعد، رشد، شعر، سعدی، عدسی، سریع، رسید، پرسش

865: حبس، بیست، آسیب، ایست، حیات، مسیح، حساب، تبسم، محبت، حمایت، تسبیح، مساحت، تمساح

866: فنر، دفن، نیرو، نوید، فرنی، ردیف، درون، فرود، فوری، فروردین

867: نصب، نخل، خاص، اصل، ناقص، نقاب، قصاب، خالص، بالن، خلاق، خالق، خلبان

868: نظم، گام، فنا، نفت، تنگ، نظام، تفنگ، ناظم، نظافت

869: دیو، شهید، شیار، ریشه، رشوه، شیره، ادویه، دیوار، دشوار، دایره، درویش، هشدار، هوشیار

870: ساق، چرب، غرب، چاق، غرق، اسب، باغ، چسب، برق، چراغ، قبرس، سابق، براق، سارق، قارچ، سراب

871: مدت، مشت، همت، دشت، ماشه، مشهد، دهات، توشه، ماده، شهامت، شهادت

872: شاخ، لوح، لاشه، شاخه، حلوا، لواش، خاله، خوشه، حوله، خواهش، خوشحال

873: ورق، چاق، پوچ، قوچ، چاپ، قهر، چاره، چاقو، پاچه، قارچ، قاره، پارو، پارچ، پارچه

874: زیپ، تپه، نیزه، پینه، هویت، زینت، پوزه، وزنه، پونه، پونز، پوتین، توهین، زیتون

875: غرق، قطر، قرض، قبض، قطب، بغض، برق، ضرب، ضبط، قطره، ضربه، طبقه

876: پوچ، چاپ، پارچ، پنچر، چنار، آچار، آوار، انار، پارو، نوار، اروپا، چوپان

877: قسم، ماهی، همسر، سارق، قیمه، قیام، سیما، سرمه، ساقه، سرما، سهام، قاره، سماق، مقیاس، سیاره، سرمایه

878: گره، آگهی، گیاه، گریه، گیره، آینه، گاری، نگاه، آهنگ، گناه، گران، گرگان، آهنگر

879: زره، پرش، شکر، زبر، کره، بره، پشه، پزشک، بشکه، برکه، زرشک، شهرک، شبکه

880: زرد، رعد، فدا، عزا، دعا، دراز، ارزن، فردا، دفاع، عارف، عرفان، فرزند، زعفران

881: میخ، مرد، مرید، مدیر، خرید، خیمه، مهدی، نیمه، نمره، مرده، مریخ، خنده، خمیر، نیمرخ، خمیده، مدینه

882: گاو، لوس، هلو، مگس، گلو، گله، گسل، ماسه، سوله، سوال، الگو، هالو، مولا، لامسه، ماسوله، گوساله

883: کوک، سکو، کبک، کتک، بوس، اسب، سوت، سبک، کتاب، باکو، باکو، واکس، سکوت، کاسب، کوبا، کابوس، کاکتوس

884: تپه، چاه، چاپ، تنه، بچه، پنبه، پناه، ابهت، چانه، تباه، تنها، پاچه، نبات، تپانچه

885: طول، طلب، لبو، عیب، علی، طبل، طلا، ویلا، عالی، بلوط، طلوع، طالع، باطل، طالبی، لوبیا

886: تیر، زیر، تیز، زیپ، ریز، راز، زار، تراز، پریز، پیاز، پاییز، زیارت، پیتزا

887: نوه، ذوق، قرن، قهر، آذر، ورق، ذهن، ذره، نقره، رونق، قاره، قرآن، آذوقه

888: کچل، چکه، کوه، لکه، غول، لغو، کوله، کاوه، کوچه، کلاه، چاله، هلاک، کاهو، کلاغ، آلوچه، کلوچه

889: حجم، جام، حجت، تاج، باج، بام، تاب، حمام، محبت، ماتم، تمام، حجاب، محتاج، حجامت

890: فنا، فدا، نصف، صفا، نقص، افق، داد، صدا، صاف، صادق، ناقص، فندق، قاصد، قناد

891: سبک، سبد، کبد، کاج، جدا، جسد، بانک، کاسب، اندک، سنجد، دکان، سجاد، کنجد، سنجاب

892: پست، سوپ، سپر، ترس، پسر، پرتو، پوست، سرور، ترور، پارو، اورست، روستا، پرستو، پرستار

893: تبر، حنا، طرح، ربات، نبات، طناب، طراح، باطن، انبر، راحت، بحران

894: لکه، سکه، کلک، هتل، تکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، ساکت، سکته، اسکلت، اسکله، کالسکه

895: شکل، شغل، لاک، کال، لغت، تشک، داغ، دشت، شاد، کلاغ، تلاش، کاشت، شغال، غلات، غلتک، شکلات

896: سیب، گلاب، آسیب، سبیل، لباس، بالن، انگل، سالن، سنبل، گیلان، سبلان، ابلیس، گلابی، سیلاب، گیلاس، انگلیسی

897: گرد، برگ، کنار، کربن، گردن، گنبد، بانک، اندک، اردک، رکاب، دکان، آبرنگ، گرداب، کرگدن

898: شاخ، خشن، شخم، شنل، خشم، ملخ، نخل، شمال، ماشه، نامه، خانم، خامه، خاله، شانه، شاخه، خانه

899: غرق، غرب، قبر، غیب، قهر، باغ، برق، قیر، غار، رقیب، غایب، براق، غبار، قاره، غریبه

900: عدس، عید، سعی، دست، دعا، داس، اسید، عدسی، سعدی، ساعت، ساعد، ایست، عادت، عیادت، سعادت

901: سهم، سیم، مهم، جسم، جرم، مریم، مجری، جیره، همسر، مجرم، سرمه، مرهم، جریمه، مجسمه

902: گیج، نان، رنج، جگر، نگین، گاری، جنین، آرنج، نجار، انجیر، نگران، نارنج، نارنجی، نارنگی

903: کوه، نوک، نان، آینه، کاوه، کاهو، کینه، کیهان، کنایه، کانون، کوهان، یونان

904: مزه، زخم، میخ، بخیه، زمین، همزن، هیزم، زینب، خیمه، نخبه، مخزن، بهمن، میهن، نیزه، بیمه

905: سکو، عکس، سریع، نیرو، کویر، یونس، وسیع، عینک، عروس، رکوع، سیرک، کرسی، عروسی، کنسرو، عروسک

906: مشت، نمک، تشک، منشی، کاشی، آشتی، کشتی، مشکی، تمشک، کمین، شاکی، شکایت، نیمکت، نمایش، امنیت، کتانی، ماشین

907: چاه، تاب، چای، تیغ، باغ، هیچ، بچه، تهی، غیبت، بغچه، بیات، غایب، باغچه

908: باک، کبد، کبود، کندو، بودا، کوبا، باکو، کباب، بانو، بابک، اندک، بانک، کادو، دکان، کدبانو

909: زیپ، پوزش، وزیر، پیاز، پویا، آشپز، آرزو، ارزش، ورزش، شیپور، پرویز، شیراز، پرواز، پیروز، پیشواز، زیرپوش

910: عمه، طلا، عمل، طمع، علم، مبل، مطب، طعم، طبل، لطمه، طعمه، باطل، ابله، عالم، طلبه، علامه، مطالعه

911: دفن، برف، دنیا، دبیر، فریب، بیان، فردا، دریا، ردیاب، فریاد، آفرین، بریان، دینار، بیدار

912: ذوب، ذرت، ذات، آذر، بذر، کتاب، تبرک، برکت، تذکر، باروت، کبوتر، تکاور

913: شفا، کافه، فشار، کافر، کاهش، کوره، کفاش، کشور، فروش، شهرک، شوهر، رفاه، روکش، شکاف، شکار، هواکش، شکوفه، فواره

914: عمه، شکم، عهد، مکه، کمد، شمع، دکه، کعبه، مکعب، بشکه، دکمه، دکمه، معده، شبکه، شعبه، معبد، مشهد، شعبده

915: ضرب، نبض، هضم، رضا، نامه، مربا، انبه، نمره، بهمن، ضامن، ضربه، رمضان، مهربان، برنامه

916: پرش، مشک، مرز، کرم، پشم، کشش، شکم، کمر، رمز، رزم، شمش، شکر، شپش، کشمش، مرکز، زرشک، پشمک، پزشک

917: جام، جرم، رنج، آجر، برج، مجرد، برنج، مبدا، مربا، آرنج، جامد، مرداب، نامرد، درمان، جبران، مرجان

918: گسل، گیس، تاس، رتیل، لیتر، لیست، گاری، ریال، ستار، راست، گالری، سیگار، سریال، گیلاس، گیتار، ریاست

919: ریل، فیل، لیف، وفا، فال، فوری، ویلا، ویران، روانی، وانیل، فوران، آفرین، لیوان، نیلوفر، فناوری

920: عدل، علم، عمه، دعا، مهم، معده، معدل، معلم، همدم، معما، عالم، ماده، دلمه، عادل، معاد، مدال، معادله، معامله

921: آهن، ذهن، هند، دهان، زاهد، اهدا، زنده، اذان، آزاد، دانا، دانه، آزاده، زاهدان، اندازه

922: اول، لبو، تاب، نبات، تونل، تنبل، تاول، نوبت، آبان، بالا، بانو، بالن، تابلو، تالاب، توانا، اتوبان

923: چتر، چرب، جهت، جرم، چرم، بره، برج، بچه، مرتب، رتبه، بهتر، تجربه، تربچه، ترجمه

924: عدل، علم، عمل، دعا، معدل، معاد، معلم، معما، املا، عالم، عادل، امام، مدال، اعدام

925: تیز، زبر، متر، رحم، تیر، حرم، میز، تمیز، حریم، مربی، رحمت، حرمت، ترمز، محبت، زحمت، تبریز، تحریم

926: نمک، نمد، نفس، کند، کمد، کفن، سند، سنگ، مگس، کمند، گندم، مسکن، فندک، سنگک

927: چکه، کوچ، کوه، چاه، منچ، مکه، کاوه، کوچه، چکمه، نامه، مکان، کاهو، کمان، هامون، کوهان، کمانچه

928: عمو، نوع، عمه، میوه، امین، مایع، میهن، نیمه، مینا، مانع، عمان، هاون، معنا، معاون، همایون، معاینه

929: یاس، قسم، سقا، ساق، سیما، سایه، قیمه، قایق، قیام، سماق، ساقه، سهام، سیاه، ماسه، مقیاس، مقایسه

930: گوی، گران، ویلا، لنگر، گاری، الگو، گونی، گیلان، گوریل، گونیا، واگیر، گالری، انگور، النگو، لیوان، ویران، وانیل، نارگیل

931: سمت، ستم، ساز، همت، مزه، متن، تسمه، تماس، نماز، همزن، تازه، زمان، سازه، ماست، تنها، مهناز، زمستان

932: شیک، پیک، نیش، کیش، لنگ، لگن، لیگ، شنل، شکل، پلک، پکن، شلنگ، کلنگ، پلنگ، شلیک

933: سرخ، سخت، خیر، سیخ، خیس، رخت، آسیا، خیار، آخرت، راست، ساخت، ریاست، اسارت، تاخیر، تاریخ، استخر، خسارت، اختیار

934: لگد، لنج، لگن، گنج، گله، لجن، جلد، جنگ، جهل، لندن، هلند، جنگل، نهنگ، جنگنده

935: زیر، ساز، میز، مسیر، زمین، نسیم، سرما، زمان، نماز، مزار، نیزار، میزان، یاسمن، میرزا، سیمان، سینما، سمینار، سرزمین، ریسمان

936: بیمه، نمره، منبر، میهن، نیمه، مربی، مربا، انبر، اهرم، بهمن، بیمار، مناره، بریان، بامیه، مهربان، اهریمن، برنامه

937: ستم، داس، خدا، مدت، سمت، سخت، خام، تاس، اسم، خادم، ساخت، خدمت، آدامس، استاد، خدمات، استخدام

938: طلب، سخن، سطل، خال، طبس، نخل، طلا، لباس، طناب، بالن، باطن، باطل، سنبل، سالن، سبلان، خلبان، سلطان

939: عمه، عمل ، عهد، مبل، لبه، شهد، بدل، شمع، مشهد، معبد، معده، معدل، شعبه، شعله، مشعل، شعبده

940: رنج، حنا، رهن، نهر، هنر، جان، پهن، پنج، پناه، پاره، پنجه، جهان، جراح، آرنج، نجار، حراج، جنجره، پنجاه، پنجره

941: زبر، زال، مبل، بره، باز، مزه، لازم، هزار، مزار، باله، زابل، ابله، زهرا، البرز، مبارز، زباله، مبارزه

942: چای، چنگ، چهل، چین، چاه، لایه، آگهی، گیاه، لنگه، انگل، چانه، چاله، گلایه، چنگال، گیلان، یگانه

943: سکه، سکو، کاسه، سکوت، تانک، کوسه، کتان، کاهو، ستون، تکان، سکته، تنها، کوتاه، کوهان، واکسن، سوهان، ستوان، کوهستان

944: برج، جدا، جهاد، آباد، جاده، اجرا، اهدا، درجه، برده، باجه، ارابه، اداره، اراده، براده، اجاره

945: غول، غرش، لغو، کور، مرغ، شغل، شکل، موشک، کشور، کولر، روکش، مشکل، لشکر، شلوغ، مغول، شلغم، مشغول

946: روز، زور، تیز، وزن، وزیر، زینب، ونیز، نیرو، روزی، برنز، تنور، نوبت، تبریز، زنبور، بیرون، زیتون، توربین

947: رشد، رخش، شوخ، دیو، شیخ، خشت، دشت، شوخی، رویش، ترشی، خرید، درخت، درشت، دوخت، دختر، درویش، خورشید

948: مشت، ترس، رشت، شرم، اتم، همت، سرمه، تراش، همسر، شهرت، رشته، ترمه، تسمه، ارتش، اهرم، راست، رستم، تراشه، ستاره، شهامت، شماره، مهارت

949: چاق، چای، میل، قلم، قله، قالی، قیمه، قیام، میله، لقمه، چاله، چماق، مقاله، مچاله، ملاقه، قالیچه

950: یزد، زود، هدف، زیره، روزی، وزیر فیوز، یهود، ردیف، روده، دوره، روزه، فوری، فرود، دیروز، رفوزه، فیروزه

951: لگد، گدا، بیل، دین، گنبد، یلدا، بلند، بانگ، گلاب، بنیاد، گاندی، گلدان، گلابی دنبال، گیلان

952: عید، تهی، دعا، دایه، ایده، دعوا، هویت، دهات، دعوت، تهوع، عادت، وداع، وعده، هدایت، ادویه

953: ماش، مشت، مشک، تشک، حکم کاشی، حیات، حکیم، مشکی، کشتی، شاکی، حکمت، تمشک، ماکت، شامی، کاشت، شکایت، حکایت، حمایت

954: نوک، سعی، کوی، نوه، سکو، عکس، نوع، عینک، یونس، کیسه، وسیع، کینه، کوسه، سینه، نسیه

955: تله، شفا، شکل، لکه، هتل، کاشف، کافه، کفاش، کلاه، کاهش، کشته، شکاف تلاش، فلکه، فلات، کلافه، آشفته، شکلات، تفاله

956: تنگ، گاو، شوت، گوش، تراش، نگار، واگن، گران، گوشت، روشن، تنور، شورا، ارتش، انگشتر، انگور، شناور، گوارش، انگشتر

957: رنج، زجر، تیز، تاج، زیان، آرنج، جرات، تینر، نجار، تراز، ارزن، نجات، تاجر، جنایت، زنجیر، نیزار، زیارت، جریان، انجیر

958: سکه، کسل، لکه، کلک، کبک، سبک، کلاس، کلبه، کلاه، کابل، لباس، باله، کاسه، اسکله، کالسکه

959: شاد، شال، دیو، شادی، رشید، ریال، دریا، دلیر، یلدا، لواش، دلار، ارشد، دلاور، دشوار، رادیو، دیوار، شلوار، درویش، داریوش

960: رزم، راز، رمز، متر، زار، حرم، تراز، ماتم، زحمت، مرام، محرم، مرمت، ترمز، راحت، حمام، حرمت، حرام، تمام، رحمت، ممتاز، مزاحم، محترم

961: دست، دیس، یاد، سنت، داس، تاس، تند، آسیا، اسید، دنیا، تنیس، ایست، استاد، تندیس، استان، آستین، داستان

962: نمک، مسکو، مترو، موکت، مونس، مسکن، سکوت، رستم، تورم، تنور، سمور، سمنو، کنسرو، مترسک، ترکمن، سکونت، سنتور، کنسرو، متروک

963: نفس، فال، یاس، لیف، فیل، سال، سنگ، انگل، فسیل، نفیس، ایفل، سالن، گالن، سفال، گیلاس، گیلان، انگلیس

964: پشه، پوک، کاوه، پوشک، پونه، کاوش، کاهو، کاهش، پناه، شکوه، پنکه، پوشه، شانه، کوهان، هواکش، پاشنه، پوشاک، کاپشن، واکنش

965: چای، شعر، یاد، رعد، دعا، عید، رشد، دریا، شادی، شیاد، شعار، شاعر، ارشد، رشید، شیار، چادر، عشایر

966: کره، کشو، کوه، شوک، کینه، کویر، نیرو، شریک، کوره، روکش، روشن، شهرک، کشور، شکوه، نیشکر، نشریه

967: فرد، وفا، اوج، فوری، اردو، ایرج، رویا، ردیف، جواد، جارو، جادو، فردا، فرود، فریاد، جاوید، دیوار، رادیو

968: برق، قاب، بوق، باج، وجب، جوهر، قاره، ورقه، واجب، بهار، جارو، باجه، براق، جرقه، جواب، جواهر، جوراب، روباه

969: رخت، خوک، کاخ، خیر، کور، خاک، کتری، آخرت، کویت، خاور، کویر، تاخیر، کتیرا، خیرات، تکاور، خوراک، تاریک، تاریخ، خوراکی

970: عمل، علت، علم، عمه، مهم، ملت، متهم، مهلت، معما، معلم، عالم، تمام، املت، ماتم، مهمات، متاهل، علامت، علامه، معامله

971: بره، بشر، برش، واشر، شوهر، رویش، ریشه، بیشه، شورا، رشوه، بهار، شهاب، بوشهر، بیهوش، روباه، باهوش، هوشیار

972: نجس، نان، نفس، نجف، جنس، جان، ناجی، سینا، جنین، نفیس، فنجان، اسفنج، فسنجان

973: گرز، تیز، بیت، برگ، بزرگ، زیبا، اری، گراز، بازی، تبریز، زیارت، بیزار، گیتار، باتری، بازیگر

974: یمن، متن، پتو، توپ، تیم، پویا، پیام، مینو، تایپ، توان، تمنا، وانت، پوتین، پیمان، پیانو، تومان، مانتو، امنیت، ویتنام

975: مصر، صبر، میخ، صبا، خام، خاص، بخار، مریخ، امیر، خیار، خیام، خراب، مربا، خرما، مرخصی، بخاری، بیمار

976: شاد، مشق، مشهد، نامه، دمشق، نقشه، نقاش، قناد، دهان، دشمن، شانه، دانش، همدان، دهقان، دشنام

977: نجس، ماه، مهم، جسم، مهسا، ماسه، نامه، منجم، جهنم، جهان، جامه، سهام، مهاجم، مجسمه، مهمان

978: زبل، زبر، لجن، زجر، برج، رنج، نجیب، زینب، لیزر، برنج، برنز، لبریز، برزیل، زنبیل، زنجیر، زنجبیل

979: یاس، سمیه، سایه، سهیم، قیمه، هیات، قیام، قیمت، ماهی، ساقه، سماق، تسمه، تماس، ماسه، سیاه، قسمت، قیامت، مقیاس، اهمیت، تقسیم، مقایسه

980: حدس، ماده، ماست، ساده، ستاد، مداح، ماسه، مهسا، متحد، تماس، حامد، احمد، دهات، دسته، تمساح، حماسه، حسادت

981: وزیر، پیاز، شیوا، پویا، ریزش، ارزش، پوزش، ورزش، آشپز، پوریا، واریز، شیپور، شیراز، پیروز، پرواز، پرویز، زیرپوش

982: نوه، مین، یمن، موج، جنین، نیمه، میهن، هویج، هومن، جیوه، هجوم، نجوم، میوه، جهنم، یونجه، مجنون، نمونه

983: قلک، قله، کیف، لکه، قفل، فلک، افق، قیف، کافی، افقی، لایه، قالی، کافه، فلکه، کلاه، کلیه، قافیه، قافله، کلافه

984: هرز، زخم، میخ، خزر، خبر، خرم، زیره، هیزم، خیمه، خیره، بخیه، مریخ، برزخ، خمیر، مربی، بیمه، خربزه

985: مگس، مرگ، نرم، یمن، گرم، رنگ، مرغ، سنگ، رسمی، گریم، سنگر، نرگس، مسیر، نسیم، غمگین، سیمرغ

986: ملت، مبل، سمت، سنبل، ملات، لباس، نبات، نسبت، تماس، تبسم، املت، تتبل، سلام، سالن، سبلان، سلمان، سلامت، مناسب

987: لاک، شکل، هتل، لکه، تشک، تکه، آشتی، کاشی، تیله، تیشه، شلیک، کشتی، کلیه، کاهش، تلاش، کشته، تکیه، کلاه، شکایت، آتلیه، شکلات

988: جنگ، جشن، شنا، گنج، گاج، جان، تاج، تنگ، کاشت، کتان، تکان، تانک، نجات، گنجشک، انگشت

989: کدو، خوک، کاخ، خدا، کور، کود، خاک، ورود، کارد، کادو، حاور، اردک، وارد، دکور، خودرو، خوراک، خودکار

990: یاس، عدس، دین، عید، دعا، سعی، سعدی، عدسی، عینک، سعید، عادی، ساعد، دکان، اندک، دنیا، سینا، عکاس

991: دین، نقل، یاد، نقی، قند، نان، نقد، یلدا، لندن، دنیا، قالی، لادن، لایق، قندان، قلیان، قنادی

992: گره، سگه، سند، دکه، کره، کسر، گردن، سهند، سنگر، گرده، سنگک، سرنگ، سرکه، نرگس، رنده، نرده، سرهنگ، کرگدن، گردنه، گرسنه

993: عمو، دعا، مدت، معنا، معدن، مواد، وانت، دعوا، نعمت، نماد، دعوت، عادت، تمدن، تنوع، عمان، مانع، معاون، تومان، مانتو، معتاد

994: ماهی، سیما، سیاه، بیمه، ساری، سمیه، مهسا، مربی، مسیر، ماسه، سهام، مربا، سرما، سرمه، همسر، بیمار، سیاره، بهرام، بامیه، سهراب، مهراب، سرمایه

995: قرض، نرم، رقم، رضا، امیر، مریض، امین، راضی، قاضی، قیام، ضامن، قرآن، مینا، قناری، رمضان، منقرض، رامین، منقار

996: کمک، کیک، یمن، میز، نمک، زین، زیان، زمین، نیاز، نازک، مکان، زمان، نماز، نیما، کمان، مکزیک، میزان، مکانیک

997: شهر، هرز، شیر، زهر، زجر، زره، ریشه، زیره، شیره، جاری، جیره، زهرا، ارزش، هاجر، هزار، جزیره، شیرجه، شیراز، جایزه

998: چلو، چاه، یقه، چای، چاق، قوچ، قول، قله، لایق، لایه، قالی، چاقو، چاله، ویلا، آلوچه، قالیچه

999: تاج، اوج، اینه، نجات، هویج، جیوه، جوان، توان، تنها، توجه، جهان، نتیجه، نهایت، یونجه، جنایت، هیجان، جوانی، توهین

جواب آمیرزا مرحله 1000 تا 1500

جواب آمیرزا مرحله 1000 تا 1500

1000: دما، ندا، مزد، نام، دام، نما، حنا، نماز، نماد، مداح، حامد، دامن، حمام، احمد، محمد، زمان، مزاحم، نامزد

1001: سیما، سلام، سالن، املا، اسیا، نسیم، اسان، سالم، سلمان – آسمان، ایمان، آلمان – ایلام، سیمان، امسال، سامان، الماس، سلیمان، میانسال

1002: هوش، شاه، شیب، بیل، شال، لایه، ویلا، اشوب، بیشه، شهاب، لواش، ابله، بیهوش، هیولا، لوبیا، باهوش، الویه

1003: دین، سیم، دیس، یمن، سند، سهم، سمیه، نسیه، سهند، هدیه، سینه، مهدی، سمند،نسیم، میهن، هندسه، مدینه، سهمیه،مهندس

1004: چای، نیت، کیش، چین، چکش، تشک، کشتی، تانک، اشتی، کاشی، کتان، کاشت، شاکی، تکان، چاشنی، شکایت، کتانی

1005: متر، نبض، مضر، ضرب، رضا، تبر، متن، مرتب، مربا، تمنا،تمبر، رانت، نبات، ضامن، رمضان، ضربان، ضمانت

1006: سکه، مکه، مترو، سکوت، سکته، موکت، کوسه، مسکو، همسر، کوره، توهم، رستم، تورم، ترسو، ترمه، سمور، سوره، سرمه، سرکه،مترسک، متروکه، سورتمه

1007: هوا، ماه، هوس، مژه، وام، سهم، اسم، اهو، واژه، مهسا، ماسه، سوژه، سهام، ساوه، ماساژ

1008: سفت، سفر، فساد، فردا، ردیف، اسید، ایست، سفید، فاسد، درست، افسر، ادرس، فارس، دفتر، تفسیر، فریاد، تدریس، سفارت، ریاست، دریافت، دستیار

1009: تبر، ترب، لبو، نبوت، کولر، نوکر، نوبت، تونل، بلور، برکت، تبرک، تنور، تنبل، کنترل، کبوتر

1010: غار، سرب، چسب، چرا، غرب، چرب، برس، اسب، ارس، ابر، ببر، باغ، بار، چراغ، سراب، غبار

1011: پدر، پند، اره، پیدا، پناه، دنیا، پنیر، پایه، ارده، نادر، رنده، پاره، پرده، نرده، پراید، پیاده، ادینه، دینار، دایره، پرنده، اینده، ناهید، پیراهن

1012: چرک، کوچ، کوه، کله، چکه، مکه، لکه، کچل، چرم، کولر، کوچه، کوله، کوره، چروک، ولرم، ملکه، کلمه، چکمه، کلوچه، مورچه

1013: وارد، دنیا، نیرو، نادر، اینه، رادیو، ناهید، ادویه، دینار، ویران، دوران، وردنه، اروند، اندوه، اینده، دایره، دیوار، دیوانه

1014: پرش، پتو، شور، تیپ، تیر، پشت، شوت، توت، تشت، ترش، تپش، توپ، تور، ترشی، پشتی، تیتر، یورش، رویش، تیشرت، شیپور

1015: بیل، گلو، ریل، گاو، برگ، ریال، گاری، ویلا، بلور، الگو، گلاب، واگیر، گالری، لوبیا، گوریل، گلابی، بلوار

1016: سرب، سیب، اسب، اسیر،مربی، مسیر، امیر، سیما، سرما، سراب، مربا، اسیب، بیسیم، سیراب، بیمار، بسیار، سیرابی

1017: نور، وزن، زبر، زبان، بازو، روان، زانو، بانو، برنز، ارزو، ابرو، ابان، ازار، انار، اواز، زنبور، انبار، ارزان – ابزار – روبان، بازار، باران

1018: رشد، رشت، مشت، شهر، ترش،دشت، ترشی، تیره، شهید، تیشه، مهدی، ریشه،مرید، درشت، درهم، رشته، مدیر، مشهد، شهرت، مشتری

1019: یزد، وزن، یاد، دیو، زود، نان، زیان، ویزا، زیاد، ایزد، دنیا، زانو، نیاز، نوزاد، زندان، یونان، اندونزی

1020: یاس، نفس، ریل، لیف، فیل، سفر، سال، سفیر، سینا، نفیس، فسیل، افسر، سفال، فارس، سالن، ریال، سریال، افرین

1021: سبز، سرب، زبر، زوج، سرو، وجب، وزن، سوز، نجس، جنس، برج، رنج، سوزن، برنج، برنز، بورس، رسوب، جنوب، جسور، زنبور

1022: چمن، چشم، چاه، چین، چای، نیش، ماش، شاه، میهن، امین، چانه، منشی، شانه، ماهی، نامه، چشمه، هاشم، همایش، چاشنی، شاهین، نمایش، ماشین

1023: وبا، لبو، توکل، نوبت، کتان، کوبا، کابل، کتاب، تونل، بانو – بانک، تانک، تنبل، بالن، بالکن، تابلو، وکالت، تنباکو

1024: فلک، لکه، کره، مکه، کلاف، کامل، همکف، کلام، کمال، کلمه، کلاه، فلکه، مالک، رفاه، اهرم، اکرم، کافر، کافه، ملکه، ماهر، همکار، کلافه

1025: قند، قاب، نصب، صبا، نقص، صدا، بدن، باد، بند، صیاد، دنیا، بیان، باند، قصاب، صادق، نقاب، ناقص، قنادی

1026: رخش، خاک، خوک، خوب، خشک، بخش، شوخ، شاخ، شکار، شورا، رکاب، خواب، بخار، خاور، ابکش، ابرو، خراب، کشور، خشاب، خراش، خوراک، خشکبار

1027: مزه، میز، بره، باز، ابزی، زیبا، ماهی، بیمه، بازی، مربی، زهرا، هیزم، زیره، هزار، مربا، مهراب، مبارز، بهرام، میرزا، ابریز، بیمار، بامیه

1028: سرب، سبد، سرد، پسر، پدر، درس، برده، نبرد، بدنه، سهند، پنبه، سپهر، بندر، برنده، سپهبد، سپرده، پرنده

1029: مبل، لقب، قله، محل، همت، هتل، ملت، قتل، قلب، حلق، حمله، مهلت، حلقه، محله، لقمه، قلمه، قبله، محبت

1030: نوا، وام، ناو، نظم، وان، اول، ظلم، مال، مومن، نظام، ظالم، منظم، ناظم، مظلوم، ملوان

1031: ناف، آهن، تنه، تاب، آفت، نفت، هفت، نبات، تنها، تباه، انبه، آبان، تابه، بافت، آفتاب، انتها، آفتابه

1032: نیش، کهن، کیش، شیک، شاه، انشا، آینه، شاکی، کاشی، آشنا، کاهش، شانه، کینه، اشیا، شایان، کیهان، شاهین، کاشان، اشکان، آشیانه، کاشانه

1033: خطا، مطب، میخ، آیه، آبی، بام، خام، بها، ماه، بخیه، خیمه، خیام، خیاط، خامه، بیمه، ماهی، طباخی، مخاطب، بامیه

1034: دکه، دشت، مدت، همت، مکه، کته، شهرت، شهرک، دکمه، مشهد، مدرک، تشکر، ترشک، تمشک، درشت، رشته، شرکت، درهم، دکتر، مشترک، درشکه

1035: دعا، عدس، دست، عادت، سرعت، سرود، سواد، وسعت، دعوا، عروس، وارد، ساعد، دوست، راست، درست، دعوت، راسو، ساعت، رسوا، دستور، سعادت، روستا

1036: لنگ، لگن، یاس، سنگ، زنگ، زگیل، نیاز، زیان، انگل، سالن، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیس

1037: محل، شام، سیم، سیل، ساحل، سیما، مسیح، حلیم، سالم، شمال، سلام، مسلح، سلاح

1038: کشک، چکش، کمک، کیش، کیک، مشک، شکم، شمش، چشم، کشیک، کشیش، مشکی، چشمک، کشمش

1039: کار، غذا، کوه، کره، آذر، ذره، ذکر، غار، کوره، کاوه، غوره، کاغذ، کاهو

1040: نرم، نظر، نظم، انبر، رمان، امیر، مربی، نظام، منبر، ناظر، مربا، ناظم، بریان، بیمار

1041: آزیر، کارت، یکتا، کتری، دریا، ژاکت، دارت، اردک، راکت، دکتر، کتیرا، تاریک، تدارک

1042: فلز، فدا، فال، وفا، هلو، هدف، زلف، زال، فاز، زود، زالو، هالو، دزفول، آلوده، فولاد، فالوده

1043: مهم، یاس، سهم، سیاه، ماسه، مسیر، ریسه، مریم، سایه، مرام، ماهر، مرهم، سرمه، همسر، سیاره، مراسم، سرمایه

1044: شیب، عیب‌، شیعه، اینه، بیشه، شهاب، انبه‌، شانه، شنبه، شعبه، شایعه، شعبان، شاهین

1045: مزه، زخم، میخ، میز، خزر، خیمه، هیزم، زیره، خیره، خیام، خیار، خمره، خرما، خامه، خمیر، مریخ، میرزا، خمیازه

1046: حسب، عیب، سیب، تاس، اسب، بست، تاب، ایست، حیات، بیات، ساعت، حساب، عباس، بیست، آسیب، تسبیح

1047: میل، نور، لیف، فیل، فنر، فرم، نرم، نیرو، فیلم، منفی، فوری، لیمو، ولرم، فرمول، نیمرو، نیلوفر

1048: موج، نوه، نان، جام، نجوم، نامه، جهان، جنون، هجوم، جوان، جهنم، نمونه، انجمن، جوانه، مجنون

1049: تنش، شنبه، شعبه، شتاب، نبات، عناب، شهاب، تابش، تشنه، انبه، بهشت، شانه، تنها، شبانه، شعبان

1050: پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، پارو، دارت، دلار، دولت، تولد، پادو، پالتو، دلاور، پولدار

1051: بکر، ببر، سبک، کال، لاک، اسب، باک، کاسب، کابل، کلاس، کباب، رکاب، بابک، بابل، لباس، اکبر، کربلا

1052: پدر، پناه، پیدا، پنیر، پرده، پاره، پراید، پیاده، آدینه، پادری، دینار، دایره، پرنده، ناهید، آینده، پیراهن

1053: خان، زخم، نان، جام، جان، مخزن، نماز، ناخن، مجاز، خانم، خزان، زمان، انجام، انجمن

1054: قله، قفل، فقر، لوح، قول، فرق، قهر، حلق، حرف، روح، لوحه، ورقه، حوله، حلقه، حرفه

1055: مهم، سق، قسم، رقم، ساق، قاره، ماسه، همسر، مقام، سرما، ساقه، سارق، سرمه، سهام، سماق، مراسم

1056: قفل، قبل، قتل، تلف، لغت، باغ، بغل، قلب، قالب، قلاب، بقال، بالغ، بافت، تقلب، قاتل، فلات، غلات

1057: کمد، کدو، هند، مکه، کوه، کود، دکه، موج، نمک، نوه، دکمه، جهنم، نجوم، هجوم، کندو، کنجد

1058: خیر، شیخ، فرش، دوش، خوش، شوید، خرید، شوخی، فرید، شریف، فوری، فروش، فرود، رشید، رویش، درویش، فرشید، خورشید

1059: عقب، شوق، شعر، عشق، عرق، عرب، بوق، برق، برش، ربع، شرق، روح، عقرب، شروع، شعور، عبور

1060: مشک، شکم، شکر، مهر، کمر، پشه، پشم، بشر، شرم، شهر، پشمک، برکه، بشکه، شهرک، مرکب، شبکه

1061: گیس، گاو، سیم، گوی، سیب، گام، اسم، بام، اسب، مگس، سوگ، سویا، میگو، موسی، آسیب، سیما، مساوی

1062: زود، خوب، خون، وزن، خدا، زانو، زبان، نخود، بازو، بانو، خزان، دوزخ، خواب، نوزاد، نابود

1063: هتل، کینه، آینه، کلیه، لیته، تیله، تکیه، نکته، لکنت، تنها، کتان، کلاه، کیهان، کنایه، نهایت، لاتین، کتاتی

1064: شوم، شنل، موش، نوه، هوش، هلو، دوش، هلند، دشنه، دشمن، مشهد، دلمه، دمنوش

1065: رشت، شتر، تیر، ترش، ترشی، رویا، اشیا، آشتی، آریا، شورا، ارتش، واشر، شیار، تراش، اتریش، آرایش

1066: عمه، عرب، مهر، متر، همت، چرم، بچه، چتر، چرب، مرتع، عبرت، رتبه، تمبر، مرتب، مربع، تربچه، معتبر

1067: دسر، درس، خوب، سرخ، سبز، رود، خرس، بره، سوره، برده، سرود، روده، خروس، خسرو، بورس، رسوب

1068: میخ، خیر، خطر، خیار، امین، مینا، خیام، خیاط، امیر، خمیر، مریخ، نیما، خرما، رامین

1069: عمه، شخم، شمع، علم، عمل، شام، خشم، شاخ، ملخ، مشعل، ماشه، عمله، شاخه، خامه، خاله، شمال، شعله، علامه

1070: سکو، سود، کسل، فلک، سال، کادو، واکس، کلاس، کلاف، لوکس، سواد، سوال، فاسد، سفال، فولاد

1071: سمت، ستم، قیر، قسم، رسم، ترس، رقم، مریم، قیمت، رسمی، سرقت، رستم، قسمت، تقسیم، ترمیم، مستقیم

1072: تکه، سکه، نمک، متن، کته، مسکن، نکته، کمان، همسن، کاسه، کتان، تنها، ساکت، سکته، تسمه، تماس، سکان، ماسک، سهام

1073: ملت، نمک، کلم، نعل، هتل، مکه، تکه، تله، علم، عمه، عمل، نکته، کلمه، متلک، لعنت، ملکه، نعمت، مهلت

1074: هدف، هادی، ایده، آینه، دنیا، نوید، دهان، دانه، ادویه، آدینه، فایده، اندوه، آینده، ناهید، دیوانه

1075: چمن، خدا، اخم، خام، معاد، معدن، نخاع، مانع، دامن، خانم، عمان، عماد، چمدان

1076: شیب، مشت، آشتی، تیشه، بیمه، بیشه، شبیه، امشب، تابه، تابش، شتاب، بهشت، شهاب، مهتاب، شهامت، همایش، مهتابی، بامیه

1077: کوچ، چکه، کوه، کله، چلو، لکه، خوک، ملخ، کچل، کوچه، کوله، چکمه، ملکه، کلمه، کلوچه

1078: جیب، عاج، وجب، عیب، باج، جان، نجیب، عجیب، واجب، جنوب، بانو، جواب، عناب، جوان، بینوا

1079: مزد، نادم، منها، زنده، نامه، همزن، آزاد، نامزد، همدان، مهناز، آزاده، ادامه، آماده، اندام، مانده، زمان، دامنه، اندازه، زاهدان

1080: قلب، قفل، قله، بقا، لاف، قاب، قال، ابله، قالی، افق، لایه، لایق، قلاب، قالب، قبیله، قافیه، قیافه ، قلابی، قافله، بقالی

1081: زمین، ایست، تمیز، زیست، سایز، تنیس، نسیم، نماز، میزان، سیمان، سینما، آستین، امنیت، زمستان

1082: بره، راه، انبه، بانو، بهار، انار،آوار، آبان، روبان، ناهار، روباه، ارابه، آواره، انبار، باران، انبوه

1083: نای، نیش، نفع، دین، عید، فیش، فنی، دفع، دعا، دفن، شفا، شاد، شادی، عادی، دانش، دفاع، فانی، دنیا، افشین

1084: یاس، گرم، ریگ، گوی، گاو، سوگ، مرگ، مگس، میگو، گاری، گیسو، سویا، مسیر، سمور، موسیر، مویرگ، سیگار، سماور، مساوی

1085: سیر، سحر، حیا، حرف، سفیر، سایه، حریف، ریسه، سیاه، رفاه، حرفه، افسر، سفره، فارس، سرفه، رایحه، سیاره، فارسی

1086: ترب، نیت، تبر، بره، هرم، بیمه، مربی، میهن، نیمه، تیره، تمبر، ترمه، بهمن، رتبه، نمره، مرتب، تنبیه، تمرین، مرتبه، بهترین

1087: زره، زهر، خزر، زبر، غرب، هرز، غار، غاز، باغ، خبر، باز، بخار، غبار، هزار، خراب، زهرا، بهار، خربزه، خرابه

1088: قاب، قیر، بقا، بوق، قوی، نیرو، قوری، رقیب، قاری، بانو، قران، براق، نقاب، باقر، قناری، بریان، روانی، ویران، بیرون، فربان

1089: تاج، برج، جواب، توجه، جارو، واجب، جرات، جوهر، رتبه، توبه، بهار، بوته، بهتر، تاجر، تابه، باروت، روباه، تجربه، جواهر، جوراب

1090: دین، بیت، سیب، دیس، عیب، سعی، عید، نیت، سبد، سند، دست، بعد، تند، عدس، سعدی، سهید، عدسی، سنتی، تنیس، بیست، تندیس، تبعید، بستنی

1091 همت، اسم، مرام، متهم، مرمت، همسر، مرهم، سهام، راست، تمام، اهرم،رستم، سرما، مراسم، مهمات، ستاره، مهارت

1092: گام، هوش، گوش، گاو، ماه، موش، آگهی، گیاه، میوه، میگو، گوشی، گویش، گوشه، هاشم، ماشه، گویا، ماهی، گیشه، گواهی، گاومیش

1093: دما، دام، مدت، مات، تاب، باد، ادب، مداح، محمد، مبدا، احمد، محبت، حامد، حمام، متحد، تمام

1094: هرز، شهر، نیش، زیر، ریز، جهش، جشن، رنج، زهر، زجر، جیره، شرجی، شیره، نیزه، جزیره، شیرجه، نشریه، زنجیر

1095: غار، شغل، غرب، لغت، غرش، بال، بغل، باغ، تراش، غبار، بالغ، لاغر، غلات، غربت، شتاب، شربت، تلاش، شاغل، غارت، غالب، شغال، تابش

1096: دزد، نان، داد، هند، زاهد، زنده، دهان، دانه، دنده، دندان، زندان، دندانه

1097: خفه، فهم، میخ، اخم، خام، خیام، خیمه، مخفی، آگهی، خامه، ماهی، گیاه، مخفیگاه

1098: عهد، عید، سعی، عمه، دعا، اسید، مهدی، عادی، عدسی، سعدی، سعید، مایع، ماده، معده، ساده، سهام، هادی، سایه، امید، ایده

1099: عصب، عصا، عصر، عیب، صبا، صبر، ربع، عربی، رویا، یاور، عبور، عابر، صبور، رباعی

1100: غول، غرش، غار، موش، مرغ، لغو، شغل، شاغل، شغال، مغول، ولرم، آغوش، لاغر، شلوغ، شورا، غلام، شلغم، شلوار، مشاور، مشغول

1101: شرم، شام، سوت، موش، مشت، ماش، سرو، مترو، تورم، رستم، سروش، سمور، روستا، سماور، مشاور، مشورت

1102: چای، چرا، قوی، چاق، قیر، قوچ، ورق، قیچی، قوری، قاری، چاقو، قارچ، رویا، یاور

1103: سکه، سکو، سیب، اسب، یاس،سبک، آسیب، کوبا، سیاه، کیسه،سایه، کاوه، باکو، کاسب، واکس، ساوه، کاهو،کوسه، کاسه، کابوس

1104: نمک، کمد، عید، مشک، شمع، شکم، مشکی، معنی، عینک، دشمن، کمند، معدن، منشی، کمین

1105: موش، نرم، شفا، شرف، فشار، نرمش، واشر، روشن، فروش، فرمان، شناور، مشاور، مانور، منشور، فراموش

1106: قالب، قشم، بقا، قلم، مشق، مبل، لقب، قبل، قاب، شلاق، بقال، امشب، شمال، قاشق، قلاب، قالب، مقابل، قشلاق

1107: پشه، شهد، پهن، پند، شاد، دانا، پناه، دانش، آشنا، شانه، شاهد، دهان، پاداش، پاشنه، پاندا، پادشاه

1108: حال، لحن، حمل، حنا، منت، ملت، محل، املا، تمنا، املت، حالت، حالا، امانت، آلمان، احتمال، امتحان

1109: زخم، میخ، میز، زمین، خانم، زیان، هیزم، خیام، نامه، مخزن، خانه، نماز، خزانه، میزان، خمیازه

1110: ربع، عرب، کما، باک، مرتب، مربا، مربع، مکعب، کتاب، مرکب، مکتب، برکت، عابر، تبرک، عبرت، متکا، مبارک، عبارت، عمارت، معتبر، مرکبات

1111: سرد، سند، سبد، سرب، متر، نرم،نمد، مدت، مرد، ترب، تند، بست، دست،مدرس، مرتب، بندر، نبرد،تبسم، سمند، درست، تمدن، رستم، دربست، سمندر، مستند

1112: تقی، قیر، ریل، تپل، قتل، قالی، لایق، ترقی، ریال، قاتل، تایپ، لیتر، لیاقت، اقلیت، پرتقال

1113: شکل، لاک، کشو، کلک،کشک، کاوش، کشور، شکاک، شکار، کولر، لواش، لشکر، کولاک، شلوار، لواشک، شلوارک

1114: زجر، رنج، ناز، هزار، جیره، زیره، نیزه، آینه، نجار، جهان، آرنج، زهرا، هیجان، زنجیر، جزیره، جایزه، جریان، راهزن، جنازه،انجیر

1115: قلم، قتل، قمه، هتل، ملت، آقا، لقمه، اتاق، مهلت، قامت، قاتل، ملاقه، متاهل، اتهام،اقامت، مقاله، الهام، ملاقات

1116: طلب، مطب، سطل، طناب، طلسم،مطلب، باطل، سلام، سنبل، باطن، سلمان، سبلان، سلطان، مناسب

1117: ذهن، ذره، هتل، لذت، ذرت، آذر، تله، نهال، ناله، تنها، لانه، تهران،ترانه

1118: گاو، سنگ، سوت، تنگ، تونس، واگن، تنور، سنگر، نرگس، راسو، سرنگ، ستون، روستا، انگور، ستوان، سنتور، سروان، راستگو، گورستان

1119: مدت، عهد، مهد، عید، دیو، عمه، عمو، میوه، توهم، توده، مهدی، معده، عمود، وعده، دعوت، عمودی

1120: حنا، حکم، حسن، نسیم، کمان، حسین، مسیح، حکیم، ماسک، محسن، مسکن، مکان، حاکم، سیمان، سینما

1121: وقت، قوم، یقه، قوی، بوق، قوت، مقوی، قیمت،قیمه، میوه، توبه، بوته، موقت، بقیه، بیمه، تقویم

1122: گله، گلو، لایه، ویلا، سایه، سوال، الگو، گیاه، وسیله، وسایل، گیلاس، گوساله

1123: شخم، خون، خوش، شوخ، هوش، موش، مشت، خشم، خشت، خشن، تشنه، تخمه، توشه، خوشه، خشونت

1124: یزد، دیگ، میز، مزد، میهن، هیزم، زمین، مهدی، گندم، زنده، نیزه، زندگی، مدینه، گزینه

1125: نمد، امین، مینا، حمید، دنیا، امید، نیما، حامد، احمد، حمام، محمد، مداحی، میدان

1126: سنت، تنیس، سیاه، تنها، تیره، راست، سینه، نهایت، سیاره، آستین، رسانه، ترانه، تهران، ستاره، تیرآهن

1127: سکو، سیب، یاس، سبک، اسب، باک، باکو، آسیب، کوبا، بابک، واکس، کباب، کاسب، کابوس

1128: عمو، مدل، عمل، عدل، علم، معلم، مومن، معدن، عمود، معدل، ممنوع

1129: چاپ، چاه، پله، مال، چهل، لپه، چاله، املا، لامپ، پاچه، الهام، مچاله، پامچال

1130: تنه، ظهر، تار، انار، ناظر، تنها، تهران، انتها، نظارت، ناهار، انتظار

1131: خرم، ملخ، خال، اخم، خرما، ولرم، خاله، خامه، اهرم، هموار، خواهر، خرمالو

1132: گرد، ریل، دیگ، گدا، لگد، یلدا، دلیر، گاری، دلار، ریال، رسید، سیگار، سریال، گالری، سالگرد

1133: قله، قلب، قطب، لقب، لبو، لبه، طول، بوق، بلوط، بلیط، قوطی، قبول، طلبه، قبله، طبقه، طویله، قبیله

1134: گاز، وزن، گاو، گرگ، گرز، زور، روز، زنگ، گران، گوزن، گراز، واگن، زرنگ، زانو، انگور، گرگان، گروگان

1135: سوت، محو، نوح، وحی، ستم، حسن، حسین، نسیم، ستون، تونس، محسن

1136: وزن، میز، موز، وزنه، زمین، هیزم، نامه، موزه، زانو، موازی، زاویه، آزمون

1137: زوج، زود، یزد، دره، جیره، جزوه، زیره، هویج، جیوه، وزیر، روده، دوره، روزه، جوهر، درجه، دیروز، جزیره

1138: زود، زالو، روده، روزه، وارد، هزار، زهرا، آرزو، دراز، دلار، دوره، آلوده، دلاور، زردآلو، دروازه

1139: شوت، نیش، تیز، زشت، سوت، زینت، یونس، شیون، ستون، سوزن، زیتون

1140: لپه، لال، پله، یلدا، لیلا، پایه، پیله، دلیل، پیدا، دلال، هلال، لاله، لایه، هادی، پدال، پیاله، پیاده

1141: رشت، تنگ، رنگ، شهر، شتر، برگ، بره، شنبه، شربت، گربه، شهرت، بهشت، رشته، تشنه، رتبه، برشته

1142: لقب، ساق، قاب، نقل، آقا، سنبل، نقاب، لباس، قالب، بالن، بالا، آبان، سالن، سابق، بقال، سبلان، انقلاب

1143: مبل، طلا، متن، ملت، مطب، طبل، تاب، مطلب، نبات، باطل، باطن، تنبل، طناب، بالن

1144: کاخ، کاج، میخ، کرج، خرم، خاک، جام، خرج، کریم، میخک، خیام، ایرج، خمار، خرما، خمیر، خارج

1145: پاک، پشم، کشو، موش، پشمک، پوشک، کشور، پارک، موشک، شاپرک، مراکش، مشاور، پوشاک، شامپو

1146: تند، دانا، دانه، زنده، دهان، تنها، آزاد، تازه، آزاده، زاهدان، اندازه

1147: زود، زرد، روز، کود، کدو، کاخ، خوک، خزر، کادو، آرزو، اردک، دراز، وارد، خوراک، خودکار

1148: دما، دام، مدت، مات، باد، ادب، محمد، احمد، مداح، محبت، حمام، حامد، متحد

1149: مشت، شوت، ملت، موش، لواش، ولرم، مترو، تورم، ارتش، شورا، شمال، مشاور، شلوار، مشورت

1150: رخت، خرم، عمر، متر، مات، خام، تخم، آخرت، آمار، خرما، آرام، مخترع، عمارت، اختراع

1151: شوت، شاد، دشت، کود، کدو، نوک، تند، تشک، کتان، کاوش، تانک، کندو، اندک، دانش، تکان، کاشت، کادو، کودتا، واکنش

1152: خیر، فخر، سیخ، خیس، سرخ، خرس، سفر، خسیس، افسر، سفیر، ساری، فارس، خیار، فارسی

1153: زرشک، انشا، شکار، ناشر، نازک، ارزش، آشنا، آزار، اراک، اشکان، شنزار، کاشان، آشکار، ارزان

1154: شتر، سوت، نفت، فوت، فرش، شرف، سفت، نفس، تنور، فروش، تنفس، سروش، ستون، روشن، سنتور، سرنوشت

1155: شمع، عمه، عهد، مشهد، مانع، ماشه، نامه، معده، معدن، ماده، دشمن، شاهد، شانه، دانش، عمان، همدان، دامنه، شمعدان

1156: قوت، قوی، شوق، آتش، شوت، قایق، قاشق، آشتی، یاقوت، شقایق، تشویق

1157: نان، گدا، گره، گرد، گرده، گردن، گناه، آهنگ، نگاه، نهنگ، آهنگر، نگران، گردان، راننده

1158: چمن، چرم، چین، منچ، نوه، نرم، نور، میوه، نیمه، میهن، نیرو، نمره، مورچه، نیمرو، منوچهر

1159: سوت، سکو، کویت، کتری، تنیس، سکوت، کویر، ستون، تنور، سکونت، سنتور، کنسرو، کنسرت

1160: پری، یاس، یار، زیپ، پیر، زار، راز، ساز، پسر، پاس، ساری، سایز، پریز، پیاز، اسیر، پاریس، اسپری

1161: مکه، کمد، دیس، سیم، سهم، دکه، سکه، مهد، دکمه، کیسه، چکمه، مهدی

1162: میل، گوی، گلو، گله، گیوه، میگو، میله، گلیم، لیمو، لوله، میوه، گلوله

1163: شوت، ملت، مشت، وام، موش، ولرم، مترو، شورا، شمال، تلاش، لواش، مشاور، شلوار، مشورت

1164: لنگ، سنگ، سیل، نقل، ساق، سال، قالی، لایق، انگل، سالن، گیلان، گیلاس، انگلیس

1165: هلو، پله، پول، لپه، راه، پونه، روان، پارو، ناله، نهال، لانه، پهناور، پروانه، پهلوان

1166: لال، لبو، بیل، بال، بلا، ویلا، لایه، لیلا، لاله، باله، لوله، لوبیا، الویه

1167: شهر، پشه، پرز، پدر، کره، دره، رشد، دکه، پزشک، زرشک، شهرک، پرده، درشکه

1168: خشک، کاخ، خوک، شاخ، خاک، رخش، شورا، شکار، کشور، کادو، وارد، خراش، اردک، دکور، دشوار، خوراک، خودکار

1169: یاس، سیل، لال، سایه، گیاه، لیلا، آگهی، لاله، هلال، سیاه، گلایه، گیلاس

1170: عمو، عمل، علم، لبو، ملت، مبل، مات، تاب، تاول، املت، علوم، عالم، آلبوم، علامت، تابلو

1171: کاه، ژله، یال، آبی، بیل، لکه، باک، آهک، بلا، لاک، کلیه، باله، کلاه، کلبه، بلژیک

1172: شهر، شاه، ریش، شیر، زره، زهر، ریشه، شیره، ارزش، زهرا، جزیره، شیرجه، شیراز، جایزه

1173: تاب، تاس، سبک، اسب، واکس، کارت، کتاب، ربات، بورس، سکوت، باروت، اورست، کابوس، روستا، کبوتر

1174: نرم، گرم، یار، مرگ، مگس، سنگر، سیما، نسیم، نرگس، سرما، گرما، سیمان، یاسمن، سینما

1175: غرب، مرد، مرغ، غار، داغ، باغ، امیر، مدیر، غایب، غبار، مربا، دماغ، امید، ردیاب، بیدار، مرداب، بیمار، مرغابی

1176: هنر، پنج، پوچ، نوه، رنج، نور، پوره، پونه، جوهر، پنجه، پنچر، پنجره

1177: جنگ، جشن، شنا، گنج، کاج، تنگ، تاج، جان، کاشت، کتان، تکان، نجات، گنجشک، انگشت

1178: رنج، نان، جان، باج، برج، جوان، واجب، نجار، جواب، برنج، جارو، جنوب، بانو، نارنج، جوراب، جانور، روبان

1179: پتو، پول، سوپ، پلو، پسر، پدر، سوت، توپ، پوست، پودر، تولد، پرتو، رسول، سرود، دوست، دولت، لوستر، پرستو

1180: ریل، لرز، بیل، نیل، لجن، برج، رنج، نجیب، زینب، برنز، برنج، برزیل، زنبیل، زنجبیل

1181: جسم، جسد، سبد، جنس، جام، باج، جان، سنجد، مسجد، جامد، دامن، سنجاب، دماسنج

1182: قوی، یار، قیر، چای، چرا، قوچ، چاق، قیچی، قوری، چاقو، قارچ، رویا، یاور

1183: برگ، گاو، برج، باج، جگر، گوجه، واجب، گروه، گربه، جوهر، بهار، برگه، باجه، گوهر، جواب، جارو، جوراب، روباه

1184: زرد، زهر، یزد، دره، جاده، هادی، زیاد، درجه، زاهد، جهاد، جزیره، جایزه، دایره

1185: سوت، کوه، سکو، واکس، کوسه، کاهو، کاسه، سکوت، ستون، سکته، تنها، کوهان، کوتاه، سوهان، ستوان، واکسن، سکونت، کوهستان

1186: کاخ، خرم، میخ، کار، خاک، خام، خیار، آرام، میخک، خیام، خمیر، اراک، خرما، مریخ، آمار

1187: سبد، سرب، آبی، برس، آسیا، دبیر، رسید، آسیب، سارا، آباد، سراب، ردیاب، ایراد، آسیاب، بیدار

1188: زنگ، گنج، گاز، گرز، رنج، جان، گیج، جگر، جنگ، گراز، آرنج، زرنگ، نجار، زنجیر، جریان، انجیر

1189: برد، داد، درد، مرد، مادر، آرام، مداد، مربا، مراد، بادام، امداد، مرداد، مرداب، داماد، بامداد، دامدار

1190: محل، لوح، هلو، وحی، روح، حرم، رحم، لیمو، میوه، میله، حلیم، حوله، حمله، محله، ولرم، حیله، روحیه، مرحله

1191: تیر، گود، دیو، دیگ، گوی، گرگ، رود، تور، گرد، گردو، تگرگ، گوگرد

1192: فیل، نفس، یاد، لیف، فال، دنیا، فسیل، اسید، یلدا، سینا، سفال، فاسد، سفید، فینال، دلفین، اسفند، ایسلند

1193: رنج، جگر، گاو، گیج، جوی، نیرو، گونی، گاری، جارو، جوان، نجار، واگن، انجیر، گونیا، انگور، جانور، ویران، جریان، جنگاور

1194: لاک، سکه، بیل، لکه، باک، سبک، کیسه، کلبه، سبیل، کلیه، کلاه، لباس، باله، کلاس، کاسه، اسکله، کلیسا

1195: فال، ظلم، محل، ماه، حال، لحاف، لحظه، محله، حافظ، حفاظ، حمله، ظالم، ملحفه، حامله، حافظه، محافظ

1196: مات، داد، کمد، کاخ، خاک، خدا، خام، مداد، خدمت، ماکت، کدخدا

1197: اسب، سارا، رسوب، شورا، سوار، سراب، راسو، ابرو، آوار، بورس، بارش، آبشار، سشوار

1198: ملت، آلو، لیمو، وانت، تونل، املت، توان، ویلا، امنیت، وانیل، لیوان، تومان، مانتو، ملوان

1199: مرد، دره، ماه، مرگ، گره، گرما، گرده، آگاه، آرام، ماده، آماده، اراده، اداره

1200: ملت، هتل، سیم، ستم، سطل، تله، تیله، لیست، طلسم، مهلت، لیته، تسلیم، مستطیل

1201: نفس، کشو، وفا، کشف، شفا، کفش، شنا، کفاش، کاشف، شکاف، واکس، شانس، واکسن، فانوس

1202: پست، سپر، پاس، پسر، ترس، تاس، تپه، پسته، راست، سپاه، ستاره، پرستار

1203: دیو، هدف، زود، یزد، زرد، زیره، فیوز، وزیر، روزه، فرود، ردیف، فوری، فیروز، فیروزه

1204: پری، پیر، پینه، نیرو، پایه، آینه، پارو، پنیر، پونه، پیانو، ویران، پروانه، پیراهن

1205: دعا، عمو، عود، تند، نعمت، مانع، معدن، مواد، تنوع، توان، دعوا، دعوت، عمان، عادت، مانتو، تومان، معتاد، معاون

1206: هدف، لکه، کاه، هند، لاک، آهک، دکه، هلند، کلاه، فندک، دکان، کافه

1207: نیت، تاب، بیل، نان، بنا، بال، بیت، بلا، بلیت، بالن، آنتن، نبات، تنبل، لبنان

1208: هرم، مهر، میز، ریز، رزم، جرم، مرز، رمز، هیزم، مجری، زیره، جزیره، جریمه

1209: نان، ناز، آبی، غیب، باغ، غاز، نیاز، زینب، زیان، زیبا، بازی، زبان، غایب، بنزین

1210: نرم، نور، مهر، ماه، میوه، میهن، نیمه، نیرو، ماهی، نمره، ماهر، نیمرو، ویران، روانی، همایون، موریانه

1211: شاد، شنا، گدا، نگاه، آهنگ، شاهد، اهدا، گناه، آشنا، دانش، دانا، انشا، شانه، آگاه، دانشگاه

1212: سکه، سکو، کتک، سوت، کاسه، کاهو، کوسه، ساکت، سکته، واکس، سکوت، کوتاه، کاکتوس

1213: کال، کیک، کلک، سال، لکه، سایه، کیسه، ژاپن، لایه، سیاه، کاسه، کلاس، کلاه، کلیسا، اسکله، کالسکه

1214: پله، ژله، مژه، ماه، لپه، لانه، لامپ، ژاپن، نامه، ژاله، پژمان

1215: زشت، ترس، ساز، شوت، سوت، تاس، ارتش، سوار، آرزو، واشر، ورزش، ارزش، سروش، وزارت، اورست، ترازو، سشوار، روستا

1216: چمن، چرم، چاپ، منچ، مار، چنار، پارچ، رمان، پنچر، پرچم، فرمان

1217: مکه، کمد، کیش، میش، مشک، شاد، شکم، شهید، مهدی، مشکی، شاهد، امید، مشهد، همایش

1218: موز، مرگ، گاز، گرز، گاو، گراز، آرزو، گرما، آرام، آزار، آوار، آواز، مزار، آموزگار

1219: دره، نان، درد، داد، دنده، نرده، نادر، رنده، درنده، دندان، دندانه، راننده

1220: موسی، میوه، همسر، سمور، سیاره، سوریه، روسیه، سماور، مساوی، موسیر، ارومیه، سرمایه

1221: میز، نرم، قیام، نماز، زمین، قرآن، زمان، قرمز، قناری، نیزار، منقار، میزان

1222: سیب، نیش، شیب، کیش، تشک، سبک، بست، کشتی، شکست، بیست، تنیس، بستنی

1223: فوت، فکر، وفا، برف، باک، کافر، کتاب، باکو، تفکر، برفک، کفتار، باروت، کبوتر

1224: لپه، شال، پله، پشه، باز، پازل، آشپز، بالش، باله، شهاب، زباله

1225: کوه، واکس، کاسه، کوسه، کاهو، تنها، ستون، سکوت، سکته، کوهان، سوهان، واکسن، کوتاه، کوهستان

1226: دره، سرخ، هدف، خرس، سرود، سفره، فرود، خسرو، دوره، سرفه، خروس، فرسوده

1227: مار، چاه، چاق، قوچ، چرم، قوم، ورقه، چاقو، چاره، قارچ، قاره، ماهر، مقوا، مورچه

1228: لپه، لوح، پلو، پله -حنا، نوح، پول، پونه، پناه، حوله، حلوا، لانه، نوحه، پهلوان

1229: نیش، پشه، هوش، پایه، آینه، پینه، پویا، شانه، پوشه، پونه، پیانو، پاشنه، شاهین، آویشن

1230: شخم، شاخ، شوخ، میخ، موش، خوش، خرم، خشم، رویش، یورش، خیام، شوخی، خمیر، خراش، خرما، مریخ، خاموش، مشاور

1231: نام، پند، گدا، گمان، پماد، دانا، دامن، گندم، نماد، پاندا، پادگان

1232: موز، نوح، میز، محل، حمل، لوح، زمین، حلیم، لوزی، لیمو، زیلو، حلزون

1233: میل، میز، علی، عمل، علم، عالم، عالی، مایل، معلم، معما، ملایم، مالزی

1234: نسیم، سیاه، امید، مهدی، آینه، ماده، ساده، مهندس، همدان، یاسمن، ناهید، مدینه، آینده، میدان، سینما، سیمان

1235: ریل، بیل، یزد، زیبا، یلدا، زیاد، دلیر، دبیر، دلار، بازی، ریال، ردیاب، البرز، برزیل، بیدار، آبریز، اردبیل

1236:گود، گلو، دیو، دیگ، گوی، لگد، کبد، کود، کدو، کیلو، وکیل، کلید، کبود

1237: اتم، تاب، بام، آفت، ماه، مات، بافت، آفتاب، مهتاب، آفتابه

1238: محل، لکه، مرد، کره، دکه، حرم، مکه، دره، حکم، ملکه، کلمه، محله، حمله، مدرک، مرحله

1239: ماش، شام، چرب، چشم، چرم، مربا، آمار، آرام، بارش، آچار، آبشار، آرامش

1240: سکو، عکس، سعی، خوک، خروس، کویر، وسیع، سریع، عروس، خسرو، کرسی، عروسی، عروسک

1241: سخت، رخت، دقت، چرخ، چتر، سرخ، خرس، ترس، دست، قدرت، سرقت، درست، درخت، دختر

1242: باک، باز، شهاب، کوزه، کاوه، کوبا، باکو، آبکش، بازو، شبکه، بشکه، هواکش، باهوش

1243: مبل، امید، مربی، ریال، یلدا، دلیر، مدیر، مربا، مدال، دلار، ردیاب، میلاد، مرداب، بیمار، اردبیل

1244: شوت، پشت، پدر، پتو، رشد، تپش، توپ، دشت، پودر، پرتو، درشت، شربت

1245: غار، مرغ، سال، داغ، لاغر، مدال، مراد، سلام، سالم، غلام، دماغ

1246: سبد، دست، ماه، تاب، ماده، ماست، تماس، بسته، ساده، دسته، مهتاب

1247: هدف، کفش، کوه، شفا، شاد، کفاش، شاهد، کاهو، شکاف، کافه، هواکش، شکوفه

1248: حیا، یاس، تاس، سیم، سیما، مایع، تماس، ساعت، ماست، تمساح، مساحت

1249: سکو، وفا، کود، سود، کدو، کلاس، کادو، واکس، سواد، سفال، فاسد، سوال، فولاد

1250: عمر، شمع، علم، شعر، عمل، شال، شرم، معما، معلم، مشعل، شاعر، شمال، عالم، معمار

1251: کار، غار، سال، مرغ، کلاغ، کلاس، سلام، سالم، لاغر، غلام

1252: سخت، چرخ، رخت، چرب، چتر، سرخ، بخت، اسب، چسب، خبر، باخت، ربات، آخرت، ساخت، استخر، خسارت

1253: تیر، تیز، یزد، آویز، وزیر، وارد، زیاد، زیارت، دیوار، وزارت، رادیو، ترازو

1254: خوک، شوخ، خشک، خوش، شریک، وزیر، خشکی، کویر، ورزش، زرشک، شوخی، کشور

1255: سبز، تیز، سیب، ساز، بیست، سبزی، زیبا، راست، ربات، بازی، بازرس، تبریز، زیارت، سرباز، باتری، سربازی

1256: گدا، گاز، گرز، گرد، سنگ، زرد، رنگ، زنگ، گردن، زرنگ، گراز

1257: گدا، گیاه، امید، آگهی، گریه، گیره، مرده، گرده، گاری، ماهی، دایره

1258: حنا، باز، زمان، مداح، نماز، نماد، احمد، حامد، زبان، دامن، نامزد

1259: اسب، بره، سبد، ساده، سارا، سراب، بهار، برده، اراده، اداره، ارابه

1260: فیل، قفل، فصل، قیف، صفا، لیف، فال، اصل، افق، صاف، صدف، صدا، صیاد، یلدا، صادق، قالی

1261: رخت، دشت، دره، شهر، تند، خشت، شهرت، رشته، خنده، تشنه، دختر، درشت، درخت

1262: نور، چرم، چاه، چمن، مهر، منچ، چنار، نامه، نمره، چانه، مورچه

1263: شوت، شهر، هوش، مشت، سوت، مترو، رستم، تورم، شوهر، سمور، رشته، مشورت، مشهور، سورتمه

1264: شاخ، خوش، خوب، کاخ، شکل، شوخ، خاک، باک، خشک، کابل، آبکش، لواش، خشاب، خواب، لواشک

1265: عمل، شمع، علم، عمه، مبل، ماه، مشعل، عالم، شعبه، باله، بالش، شعله، شهاب، شمال، علامه

1266: یزد، دیگ، زین، هند، زنگ، نیزه، خنده، زنده، زندگی، گزینه

1267: سکه، لکه، دکه، یلدا، سایه، کلیه، کیسه، ساده، کلاه، کلید، اسکله، کلیسا

1268: قلب، آقا، نقل، تقلب، بالن، نقاب، تنبل، اتاق، آبان، بالن، انتقال، باتلاق، انقلاب

1269: نان، گدا، برگ، برد، گردن، گنبد، بندر، نبرد، گرداب، آبرنگ، نگران، نردبان

1270: عطر، قطر، عشق، شرق، شعر، شهر، قطار، قطره، قاره، عاشق، شاعر، عطار، عراق

1271: زرد، زخم، کمد، کاخ، خدا، خاک، خزر، مرکز، خرما، زمرد، مراد

1272: زره، هرز، یزد، دره، رنج، نیزه، زیره، زنده، درجه، جزیره، زنجیر

1273: لکه، کوچ، چاه، کچل، دکه، کلاه، کوله، کوچه، کادو، چاله، کاهو، آلوده، آلوچه، کلوچه

1274: رخت، ربات، خیار، باخت، خرید، درخت، دختر، خراب، ردیاب، تاریخ، تبخیر، باتری، بخاری، بیدار

1275: سود، عود، عید، سرخ، خرس، سعدی، سریع، عدسی، سعید، خروس، خسرو، سرود، خرید، عروسی

1276: یاس، محل، سیم، مسیح، حلیم، سالم، ساحل، سلاح، شمال، سلام

1277: قوی، چاق، قیر، چای، قطر، قوچ، قوطی، قوری، قارچ، قطار، چاقو

1278: بره، دره، برق، برد، رقیب، قاره، براق، ردیاب، دایره، بیدار

1279: تاب، شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهت

1280: طلا، طمع، عمه، مبل، مطب، طعم، مطلب، باله، باطل، طعمه، عالم، علامه، مطالعه

1281: کاج، لاک، کبد، کال، جلد، باک، باج، تاج، کتاب، جلبک

1282: گاو، گره، گوش، گاز، هوش، گوهر، زهرا، گوشه، ورزش، گراز، گروه، گزارش، گوارش، ورزشگاه

1283: پول، دیو، پلو، پویا، یلدا، پدال، ویلا، پیانو، لیوان، وانیل

1284: ماه، میهن، میوه، نیمه، نیرو، نامه، نمره، ماهی، نیمرو، ارومیه، موریانه

1285: نیش، عیب، شیب، بیشه، شعبه، شانه، شهاب، شنبه، شایعه، شاهین

1286: پتو، پوک، کوه، تپه، توپ، پاک، کاوه، پاکت، کاهو، کوتاه

1287: گاو، گاز، گدا، گرز، گرد، زنگ، زود، گردن، گردو، گوزن، زانو، زرنگ، گراز، نوزاد، انگور

1288: سفر، فنر، نفس، سفره، آسان، رفاه، سارا، سرفه، ناهار، فرانسه، افسانه

1289: پری، پرش، پیک، پیر، پاک، شریک، اراک، پارک، شاپرک، آرایش، آشکار

1290: ستم، مات، تاب، تاس، محبت، ماست، تماس، تبسم، حساب، مساحت، تمساح

1291: نخل، داد، درد، خدا، خار، آخر، خال، نادر، دلار، داخل، خرداد

1292: زوج، جوان، زانو، اجرا، جارو، آزار، آرنج، آواز، جانور، ارزان

1293: قلم، ملت، آقا، لایق، املا، قیام، قیمت، قاتل، اتاق، قالی، قیامت، لیاقت، مالیات، ملاقات

1294: نان، موج، جام، جان، نامه، جهنم، جهان، جوان، نمونه، مجنون

1295: دعا، عمل، ملت، عالم، مدال، عادت، معدل، عادل، معتدل، معتاد، اعدام، عدالت، علامت، اعتماد

1296: شهر، هرز، زره، بره، بازی، بیشه، زیبا، هزار، شهاب، زهرا، بهار، شیراز، شهربازی

1297: شکل، ریل، شال، شلیک، شریک، ریال، اراک، لشکر، آشکار، آرایش

1298: ساز، زبر، سبز، سال، باز، رسول، سوال، لباس، بازو، بورس، البرز، بازرس، سرباز

1299: مرد، ریل، دلیر، مدیر، دایی، یلدا، امید، مدال، مراد، دلار، ریال، میلاد

1300: زشت، دشت، شاه، شاد، باز، تاب، شاهد، شتاب، شهاب، بهشت، تازه، شهادت، بهداشت

1301: مبل، تند، هتل، ملت، تله، مهلت، بلند، هلند، تنبل، بهمن، بنده

1302: مرد، دره، مادر، نامه، ساده، درمان، همدان، مهندس، مدرسه، رسانه

1303: وام، موز، میز، زمین، ویزا، نماز، آویز، زانو، زمان، موازی، آزمون

1304: دره، شاد، آشنا، شانه، شاهد، انشا، دانش، هشدار، اشاره، ناهار، اداره، اراده

1305: زنگ، گرز، زبان، برنز، بزرگ، آزار، آبان، زرنگ، گراز، ارزان، ابزار، انبار، بازار، باران، بازرگان

1306: گاو، شاد، گرد، گوش، گردش، گردو، سرود، داور، سواد، گوارش، دشوار، سشوار، شاگرد

1307: شکل، شریک، ریال، ویلا، کویر، کیلو، وکیل، شلیک، شکار، لواش، کولر، کشور، شلوار، لواشک، شلوارک

1308: مهم، سیم، سیر، سهم، سایه، ریسه، مریم، ماهی، سرما، سیاره، مراسم، سرمایه

1309: گاز، یاس، سیل، لنگ، زنگ، سنگ، سالن، سایز، گیلان، گیلاس، انگلیس

1310: سهم، حنا، محل، سلام، سلاح، محله، نامه، سالن، حمله، ساحل، سالم، اسلحه، حامله، حماسه

1311: گوی، گیره، نیرو، گونی، گاری، گیاه، گروه، گریه، گوهر، گونه، گونیا، آهنگر، انگور، ویران، نیروگاه

1312: ساز، سوت، موز، نماز، مونس، سوزن، زانو، ستون، تومان، آزمون، مانتو، زمستان

1313: پدر، پاس، رسید، ریسه، پایه، پرده، پراید، پادری، پیاده، دایره، اسپری، سیاره، پاریس

1314: کیف، یاس، سکه، نفس، سینه، کیسه، کینه، کافه، سایه، کیهان، کنایه، سفینه

1315: نان، مهد، ماهی، نیمه، امید، مهدی، میهن، همدان، آینده، میدان، ناهید، مدینه، نماینده

1316: یاس، نان، سیما، منشی، نسیم، نشان، شانس، سمنان، نشانی، ماشین، نمایش، سیمان، سینما

1317: قله، قاب، قیام، میله، بیمه، قالی، قیمه، قالب، قبله، لقمه، قالب، قلابی، ملاقه، مقاله، بامیه، بقالی، قبیله، قابلمه

1318: علم، عمر، عمل، رعد، دعا، معدل، مدال، معما، معلم، عادل، عالم، رمال، دلار، معمار

1319: قول، شال، شوق، قبل، قلب، لقب، بال، بوق، لبو، قلاب، لواش، بقال، بالا، شلاق، قبول، قالب، باقلوا

1320: لوح، حال، سیاه، سوله، حیله، سایه، ویلا، حوله، حلوا، ساحل، سوال، سلاح، وسیله، اسلحه، الویه

1321: مکه، کوه، کفش، کیش، فیش، کیف، کشو، مشک، شکم، موش، کشف، مشکی، موشک، میوه، شکوفه

1322: عکس، سکه، سینک، کینه، سینه، عینک، کیسه، سایه، عکاس، ساکن، کاسه، اسکی، سیاه، کنایه

1323: ماه، مات، آقا، قنات، نامه، تنها، اتاق، انتها، اقامت، امانت، انتقام

1324: سخت، رخت، دست، پسر، پدر، سپر، خدا، آدرس، پاسخ، ساخت، درست، درخت، دختر، استخر، خسارت، پرداخت

1325: آبی، عاج، شیب، عیب، جیب، باج، جهش، باجه، عجیب، شیعه، جعبه، شهاب، شعبه، بیشه، شجاع، شایعه

1326: تیر، زیر، زیپ، بیت، تیز، ریز، تپه، تبر، پرز، زبر، تیره، زیره، رتبه، پریز، تبریز

1327: نیش، پری، پیر، شور، نور، نیرو، پیرو، رویش، پنیر، روشن، پروین، شیپور، شیرین

1328: دیس، سیب، جیب، عیب، عید، سبد، عدس، عهد، سعدی، سعید، عدسی، عجیب، بسیج، سجده، جعبه، بدهی

1329: یزد، دیگ، زین، گاز، زنگ، باز، دنیا، زیاد، زینب، گنبد، زبان، بازی، زیبا، زندگی، بنیاد

1330: رخت، سخت، خروس، ساخت، سوخت، خسرو، راست، اورست، ریاست، روایت، تساوی، تاخیر، استخر، روستا، تاریخ، خسارت، سوخاری

1331: خوب، خوک، کاخ، خال، خاک، خیال، ویلا، خالی، وکیل، کیلو، کابل، خواب، باکو، کوبا، لوبیا

1332: مرد، موج، برج، مربا، مودب، وارد، واجب، جامد، جارو، جادو، جواد، مجرد، جوراب، مرداب

1333: زرد، فدا، عزا، رعد، دعا، دراز، عارف، دفاع، فردا، فرزند، عرفان، زعفران

1334: پدر، پند، پاره، پناه، پرده، پوره، پونه، رنده، پودر، نرده، پرنده، وردنه، اروند، اندوه، پرونده، پروانه، پهناور

1335: هوا، موش، منشی، میوه، ماهی، نامه، شانه، شامی، همایش، ماشین، شاهین، نمایش، آویشن، شومینه

1336: فدا، خدا، رخت، فردا، فرار، دفتر، دارت، آخرت، دختر، درخت، رفتار

1337: موش، مشت، چشم، چکش، کشو، تشک، مکه، کوچ، چشمک، کوچه، چکمه، توهم، توشه، تمشک، چشمه، موکت، موشک، تشکچه

1338: عهد، عمه، عاج، جمع، عمان، نامه، معدن، معده، دامن، جمعه، جامد، جاده، جهان، جهنم، جهاد، همدان، جامعه

1339: بره، منها، شهاب، مربا، نرمش، نمره، نامه، شنبه، بارش، بهار، بهمن، شبنم، شماره، برنامه، مهربان

1340: داغ، دوغ، غار، روده، نادر، غوره، روغن، دروغ، دوره، اندوه، اروند، دوران، وردنه، داروغه

1341: سرما، سارا، سمنو، مونس، سمور، آسان، آرام، انار، ناموس، سماور، سروان، آسمان، آرمان

1342: یال، چهل، چای، چاه، قله، چاق، قیچی، چاله، قالی، لایق، ییلاق، قالیچه

1343: میخ، خرم، خرس، مسیر، خمیر، خیمه، میوه، موسی، مریخ، سرمه، خسرو، خروس، سمور، روسیه، سوریه، مسخره، موسیر

1344: قلک، قله، قلم، مکه، مبل، لکه، عمق، عقل، عقب، عمه، کعبه، کلبه، قلعه، مکعب، لقمه، قبله، معلق

1345: غار، دوغ، مرغ، داغ، غول، مدال، ولرم، مغول، مولا، وارد، لاغر، دلار، دروغ، دماغ، غلام، دوام، دلاور

1346: بهار، بازو، روزه، هزار، زهرا، آواز، آوار، اهواز، آواره، ارابه، بازار، روباه، ابزار

1347: چرک، چرب، کچل، چوب، لکه، بره، بچه، کولر، کوله، کوچه، کوره، برکه، کلبه، بلور، کلوچه

1348: ترس، تست، توت، قوت، ورق، وقت، قیر، قوی، سرقت، توری، توریست

1349: خرس، سخن، سرخ، نامه، سرمه، نسخه، همسر، نمره، سرما، خانم، خرما، خانه، خامه، مسخره، مناره، رسانه

1350: فوت، صفت، صدف، قوت، صفا، وقت، وفا، صدا، دقت، افق، صاف، توقف، صادق، صداقت، تصادف، توافق

1351: گره، گاو، هوش، گوش، شهر، گوهر، گوشه، گروه، واشر، شوره، شورا، رشوه، شوهر، شاهرگ، هاشور، گوارش، گوشواره

1352: کشو، شکل، کور، کولر، لشکر، لواش، کشور، ورزش، ارزش، زرشک، روکش، شورا، شکار، لرزش، لواشک، شلوار، کشاورز

1353: تیم، بیمه، میهن، نیمه، نبات، تنها، نامه، بهمن، امنیت، تنبیه، مهتاب، بامیه

1354: صبر، صبح، سرو، عصر، عصب، عرب، سرب، ربع، حبس، سحر، روح، عروس، بورس، رسوب، صبور، عبور

1355: شمع، شاد، عدس، شنا، دعا، مانع، عمان، معدن، داعش، نماد، دامن، شانس، ساعد، دانش، دشمن، دشنام، شمعدان

1356: سال، آهن، ژله، ناله، نهال، ژاله، آسان، سالن، لانه، آژانس

1357: گدا، گاز، گرز، گرد، رشد، زنگ، گردش، گردن، دانش، زرنگ، گراز، گزارش، شاگرد

1358: بخت، تبر، سخت، سیب، باخت، آسیب، بیست، ساخت، بخار، خراب، آخرت، استخر، خسارت، بخاری، تاریخ

1359: مات، تاس، اسم، ساعت، معما، ماست، تمام، تماس، حمام، مساحت، تمساح

1360: سلام، سلاح، سالم، املا، مسلح، محله، ساحل، حمله، اسلحه، اسلام، الماس، حماسه، حامله

1361: دیگ، گدا، آگهی، گیاه، هادی، آینه، آگاه، آهنگ، گناه، نگاه، آینده، ناهید

1362: سفر، فرش، سیب، برف، اسب، آسیب، فریب، شریف، سراب، بارش، فشار، فارسی، سفارش

1363: چسب، بچه، چاه، باغ، اسب، اسم، آبسه، بغچه، باغچه، ساچمه

1364: یاس، سیاه، ماشه، میوه، موسی، امید، ساوه، ساده، سهام، ماده، سواد، مساوی، ادویه

1365: موز، میز، قوی، آویز، زمین، قیام، مقوا، زانو، نماز، قزوین، موازی، میزان، آزمون، مایونز

1366: هوش، هدف، کمد، مکه، کوه، دکه، موش، دکمه، موشک، مشهد، شکوفه

1367: گاز، گاو، گرز، زرنگ، گوزن، گراز، زبان، برنز، بانو، بازو، زانو، بزرگ، آبرنگ، انگور، زنبور

1368: تبر، شوت، سوت، شربت، سراب، شتاب، آشوب، بارش، تابش، بورس، رسوب، اورست، باروت، روستا، سشوار

1369: صلح، دیل، حصار، صفحه، لسبان، ناشر، دانشجو، گوشی، قاصدک، قصه، صافی، لاشه، قاصدک

1370: باغ، هزاره، نیروهوا، هنرمند، همراه، بوقلمون، قائم، آمار، آزادی، واگن، دنیا، همنام، وابسته، وابستگی، هزاران، بابل، گیاهان

1371: ناز، قضاوت، زنده، ناشناس، زرین، آشغال، مشاغل، قاضی، مزرعه، قاچاق، مزاحم، میزان، زندگی، زانوی، آزمایش، نازنین، ناشناخته

1372: کشو، هوش، مکه، کوه، موش، ماه، شاه، آغوش، کاوه، موشک، کاهو، ماکو، هواکش

1373: زندگی، نادر، گرز، گاز، یزد، نگار، گراز، گردن، زرنگ، دیگ، زرد، گردان

1374: مرد، شاد، ارزش، شادی، شیراز، زرد، مراد، دریا، میز، زمرد، یزد، رشد، امیر، امید، مدیر، آرام

1375: لکه، نعل، بلا، کعبه، کلبه، کلاه، بانک، بالکن، عناب، لاک، لانه، لعاب، باک، کابل

1376: کره، ماه، ماهر، اهرم، ماکت، مهارت، هکتار، کار، همراه

1377: سود، گرد، گود، گلو، گردو، سرود، درست، تولد، دوست، دولت، دستور، لوستر

1378: سرما، کمال، سالم، آرام، اراک، ارسال، الماس، سلام، اسلام، کلاس، کامل، کارامل

1379: نفت، بند، تاب، تند، باد، ادب، افت، نبات، آبان، بافت، آباد، ابتدا، آفتاب

1380: فیل، لیف، قیف، قله، قفل، قیام، قیمه، فامیل، قیافه، قافیه، قافله، ملاقه، مقاله، افقی، فیله، فیلم، قالی

1381: خدا، خام، خانم، مدال، خال، املت، ملخ، داخل، نخل، تلخ، خدمت

1382: گوش، رخت، خشت، تشک، کشور، گوشت، ترکش، شرکت، خرگوش، خشک، خوک، تشکر

1383: نیش، زنگ، منشی، شناگر، نمایش، ماشین، نمایشگر، گاری، نرمش، گرمایش

1384: دست، سبد، بره، دست، ساده، بهار، درست، دربست، ستاره، رتبه، تابه، داربست

1385: تند، ضامن، ضمانت، مانتو، تومان، توان، وانت، دامن، دما، متضاد

1386: پاس، پشه، شاد، ساده، سپاه، پاداش، پادشاه، داس، شاه، شاهد

1387: دنیا، مدیر، امید، مربی، بیدار، درمان، میدان، بیمار، برد، مرداب، نامرد، ردیاب، بیدار، بندر

1388: شکم، مشت، مکه، شهرک، شکار، رشته، تشکر، ارتش، شرکت، مراکش، هکتار، مهارت، مشارکت، شهامت، همکار، تمشک

1389: جاده، دنیا، جهان، درجه، جریان، انجیر، آینده، ناهید، دایره، رنج، هیجان

1390: سکه، مسکو، موسی، میوه، کویر، سیرک، کوره، سمور، سرکه، کرسی، کوسه، سوریه، روسیه، موسیر، کیسه، ریسه

1391: موش، جسم، سهم، جوش، مجسمه، موج، مهم، جهش، هوش، هجوم

1392: نان، شال، بالش، بالن، نشان، نیش، شنل، شیب، بلا، بیل، لبنان، نشانی

1393: موش، شام، آرش، ماش، مار، آرام، آوار، مشاور، شامپو، آرامش، اروپا

1394: تاس، سهام، نامه، ماست، تماس، انبه، تابه، مهتاب، بهمن، مناسب، مناسبت

1395: عرق، عراق، برق، براق، سبد، قاب، دعا، برد، آدرس، سارق، ساعد، سراب، عقب، عقاب، عابر، عقرب، سابق

1396: ترس، گیاه، تیره، گریه، گیره، گاری، راست، سیاه، سیگار، سیاره، گیتار، ستاره

1397: یزد، یاد، میز، مزد، دما، دام، آدم، زیاد، پیدا، دیزی، پماد، پیام، امید، پیاز، دمپایی

1398: نور، نود، دیو، دیر، رود، دره، نیرو، ویژه، نروژ، روده، دوره، وردنه

1399: نخل، لنگ، چرا، چنگ، چرخ، خنگ، خال، رنگ، انگل، گران، چنار، لنگر، گلنار، خرچنگ، چنگال

1400: شغل، شال، غار، غول، غرش، آغوش، آوار، لواش، لاغر، شلوغ، شغال، الاغ، شاغل، شلوار، آشغال

1401: دزد، دید، مزد، یزد، میز، داد، امید، آزاد، مداد، امداد، داماد

1402: مهد، سکه، مهم، مکه، کمد، جسم، دکه، سهم، جسد، دکمه، مسجد، سجده، مجسمه

1403: ویلا، امید، دنیا، لیمو، مدال، ملوان، میلاد، میدان، لیوان، وانیل

1404: گلو، گرم، گوی، گور، مرگ، لگو، وکیل، میگو، گلیم، کویر، ولرم، گمرک، کولر، لیمو، گوریل

1405: تاس، تاب، لاک، سبک، اسب، باک، کباب، لباس، کتاب، کلاس، بابک، ساکت، اسکلت، بسکتبال

1406: پیک، پیر، پری، کار، رنگ، پاک، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ

1407: نوه، خزر، نور، خون، وزن، روزه، زانو، نوار، روان، خزان، خانه، آرزو، خواهر، خزانه، راهزن، زورخانه

1408: باک، تاب، بیل، بال، لاک، نبات، بلیت، کتاب، بانک، بالن، تنبل، تانک، بالکن، کابینت، تلکابین

1409: رنگ، سنگ، گرد، لگد، لنگ، نرگس، سنگر، گردن، گران، دلار، انگل، آدرس، لنگر، سالن، گلدان، گردان، سالگرد

1410: سوت، عدس، رعد، عود، دست، عکس، سرود، وسعت، عروس، سکوت، سرعت، دوست، دعوت، درست، دکتر، رکود، رکوع، دکور، دستور، عروسک

1411: سبد، دشت، کبد، سبک، دست، اشک، اسب، تاب، شکست، آبکش، کتاب، ساکت، شتاب، دستکش

1412: تاب، تبر، روح، باک، کتاب، ربات، کوبا، باکو، کارت، حرکت، برکت، راحت، باروت، کبوتر

1413: شنا، شاه، هوش، شعبه، عناب، شهاب، شنبه، آشوب، انبوه، بانو، شانه، بهنوش، باهوش، انبوه، نوشابه

1414: زره، گاز، گرز، برگ، بره، باز، گربه، گراز، هزار، بهار، بزرگ، زهرا، رهبر، بزرگراه

1415: دما، دوا، وام، تاب، اتو، آدم، مدت، واحد، مودب، وحدت، حامد، احمد، متحد، مداح، محبت، محتوا

1416: تاج، تار، اتو، راه، جوهر، جارو، آوار، تاجر، آواره، اجاره، جواهر

1417: دین، دیگ، گرد، نیش، رشد، رنگ، شادی، دنیا، گاری، گران، دانش، گردن، گردش، شریان، شاگرد، دینار

1418: قسم، شخم، شام، قشم، مشق، ماه، ماش، ساق، خشم، خام، شاخ، شاخه، مهسا، ماسه، ساقه، سماق، خامه

1419: کار، شور، شکار، کشور، ورزش، شورا، ارزش، آرزو، زرشک، روکش، کشاورز، ورزشکار

1420: فیل، بیل، قلب، قیف، آبی، لیف، قاب، افق، آقا، قفل، قالی، قلاب، بالا، قالیباف

1421: وفا، هلو، چاه، چهل، چلو، هدف، فال، فدا، چاله، آلوده، آلوچه، فولاد، فالوده

1422: ملت، وکیل، رتیل، کیلو، کویر، کویت، لیتر، موکت، مترو، ولرم، لیمو، کولر، کیلومتر

1423: پشت، پتو، هوش، پشه، مکه، کوه، پوک، شوت، تپش، تپه، مشت، توپ، موش، تمشک، پوشک، پوشه، موکت، موشک، پشمک، پشتک

1424: کیف، کفش، فیش، شیب، کیش، کشف، بشکه، بنفش، بیشه، شنبه، کینه، شبکه، بنفشه، یکشنبه

1425: شهر، آرش، شانس، شانه، شهرت، تنها، تشنه، ترانه، تهران، رسانه، ستاره، نشاسته، شهرستان

1426: کشف، مشک، ملت، نمک، نفت، شکل، کفش، مشت، شکم، کلفت، تلفن، تمشک، مشکل، نفتکش

1427: کفش، کشو، کوه، کیش، کیف، شفا، وفا، شاه، شکاف، کوفه، کاشی، کاهو، کافه، کاشف، کفاش، کفاشی، شکوفه، هواکش

1428: قلم، قله، سال، ماهی، قیام، میله، لایه، سایه، سلام، سالم، سماق، قیمه، ساقه، مقاله، ملاقه، مقایسه

1429: سود، مرد، سهم، سوره، همسر، ماده، مادر، سواد، دوره، آدرس، ساده، سمور، سرود، سماور، مدرسه، آسوده

1430: پاس، پاک، پیک، کلاس، پلیس، پلاک، ساکت، پاکت، اسکلت، کلیسا، تاکسی، پاستیل، لاستیک، پلاستیک

1431: بال، بیل، آبی، بالا، ویلا، لیلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال

1432: شاه، نقش، شیب، قاب، نقاش، بیشه، نقشه، نقاب، شانه، انبه، شهاب، شنبه، نقاشی، شبانه، شاهین

1433: فوت، نفت، تور، فنر، برف، تبر، نور، نبوت، نوبت، نفرت، تنبل، تلفن، تنور، فلوت، تونل، تنبور

1434: رنگ، رشت، گشت، شعر، شتر، آتش، ترش، تنگ، گران، تراش، رعنا، ارتش، شاعر، نگار، انگشت، انگشتر

1435: شاخ، شاد، رشد، رود، کشو، کود، کاخ، کدو، خوک، خشک، خوش، خروش، کادو، خراش، اردک، کشور، ارشد، رکود، شورا، شکار، خوراک، دشوار، خودکار

1436: نای، نبی، آبی، خان، بنا، بینا، بانی، آبان، بابا، ناباب، انبیا، نایاب، بیابان، خیابان

1437: یاس، سیل، لال، سایه، گیاه، لیلا، آگهی، لاله، هلال، سیاه، گلایه، گیلاس

1438: دکل، جلد، کبد، کاج، تاج، بدل، باج، کلاج، کتاب، جلبک، جلاد، جالب، کابل، کالبد

1439: کتف، سنگ، سگک، نفت، نفس، سفت، تند، کند، کفن، دست، تنگ، تنفس، تفنگ، فندک، سنگک

1440: تیغ، وجه، جیغ، جوی، جهت، غیرت، جیوه، غیور، هویج، هویت، هجری، تیره، رویت، غوره، توجه، جیره، جوهر، توجیه

1441: نرم، گرم، یار، مرگ، مگس، سنگر، سیما، نسیم، نرگس، سرما، گرما، سیمان، یاسمن، سینما

1442: زجر، زوج، گیج، جگر، جیره، هویج، گریه، زیره، جیوه، گیره، جوهر، جزوه، روزه، وزیر، گوجه، جزیره

1443: گاری، ناشی، گریم، منشی، ناشر، گرما، شناگر، نگارش، نمایش، ماشین، نمایشگر

1444: چرم، چرا، چاه، چهل، چله، چهار، چاله، ماهر، ولرم، چاره، آلوچه، مچاله، مورچه

1445: وحی، محو، دیو، مدت، حوا، حیا، امید، حیات، وادی، وحدت، متحد، حامد، احمد، واحد، مواد، مداح، محتوا، حمایت

1446: قله، حوا، قول، لوح، لال، حال، حلق، حقه، لاله، هالو، هلال، لولا، لوله، حلقه، حلوا، حوله، حلال، قلوه، حواله

1447: وقت، قوی، قوم، قیام، قامت، مقوی، قیمت، تیمم، مقام، مقوا، موقت، تقویم، یاقوت، قیامت، مقاوم، ماموت، مقاومت

1448: سوت، وحی، سیم، ستم، حکم، مسیح، حکیم، کویت، حکمت، سکوت، موکت، حکومت

1449: وقت، قوم، یقه، قوی، بوق، قوت، مقوی، قیمت، قیمه، میوه، توبه، بوته، موقت، بقیه، بیمه، تقویم

1450: ذهن، ذره، هتل، لذت، ذرت، آذر، تله، نهال، ناله، تنها، لانه، تهران، ترانه

1451: گاو، سنگ، سوت، تنگ، نرگس، واگن، تنور، سنگر، تونس، راسو، سرنگ، ستون، روستا، انگور، ستوان، سنتور، سروان، راستگو، گورستان

1452: شور، شعر، رود، عود، عدل، عدد، دور، دود، درد، رشد، دوش، درود، شروع

1453: گله، گلو، لایه، ویلا، سایه، سوال، الگو، گیاه، وسیله، وسایل، گیلاس، گوساله

1454: شخم، خون، خوش، شوخ، هوش، موش، مشت، خشم، خشت، خشن، تشنه، تخمه، توشه، خوشه، خشونت

1455: یزد، دیگ، میز، مزد، میهن، هزیم، زمین، مهدی، گندم، زنده، نیزه، زندگی، مدینه، گزینه

1456: عمل، عدل، لاک، کمد، مدل، عدد، دکل، دعا، داد، معدل، کمال، کلام، عادل، عالم، مالک، مدال، مداد

1457: سنت، تنیس، سیاه، سایه، تنها، تیره، راست، سینه، نهایت، سیاره، آستین، رسانه، ترانه، تهران، ستاره، تیرآهن

1458: سوت، تیر، یونس، نیرو، کرسی، سنتور، کنسرو، ستون، سکوت، نوکر، تنیس، تنور، کنسرت، سکونت، کتری، سنتی، کویر، کویت

1459: شمع، دعا، عید، عاج، جمع، جام، جدا، شادی، مجید، عادی، مایع، جامع، شجاع، شیاد، جامد

1460: تاس، دست، چاه، مدت، امت، تسمه، ستاد، ماست، ماده، ماسه، دسته، ساده، تماس، ساچمه

1461: تار، تنه، ظهر، تنها، ناظر، ناهار، نظارت، تهران، انتظار، انار، انتها

1462: میخ، امیر، مریخ، خرما، بخاری، مرتب، خیام، مربا، خمیر، خراب، باخت، مربی، بخاری، باتری، تاریخ، بیمار، تاخیر، تخریب، تبخیر

1463: گدا، گرد، ریل، دیگ، دلار، ریال، رسید، گاری، دلیر، یلدا، گالری، سیگار، سریال، سالگرد

1464: قلب، بوق، طول، لبو، لبه، قطب، قله، بلیط، بلوط، قبله، قبول، طلبه، طبقه، قوطی، قبیله، طویله

1465: سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، نوک، کود، گود، سنگک، فندک، سوگند، گوسفند

1466: بست، جسد، جسم، حبس، حجم، حدس، دست، سبد، تبسم، محبت، مسجد، متحد

1467: روز، مرز، قوم، زور، موز، رمز، وام، راز، آقا، آوار، رقم، آواز، آرام، قرمز، مزار، آزار، مقوا

1468: دره، نان، گره، گدا، آهنگ، نرده، رنده، نگاه، کردن، گرده، گناه، نهنگ، آهنگر، راننده

1469: وام، پله، پلو، پول، لامپ، لانه، مولا، نامه، ناله، نهال، پونه، آمپول، ملوان، پهلوان، لپه

1470: جهان، جهاد، دانه، دهان، آینده، دنیا، ناهید، دین، جنین، جاده، هند، هادی، آدینه، آینه، هیجان

1471: گله، گلو، میل، لوله، لیمو، میوه، میگو، گیوه، میله، گلیم، گلوله، گوی

1472: شوت، ملت، مشت، موش، وام، تلاش، لواش، مترو، ولرم، شلوار، مشاور، مشورت، شمال، شورا

1473: ساق، سال، سنگ، لنگ، نقل، سیل، انگل، سالن، قالی، گیلان، گیلاس، انگلیس، لایق

1474: بال، بلا، بیل، لبو، لال، باله، لاله، لوله، لیلا، ویلا، لوبیا، الویه

1475: باز، تاب، تار، تبر، زیپ، تیز، ربات، بازی، پیاز، پریز، زیبا، پرتاب، پیتزا، زیارت، تبریز

1476: سفر، سکو، افسر، سیرک، کرسی، سفیر، ساری، کویر، فارس، یوسف، کرفس، فکر، واکس، سویا، رویا، اسکی، ریسک، کرواسی

1477: یزد، سبد، سبز، سند، یاس، سیب، زینب، سبزی، دنیا، یزدان، زبان، بازی، آسیاب، زیبا، بدنسازی، بنیاد

1478: دفن، دوش، هدف، هوش، دوره، روده، روشن، شوهر، شوره، فرود، فروش، وردنه، فشرده، شهروند، فروشنده

1479: رنگ، کوی، نوار، نوکر، واگن، نیرو، رویا، گاری، گونی، کویر، انگور، کارون، ویران، گونیا

1480: فرش، شور، شوت، دشت، شرف، شتر، دوش، رشت، رشد، سوت، سود، سفت، سفر، درست، سروش، سرود، دوست، دفتر، درشت، فرود، فروش، دستور، دستفروش

1481: ترس، سیر، تیر، یاس، سمت، سیم، رسم، ماست، سیما، رستم، اسیر، تماس، ساری، یتیم، امیر، رسمی، سرما، ریاست، تیمسار، مرسی

1482: آخر، خون، خزه، خزر، آهن، ارزن، خازن، خانه، خاور، خواهر، خزان، زهرا، زانو، آرزو، آخور، روزه، رخنه، راهزن، روزنه، زورخانه

1483: دوا، دیو، قوچ، چای، چرا، چاق، قوی، اردو، دریا، رویا، چاقو، وارد، قارچ، داور، دارو، چادر، قوری، دیوار، رادیو

1484: آتش، شیر، شتر، رشت، دشت، گدا، ترش، دارت، تراش، ارتش، گاری، دریا، ترشی، شادی، درشت، گردش، شاگرد، اتریش، گیتار

1485: آدم، آیا، دام، دما، آمل، لامپ، مدال، پدال، پماد، پیام، امید، یلدا، ایلام، دیپلم، میلاد

1486: چوب، هرز، بچه، درز، دره، زور، زود، روز، زهر، چرب، زبر، زرد، زره، روزه، روده، دوره، برده، روزبه، بهروز، زردچوبه

1487: هنر، هشت، ارتش، نشست، ناشر، شهرت، شانه، تراش شانس، راست، تنها، تشنه، رشته، ستاره، رسانه، راسته، شناسه، ترانه، تراشه، تهران، نشاسته، شهرستان

1488: دفن، فدا، نمد، درهم، رنده، فردا، نمره، ماهر، مرفه، دامنه، مهران، نامرد، مناره، مانده، فرهاد، فرمان، درمان، همدان، مردانه، فرمانده

1489: شانه، ریشه، ماشه، ناشر، نامه، نمره، میهن، آینه، امیر، امین، ماهی، نیما، ماشین، رامین، مهران، شهرام، نمایش، شاهین، شماره، نشریه، اهریمن

1490: آقا، برق، خبر، قاب، قرن، آبان، انار، بخار، براق، خراب، قرآن، نقاب، انبار، باران، قربان

1491: زنده، سیاه، نیزه، دنیا، آینه، زیاد، سینه، آینده، ناهید، یازده

1492: خدا، خمس، سخن، خیس، سید، میخ، سیخ، خانم، دنیا، سینا، امید، سیما، نسیم، سمند، خیام، میدان، سیمان، سینما

1493: ورق، رقص، صوت، قرص، قوم، قوی، مصر، تقی، قیر، وقت، قوری، وصیت، تورم، قیمت، مترو، صورت، تصویر، صورتی، تقویم، موقت

1494: درس، سفر، گدا، آدرس، گیرا، دریا، گاری، ردیف، سفیر، سفید، ساری، فردا، فارس، افسر، سیگار، فریاد، افسردگی

1495: رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، سینه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه

1496: گوش، شرف، شفا، گره، هوش، فرش، رشوه، گروه، واشر، فشار، گوهر، فروش، شوهر، شوره، شورا، رفاه، گوشه، فواره، هاشور، شاهرگ، گوارش، فروشگاه

1497: شور، موش، موز، شرم، رمز، وزش، رزم، شرور، ورزش، شورا، مرور، مزار، ارزش، واشر، امروز، مشاور، آموزش، آمرزش

1498: آهک، لثه، لکه، آیه، ماه، ملک، مکه، مکث، کلم، ماهی، کلمه، کامل، کلام، هیکل، ملکه، مثال، ماله، کلاه، کلیه

1499: صبر، مصر، نصب، نمک، کمر، اکبر، بانک، رکاب، مربا، مرکب، ناصر، کربن، کمان، مبارک، کرمان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 2000

جواب بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 2000

1500: جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو

1501: دوش، شاد، نور، نوار، ناشر، شورا، روشن، روان، آشنا، دانش، انشا، انار، ارشد، آوار، وارد، دوران، اروند، شناور، ارشاد، شادروان، دوشوار

1502: جرم، موج، مرد، رنج، آرنج، نجوم، جادو، جارو، جامد، جوان، وارد، مادر، مجرد، نامرد، دوران، درمان، جانور، اروند، مرجان، نمودار، جوانمرد

1503: آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین

1504: آهو، هند، هنر، نوار، نجار، دهان، درجه، جوهر، جوان، جهان، جهاد، جارو، جادو، جاده، جواد، جواهر، جانور، اندوه، وجدان

1505: کمر، کرم، باک، آرام، امیر، مربی، مرکب، مربا، رکاب، اکرم، اکبر، اراک، آمار، باریک، بیمار، رکابی، مبارک، بیکار

1506: یزد، میز، دزد، یاد، مدد، مزد، دید، دیم، ایزد، امید، آزاد، مداد، مادی، داماد، مزایا، امداد، آزادی

1507: قلب، مبل، برق، لقب، بلا، لبو، بوق، قوم، قول، مربا، مقوا، قالب، بلور، بقال، براق، ولرم، آلبوم، قلمرو، مراقب، بلوار

1508: شکم، مکه، کیش، امشب، بشکه، شبکه، شهاب، ماشه، کاهش، بیمه، ماهی، کاشی، مشکی، همایش

1509: آلو، کمر، کلم، آمل، ملک، ورم، لاک، ملاک، مالک، مکار، ولرم، کامل، کلام، کمال، رمال، کولر، مرام، مامور، مارمولک

1510: ترس، پسر، پتو، سپر، سوپ، سرو، سرخ، سوخت، خروس، پرتو، پوست، پوستر، سرخ پوست

1511: هنر، رهن، قرن، قطر، قهر، قیر، یقه، تیر، ریه، تینر، تیره، ترقه، نقره، قطره، نقطه، ترقی، قرینه

1512: نور، سوسن، سوار، سانس، نوار، رسوا، سارا، انار، اساس، آوار، راسو، آسان، اسانس، ساسان، سروان، سانسور، آسانسور

1513: دعا، شاد، شام، شمع، چشم، چمن، دامن، دانش، دشمن، عمان، مانع، معدن، معنا، دشنام، چمدان، شمعدان

1514: تاج، جام، حجم، حرم، رحم، تاجر، جراح، حراج، حرام، حرمت، راحت، رحمت، حرارت، محتاج

1515: کور، تیر، تراز، زیرک، کویر، کویت، ویزا، کتری، تیزر، وزیر، زکات، راکت، وزارت، زیارت، واریز، تکاور، زکریا، ترازو، تاریک، روایت

1516: تار، تند، چتر، تیر، چای، چین، چادر، چنار، دریا، دنیا، دینار، دارچین

1517: صدا، قشم، قند، مشق، دانش، دشمن، صادق، قناد، مقصد، ناقص، نقاش

1518: آدمک، اردک، دانش، دشمن، شکار، مدرک، کمان، نرمش، درمان، نامرد، کرمان، مراکش، آدمکش، کارمند

1519: تاس، توپ، سخت، سوت، سوپ، پاس، پتو، پست، سوخت، پاسخ، پوست، اختاپوس

1520: داغ، دوغ، رشد، شهر، غار، آغوش، دروغ، دوره، روده، غوره، دشوار، هشدار، داروغه

1521: دکه، ناز، آزاد، دکان، زاهد، زنده، نازک، اهدا، آزاده، اندازه، زاهدان

1522: دیو، مدال، لیمو، ویلا، ملوان، یلدا، میدان، لیوان، وانیل، دیوان، میلاد

1523: آغل، داغ، غاز، غزل، غول، یزد، دیو، آویز، زغال، غزال، یلدا، زیلو، لوزی، ویلا، زیاد

1524: نوک، کود، کوه، مکه، دشمن، مشهد، موشک، کمند، کندو، دکمه، دمنوش، هوشمند

1525: اصل، صلح، لوح، وصل، وحی، حیا، حلوا، حوله، ویلا، حیله، حوصله، الویه، هیولا

1526: شغل، شوت، شور، غرش، غول، لغت، لوس، رسول، شلوغ، لوستر

1527: شاه، دانش، دشمن، ساده، شانس، شانه، شاهد، ماده، مشهد، نامه، دامنه، مهندس، همدان

1528: اشک، شکم، نان، نمک، کمد، کند، آدمک، دانش، دشمن، دکان، مکان، نشان، کمان، کمند، آدمکش، نمکدان

1529: خرس، سرخ، سره، خیس، سیخ، خروس، خسرو، سوره، صخره، ریسه، خیره، روسیه، سوریه

1530: بنا، ابرو، انبر، بانو، بورس، رسوب، سراب، سوار، سوسن، سونا، روبان، سانسور

1531: ساز، مزه، یاس، یال، میز، سالم، سلام، سیاه، سایه، سایز، میله، هیزم، مالزی

1532: خدا، شاخ، خامه، شاخه، شاهد، مادر، ماده، مرشد، مشهد، شماره، هشدار

1533: باج، باک، برج، جوش، کرج، جوک، کاج، کوبا، باکو، کشور، شورا، روکش، جواب، بارش، شکار، جوراب، جوشکار

1534: تله، تنگ، لنگ، گله، گدا، لگد، آهنگ، تنها، تنگه، لانه، نهال، نگاه، گناه، هلند، دلتنگ، گلدان

1535: باک، لاک، لبو، کبک، کلک، بیل، کیک، بلوک، کابل، باکو، کوبا، ویلا، وکیل، کیلو، کولاک، لوبیا

1536: آلو، وال، وام، وان، چلو، چمن، دامن، مدال، ملوان، چمدان

1537: عاج، ملت، عمه، جهت، هتل، جام، تاج، جمعه، جمله، مهلت، عالم، عجله، مجله، املت، جامعه، علامت، علامه، جماعت

1538: حال، حمام، حمله، ساحل، سالم، سلاح، سلام، محله، مسلح، اسلحه، حامله، حماسه

1539: جلو، موش، موج، عمو، عمه، عمل، علم، جمعه، عجله، علوم، هوش، شمع، جوش، هجوم، شعله، مجله، مشعل، جمله

1540: شمع، عمه، مشت، نیش، نیت، تشنه، نعمت، منشی، نیمه، میهن، معنی، تیشه، شیعه، معیشت

1541: کود، سکو، خوک، سرخ، کاخ، واکس، وارد، سواد، سرود، سرخک، خروس، اردک، آدرس، سوراخ، خروسک، خوراک، خودکار

1542: آقا، تند، دقت، مدت، نقد، اتاق، قنات، قناد، اقامت، اقدام، امانت، اندام، انتقام

1543: چلو، قله، قوچ، چاق، چله، قوی، چای، چاقو، چاله، چلاق، ویلا، قالی، هیولا، آلوچه، اولیه، الویه، قالیچه

1544: خار، خان، خون، پوچ، چاپ، چرخ، پارو، پارچ، پنچر، چنار، چوپان

1545: ساق، سقا، قسم، یاس، ساقه، سماق، سهام، ماسه، سیاه، سیما، سایه، قیام، قایق، قیمه، مقیاس، مقایسه

1546: بوق، عقب، عقل، قول، لقب، وجب، قوی، علی، عجیب، یعقوب

1547: چاه، چمن، چین، ماده، نامه، چانه، مانی، دنیا، نیمه، میهن، دامنه، چمدان، میدان، آینده، ناهید، همدان

1548: رضا، نرم، رامین، امیر، مریض، رمضان، تمرین، امنیت، ضمانت‌، ضامن

1549: دکه، کره، اردک، دامن، مکان، نامه، نرده، کنار، دکمه، دامنه، درمان، نامرد، کرمان، همدان، کارمند

1550: اسب، حنا، صبح، نصب، انبه، حساب، صاحب، نساب، صبحانه، صحنه

1551: داد، آرام، مداد، آماده، اداره، ادامه، اراده، امداد، داماد، مرداد، دامدار

1552: نیش، آشنا، انشا، منشی، شیمی، نمایش، ماشین، ایمان، نیایش، آشنایی

1553: شاه، شاهد، قاشق، شهدا، شاهی، شهید، شادی، دقیق، قایق، دقیقه، شقایق

1554: جگر، گاو، جوی، جارو، گوجه، گاری، گیاه، آگهی، گرجی، گیره، گریه، هویج، جواهر

1555: آویز، بازو، باور، بازی، ویلا، وزیر، لوزی، زیبا، بلوار، لوبیا، واریز، البرز، برزیل، لبریز، زولبیا

1556: سفت، فوت، وفا، نفت، تنفس، ستون، سمنو، مونس، ستولن، تومان، مانتو، فانوس، ناموس، مسافت

1557: بست، سبک، سکو، کبک، کتک، ساکت، سکوت، واکس، کاسب، کتاب، کاتب، کوکب، کوبا، باکو، کابوس، کاکتوس

1558: برس، بره، سره، سیب، بهار، بورس، ساوه، سراب، سوره، سیاه، سایه، ریسه، سوریه، روسیه، سهراب، ویبره، روباه، سیاره، بورسیه

1559: حوا، حیا، روح، شهر، وحی، هوش، حشره، رویا، یاور، راوی، وحشی، شوهر، شوره، رشوه، شیار، رایحه، هاشور، حاشیه، روحیه، هوشیار

1560: بازو، بانو، برنز، روزه، زبان، زهرا، بهروز، راهزن، روبان، روباه، زنبور، روزنه، هزار

1561: آقا، دقت، صدا، قصد، اتاق، صادق، قاتل، صداقت، اقتصاد، اصالت

1562: آهن، آیه، هیز، آینه، زیان، زیره، ارزان، راهزن، ناهار، ایران، رتیزن، نیزار، رایانه، یارانه، رازیانه

1563: مبل، سوال، لباس، آسیب، لیمو، سیما، سبیل، موسی، سویا، آلبوم، لوبیا، ابلیس، مساوی، آبلیمو، موبایل

1564: خدا، شاخ، شاد، شیخ، شورا، شوخی، دشوار، دیوار، خرید، رادیو، درویش، خورشید، داریوش

1565: قله، لقب، آبان، انبه، بالا، بقال، قالب، قبله، قلاب، نقاب، نقاله، انقلاب

1566: شت، مدت، مشت، همت، توشه، دهات، ماده، ماشه، مشهد، شهادت، شهامت

1567: رف، ظرف، ظهر، حیف، حافظ، حرفه، حفره، رایحه، رفاه، ظاهر، حریف، ظریف، حافظه

1568: دفن، فنر، درون، فرود، فوری، ردیف، نیرو، فرنی، نوید، فروردین

1569: هنگ، آبان، ابهر، انبر، انبه، راهب، نگاه، گربه، دنیا، آهنگر، ارابه، برهان، بنگاه، آبرنگ، گرانبها

1570: تپه، زیپ، وزنه، پوزه، پونز، نیزه، پینه، زینت، هویت، زیتون، توهین، پوتین

1571: برق، بغض، ضبط، ضرب، غرق، قبض، قرض، قطب، قطر، ضربه، طبقه، قطره

1572: یشم، آدم، شمع، مین، منش، نیش، نمد، عید، دشمن، دانش، دامن، ماشین، دشنام، میدان، نمایش، شمعدانی

1573: مذهب، ذات، ذوب، بوته، تابه، تباه، توبه، توهم، مذاب، مهتاب

1574: مهندس، جسد، جسم، جاده، جامد، جهاد، جهان، جهنم، ساده، سنجد، سجده، مسجد، سجاده، همدان، دماسنج

1575: آذر، بذر، زاغ، غاز، غذا، غرب، غزل، بالغ، زابل، زغال، غبار، غزال، لاغر، البرز

1576: سنگ، سنگک، وزن، کور، گرز، زرنگ، سرنگ، سوزن، ترگس، نوکر، گوزن، سنگر، کنسرو

1577: کاهش، آشنا، کوه، شانه، شکوه، کاهو، کاوش، کوهان، هواکش، کاشان، اشکان

1578: قناری، تیر، قرآن، قرمز، مزار، امیر، زمین، زیان، قیام، منقار، میرزا، میزان، نبزار

1579: آویز، موز، زانو، نیاز، زمین، زیان، تمیز، زینت، آزمون، امنیت، میزان، زیتون، موازی، ویتنام، مایونز

1580: گیوه، رشوه، شرور، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، ریشه، شیره، گویش، گیره، گریه، شهریور

1581: اصل، خاص، نخل، نصب، بالن، خالص، خالق، قصاب، ناقص، نقاب، خلبان

1582: ملت، املت، تاول، تونل، املا، امانت، تاوان، ملوان، آلمان، مولانا

1583: حلوا، شاخ، لوح، حوله، خاله، خوشه، شاخه، لاشه، لواش، خواهش، خوشحال

1584: امضا، جرم، رضا، آرنج، انار، رمان، ضامن، نجار، آرمان، رمضان، مرجان

1585: درکه، دوره، دکور، رنده، روده، رکود، کندرو، هندو، کنده، کندو، کوره، وردنه، رودهن، کوهنورد

1586: آخرت، خار، خبر، آرام، آمار، بخار، خراب، خرما، مربا، مرتب، باخت، اخبار، مختار، مخابرات

1587: قهر، قوچ، ورق، پوچ، چاق، چاپ، قاره، قارچ، پارو، پارچ، پاچه، چاره، چاقو، پارچه

1588: دایره، دیو، رشوه، شیار، شهید، ریشه، شیره، دشوار، دیوار، هشدار، درویش، ادویه، هوشیار

1589: حساب، حبس، تبسم، محبت، آسیب، بیست، ایست، حیات، مسیح، تمساح، مساحت، تسبیح، حمایت

1590: چل، آغل، غار، چال، چرا، چرک، کال، آچار، اراک، الاغ، لاغر، چراغ، کالا، کلاغ، چالاک

1591: براده، نان، انبر، برده، بندر، بهار، دنبه، نادر، نبرد، برنده، برهان، راننده، نردبان

1592: نسبت، بدن، سیب، نیت، نفس، سفت، نفت، دست، تند، بند، سبد، سفید، تنفس، بیست، تنیس، بستنی، تندیس

1593: پینه، نوک، وزن، پوک، کوه، وزنه، پنکه، پوزه، پونز، پونه، پوکه، کوزه، نیزه، کینه، ونیز، کنیز

1594: زبور، برج، جیب، میز، زیر، ریز، جوی، موز، وجب، زوج، جرم، موج، مجوز، مربی، وزیر، مجری، مجبور

1595: حامله، اسب، حبس، مبل، لبه، ابله، محله، محال، لباس، سمبل، ساحل، حمله، مسلح، حماسه، اسلحه، مسالح، محاسبه

1596: افراد، مرد، فدا، مدیر، امید، امیر، ردیف، مفرد، مفید، آرام، مدار، مادر، فردا، آمار، مراد، ایراد، فریاد

1597: شرف، شفا، ارتش، تاسف، فرات، ترشی، سفیر، فشار، تراش، راست، افسر، فارس، سفارش، اتریش، سفارت، ریاست، فارسی، ستایش، تفسیر

1598: الویه، یهود، هلند، یلدا، ویلا، آلوده، ادویه، دیوان، هیولا، ناهید، وانیل، لیوان، آینده، اندوه، آدینه، دیوانه، والدین

1599: امریه، میخ، بخیه، مربی، ماهی، بیمه، خیام، خمیر، خامه، خرما، مریخ، خیمه، بیمار، بخاری، بامیه، مهراب، خرابه

1600: نمره، نامه، ماهی، نیرو، میوه، مانور، مناره، نیمرو، امریه، اهریمن، ارومیه، ویرانه، همایون، موریانه

1601: زجر، باج، جیب، زبر، رنج، برج، برنز، زبان، برنج، بازی، زیبا، نجیب، زینب، زنجیر، جریان، بریان، نیزار، جبران

1602: شرم، وام، پری، پیر، میش، آمپر، شورا، پارو، شیار، پیام، امیر، پیرو، پویا، شامپو، مشاور، شیپور

1603: نفت، تازه، تنها، رفاه، زهرا، فتنه، نفرت، هزار، هرات، فرات، ترانه، راهزن، زرافه، تهران، فرزانه

1604: خون، ساز، وزن، سخت، توان، خزان، زانو، ساتن، ساخت، ستون، سوخت، سوزن، نخست، نوساز، ستوان، خاتون، خوزستان

1605: خشن، خنگ، خون، رخش، گوش، خروش، خوشه، رخنه، روشن، گروه، گشنه، گوشه، گونه، گوهر، خرگوش

1606: امنیت، ستم، تماس، ماست، نسیم، تنیس، زمین، سایز، زیست، سیمان، سینما، آستین، میزان، تامین، زمستان

1607: فشرده، رشد، کره، هدف، فکر، دشت، شهرک، شهرت، شرکت، کشته، ترکش، دکتر، دفتر، درشت، تفکر، تشکر، رشته، درشکه، فرشته

1608: لجن، جنگ، جهل، لنج، لنگ، لگن، ننگ، گله، گنج، گیج، جلگه، جنگل، نهنگ، نگین، جنین

1609: تبریک، کدو، کود، بید، برکت، دکتر، کبودکتری، دبیر، کویت، کویر، کبوتر، کدورت، کبریت، تکبیر، ترکیب

1610: ماکت، ژاکت، آژیر، یکتا، کریم، امیر، کتری، رژیم، متراژ، تاریک، تیراژ، ماتیک، ماژیک

1611: برنز، بقا، بزاق، زبان، زمان، زنبق، قرآن، قرمز، مربا، نقاب، نماز، قربان، مبارز، مراقب، منقار، مرزبان

1612: لکنت، ملت، نمک، کمر، ریل، لیتر، رتیل، کتری، کنترل، تمرین، تکمیل، ترکمن، نیمکت

1613: مرداد، داد، درد، دزد، مزد، زمرد، قرمز، مادر، مداد، مدار، مراد، مرقد، مزار، درآمد، مقدار

1614: وجود، خرج، خون، رنج، نود، نور، جودو، خروج، خنجر، درون، نخود، ورود، خودرو

1615: عقل، حلق، علم، عمق، عمل، عمه، قلم، قله، مهم، حلقه، حمله، قلعه، لقمه، محله، معلق علم

1616: مقوی، شوق، شوم، قشم، قوم، مشق، موش، هوش، نقشه، میوه، منشی، قیمه، شومینه

1617: شمع، عمه، عمو، موش، هوش، ماشه، ماهی، میوه، مایع، شیعه، شایعه، عایشه، همایش، معاویه

1618: مربع، برق، قدر، قبر، عمق، عمر، عقد، عرق، عقب، عدد، رقم، رعد، ربع، درد، عرب، مرقد، عقرب، معبد

1619: مرغابی، باغ، تیغ، غرب، مرغ، غبار، غربت، مربا، مرتب، غیبت، مغرب، مربی، غریب، غارت، غیرت، بیمار، باتری، غرامت

1620: تمشک، تشک، کیک، مکش، کشک، کتک، کمک، شکم، مشت، متکا، ماکت، کشتی، شاکی، کاشی، آشتی، مشکی، شکایت

1621: هجوم، جسد، جسم، موج، نجس، نمد، جهنم، سجده، سمند، سمنو، سنجد، مسجد، مونس، مهندس

1622: مرمت، حرم، آرام، مرام، محرم، ماما، ماتم، رحمت، راحت، حمام، حرمت، حرام، تمام، امام، آمار، مرحم، محترم، احترام

1623: سوگند، داس، سنگ، نفس، وفا، کود، سواد، فاسد، فساد، اسفند، فانوس، سودان، گوسفند

1624: تقوا، دقت، دوا، صدا، صوت، قصد، قوت، وقت، اتاق، صادق، قاصد، صداقت، اقتصاد

1625: جمله، جمل، جمع، جهت، حجت، حجم، علت، عمه، ملت، هتل، جمعه، حمله، عجله، مجله، محله، مهلت

1626: نبات، تاب، تبر، ربع، عرب، آبان، انار، انبر، عابر، عبرت، عناب، ربات، انبار، باران، عبارت، اعتبار

1627: حنا، حیا، محسن، مسبح، نسیم، حسین، تنیس، حیات، تمساح، تحسین، آستین، امنیت، حمایت، سینما، سیمان، مساحت، تامین، سیاحت

1628: سینک، تنک، ستم، سمت، عکس، نمک، سیم، تیم، عینک، معنی، کمین، نسیم، نعمت، مسکن، سمعک، تنیس، تسکین، نیمکت

1629: خانم، خام، یمن، چین، چای، میل، پنج، میخ، چمن، نخل، ملخ، خان، خیال، خالی، خیام، میلان، یخچال

1630: آدینه، رنج، جاده، جهاد، جهان، درجه، نادر، نجار، جیره، دنیا، انجیر، جریان، دینار، دایره، آینده، هیجان، هجران، ناهید

1631: عهد، دعا، عمه، چدن، چمن، عمان، ماده، مانع، معدن، معده، معنا، نامه، چانه، دامنه، چمدان، همدان

1632: نوسان، سمنو، مونس، سیما، نسیم، موسی، سویا، یونس، ناموس، سبمان، سینما، یونان، مساوی، سمنان، نینوا

1633: زوج، اوج، هوا، گاز، گاو، گیج، آویز، هویح، جیوه، یوگا، ویزا، گیوه، گیاه، گوجه، جزوه، آگهی، جایزه، زاویه

1634: مزد، میز، یزد، زاهد، مهدی، زمین، نیزه، هیزم، همزن، نامه، ماده، زنده، آینده، میدان، نامزد، یزدان، همدان، ناهید

1635: تند، تور، متن، مدت، مرد، نرم، نور، تمدن، تنور، تورم، ثروت، موثر، مترو، مدرن، مورد، تندرو

1636: برنده، ارده، انار، برده، بندر، دهان، نبرد، نهاد، اردن، اداره، انبار، باران، بهادر، ناهار، آهنربا

1637: باک، خبر، خوب، ابرو، کاور، کاهو، رکاب، کوره، برکه، بخار، باور، خواب، کهربا، خرابه، خوراک، روباه، خواهر

1638: تراش، آتش، ترش، رشت، شتر، ریش، شاتر، شیار، تایر، ترشی، آشتی، شرارت، اتریش

1639: رمان، چرک، میخ، عمر، کار، منع، نمک، چرم، چمن، کمان، کلان، چنار، مکان، مانع، عمان، رعنا، عمران، نارمک، کرمان، چمران

1640: بعد، تاب، دعا، گدا، آباد، عادت، ابتدا، ابداع، ابعاد، عبادت

1641: یدک، الک، دکل، لاک، یار، دلاک، دکان، کلان، کلید، دنیا، یلدا، ادکلن، نژاد

1642: موز، گرز، گاو، گاز، موش، مرگ، گوش، شرم، شام، ارز، ورزش، ارزش، گراز، شورا، مشاور، گوارش، آموزش، گزارش، آمرزش

1643: اهانت، تاس، سال، سهل، لنت، نسل، سالن، تنها، ساکن، سانت، ناله، نهال، استان، انتها، آستانه، سالانه، لهستان

1644: رسانا، جنس، رنج، نان، آرنج، آسان، انار، نجار، اجرا، انسان، نارنج

1645: تنبک، باک، تاب، آتن، آبان، بانک، تانک، تکان، نبات، کتاب، کتان

1646: زنگ، وزن، یزد، گوی، گندم، گوزن، گونی، نوید، زمین، میگو، زندگی، مدیون، ونیز

1647: قهر، داغ، غار، غرق، قیر، یقه، ارده، قاره، ایده، هادی، دایه، دایره، دیار

1648: توجه، جهت، کوره، تله، جلو، لکه، هتل، هلو، کته، کرج، کوه، توکل، جوهر، کولر

1649: نازک، اشک، باک، پکن، زیپ، پیک، زین، آشپز، پزشک، پیاز، کاشی، زیان، کنیز، کاپشن، پیکان

1650: گشنه، شنا، شهد، هند، آشنا، آهنگ، آگاه، انشا، دانش، دشنه، دهان، شانه، شاهد، نگاه، گناه، دانشگاه

1651: بارکد، برد، درک، کبد، کدر، بید، اردک، رکاب، کادر، دبیر، برادر، دربار، باریک، بیدار، بیکار، ردیاب

1652: همراه، اره، ماه، هرم، وام، آرام، آوار، اهرم، ماهر، مهره، آواره، هموار، ماهواره

1653: خیام، شیخ، خشم، خشن، شاخ، میخ، شخم، خامه، منشی، نامه، منها، شاخه، خانه، خانم، خیمه، شاهین، نمایش، ماشین

1654: واریز، خزر، زخم، موز، میز، آویز، خرما، مزار، مریخ، وزیر، خیام، امروز، میرزا، خرازی، موازی

1655: وین، جلو، جلد، دنج، لجن، لنج، دیو، جین، جوی، جدی، جدول، نوید، جلیل، دلیل

1656: ییلاق، قله، یاس، سیل، یقه، ساقه، سیلی، سیاه، قالی، لایق، سایه، سلیقه

1657: اسکیت، باک، پست، پیک، تیم، تماس، ساکت، ماسک، ماکت، متکی، پاکت، ایست، پیام، پیست، تاکسی، ماتیک

1658: ارتش، تنور، توان، روشن، شورا، یاور، ترشی، آشتی، شناور، آویشن، ویران، اتریش، روایت

1659: آبادی، چای، یاد، آباد، آچار، چادر، چربی، دبیر، بیدار، ردیاب، ایراد، آبدارچی

1660: بهشت، شوت، هوش، نوح، بوته، تشنه، توبه، توشه، شنبه، نوبت، نوحه، وحشت

1661: جیوه، جرم، هرم، ریه، جوهر، میوه، جیره، جهرم، مجری، هویج، جریمه

1662: وبا، باک، پاک، پوک، کپی، آبی، باکو، کوبا، اکیپ، پویا

1663: درد، دزد، رشد، زرد، گرز، گرد، یزد، دیگ، ریگ، شگرد، شدید، گردش، رشید، گریز، دزدگیر

1664: مسافرت، فرش، مشت، رستم، فشار، ماست، سفارت، سفارش، شرافت، مسافت، مسافر

1665: شیلی، تشک، دشت، دکل، مشکل، شیک، کیش، کلید، شلیک، کشتی

1666: عسل، علف، فعل، نعل، نفس، سیل، فیل، سعی، سیلی، فسیل، سینی، عیسی

1667: چابک، بوق، قاب، قوچ، باک، پوچ، پوک، چاق، جاپ، چوب، کوچ، چاقو، باکو، کوبا

1668: کرسی، خرس، خوک، سحر، سرخ، سکو، کسر، وحی، سیرک، ریسک، خسرو، سیخ، خروس، کویر

1669: وطن، افق، وان، وفا، قیف، قوی، فانی، افقی، قوطی، طوفان

1670: دینام، نمد، چمن، منچ، چای، دیو، چین، دامن، نماد، چمدان، میدان، موچین

1671: لواش، اتو، گلو، بلا، گشت، لبو، گوش، تلاش، گواش، گلاب، گوشت، تابش، بالش، الگو، آشوب، شتاب، تابلو، آبگوشت، تاول

1672: ریتم، خام، رخت، متر، میخ، آخرت، خرما، مریخ، خمیر، خیار، مختار، تاریخ

1673: دشت، دوش، زشت، زود، شوت، کدو، کشو، کود، تیز، یزد، شوید، کویت، کشتی

1674: سوپ، سوگ، سکو، سگک، مگس، پوک، سیم، پیک، کوی، موسی، میگو، مسکو

1675: صدا، دیو، جاده، جادو، جهاد، ایده، جیوه، صیاد، هویج، جاوید

1676: ارگ، رنگ، رکن، نان، ننگ، کار، نگار، کران، کنار، کنگر، گران، راکن، نگران

1677: ماش، ارزش، ارزن، زمان، نماز، نرمش، زرین، زیان، نیاز، زمین، ریزش، منشی، آمرزش، نیزار، ارمنی، ماشین، نمایش، شیراز، شنزار، شیرزن

1678: فدا، فهم، هدف، یاد، ماده، ایده، مهدی، فهیم، مفید، هدیه، فایده، فهیمه، فهمیده، دهه

1679: آسیا، رنج، سنج، اسیر، ساری، جاری، رایج، ناجی، اجرا، رسانا، جریان، انجیر، ایران، نجاری

1680: یازده، سیزده، یزد، سید، ساز، هدف، یاس، سایز، ایدز، ایزد، اسید، سایه، هادی، زاهد، سفید، سیاه، فساد، فاسد، سازه، ساوه، ایده

1681: بعد، ادب، دعا، بید، دبی، عیب، عادت، عادی، عبادت، دیابت، تبعید، عیادت

1682: لعل، اجل، جعل، جلا، عاج، لال، یال، ایل، علی، جلال، لیلا، آجیل، عالی، جلیل

1683: اراک، بکر، رکن، ناب، آبان، اکبر، بران، برنا، رکاب، کربن، انبار، انکار، باران

1684: تکرر، عکس، کسر، تیک، سعی، سرعت، کرسی، سیرک، کتری، تیرک، سیرت، کسری، سریع

1685: ونک، ساک، سکو، نوک، کوچ، آسان، ساکن، سونا، سکان، واکس، کوسن، اسکاج، واکسن، ساواک

1686: سخت، سوخت، توان، ستون، نخست، استان، سنوات، سخاوت، ستوان، ساختن، خاتون، توانا، تناسخ، تاوان، اوستا، استوا، خواستن

1687: عاج، شمع، جام، جمع، عهد، جهش، دهم، عمه، مشهد، معاد، شهد، ماده، عمده، جاده، شجاع، جهاد، جمعه، جامد، معده، داعش، جامعه

1688: ابد، مدد، داد، درد، مربا، مدار، مداد، مخرب، مخدر، مردد، مادر، خمار، خرما، خراب، خادم، بخار، خرداد، مرداب، مرداد، درآمد، رخداد

1689: غار، فجر، فرج، رای، یار، جیغ، غفار، فارغ، جاری، رایج، آجر، اجرا، جغرافیا، ایرج

1690: کلم، الک، کلر، لاک، پوک، پول، پلک، کما، پلو، آمپر، کلام، پولک، پلاک، پارو، ولرم، مکار، مالک، لامپ، پارک، کولر، آمپول

1691: ارده، شوهر، شوره، شنوا، شاهد، رنده، رشوه، اندوه، روشن، دهان، درون، دانه، دوره، دوران، هشدار، دشوار، شناور، هاشور، وردنه، رودهن، شهروند

1692: جان، سیل، نسل، لوس، لجن، یاس، سال، سالن، جوان، یونس، ویلا، سیلو، سویا، سوال، لیوان، وانیل، انجیل، یاسوج

1693: دفن، مدل، نمد، ملی، دیو، دوم، لیمو، منفی، مدنی، فومن، فیلم، مفید، مولف، دلفین، مدیون، ملودی

1694: اول، اپل، مام، مدل، پول، دوام، لامپ، مدال، مولد، پماد، پالم، مودم، آمپول، مداوم، پولاد

1695: برق، تبر، ترب، ربط، قبر، قطب، قطر، رقبت، بیت، قیر، بطری، ترقی، رقیب، تقطیر

1696: جدا، جسد، چدن، چای، چین، سید، جدی، سجاد، سنجد، سینا، چیدن، ناجی، جانی، اسید، نساج

1697: عضو، عوض، وات، وضع، آیه، تهی، تهوع، واهی، هویت، هیات، تواضع، تعویض، ضایعه

1698: زرع، عزل، لرز، ورز، ولع، لیز، ریز، ولی، علی، روزی، وزیر، زیلو، لوزی، لیزر

1699: کاش، کند، کنش، آیین، اندک، دانش، دکان، شاکی، شیاد، اکید، شاید، شادی، دایی، نیایش

1700: برج، برد، بوم، جبر، درو، رجب، دوم، وجب، مجدد، درود، مودب، مجرب، مجرد، مدبر، موجب، مورد، بدرود، مجبور، مردود، مددجو

1701: دوغ، شغل، شنل، شهد، غول، لغو، نوه، هلو، هود، هوش، دشنه، شلوغ، شهود، هندل، هلند

1702: برش، مدت، رشت، ثمر، ثبت، دشت، تشر، ترش، تمر، مشت، درشت، مرشد، شبدر، شربت، مثبت، مدبر، تدبر، مرتب

1703: نهیب، نیت، ابهت، هویت، هیبت، بیوه، نوبت، نبات، نبوت، تنها، تباه، بوته، بتون، توبه، نهایت، بتونه، باتون، انبوه، تنبیه، توهین، نیابت

1704: زشت، کشت، کرج، تشک، جزر، کشتزار، زجر، کاشت، شرکت، زکات، زجرکش، ارتش، زرشک، تشکر، ترکش، ترشک، ارزش، شراکت، کشتار

1705: ناحیه، حنا، ضمن، محض، هضم، حیا، ضامن، منها، نامه، همان، ایمن، ماضی، میانه

1706: احیا، آفت، تحت، تفت، فتح، حتی، آیت، حیف، فاتح، یافت، حیات، ایفا، تافت

1707: رند، آباد، نبرد، روند، روان، درون، بندر، وارد، بانو، آوار، باور، باران، وادار، اروند، روبان، روبند، نابود، ناروا، آبدار، آوردن، دوران

1708: نانوا، فنر، نان، نفر، نور، وفا، رنو، انار، روان، نانو، نوار، فوران، فراوان

1709: مجاز، تاج، لمس، سزا، املت، مجزا، مجال، مجاز، ماست، لازم، سلام، سالم، جمال، تماس، تجسم، تجمل، مجلس، سماجت، سلامت، مزاج

1710: کتف، کیف، فکر، رفت، کویر، کویت، کروی، کیفر، رویت، تفکر، فتیر، فوری، کوفت، کفتر، وفور، کتری، کفیر

1711: ایل، دست، سیم، میل، سال، ستاد، مدال، دلتا، سیما، تامل، مایل، لبست، یلدا، سدیم، تسلیم، استیل، تمایل، میلاد، دستمال

1712: مرمر، رحم، محو، محک، موم، مکر، محرم، محرک، محور، محکم، مرور، مکرر، محروم، محکوم، مرحوم

1713: لگو، ببر، بمب، لبو، مرگ، گرم، گرو، گلو، گور، بلور، روبل، مورب، ولرم، موبر

1714: تایمر، منت، ترنم، تمنا، ایمن، ریتم، متین، تیتر، متانت، ارمنی، امنیت، تمرین، تامین، رامین، تیمار

1715: سایز، سیب، باج، باز، جدا، جزا، ساز، سبز، یزد، جیب، بسیج، ایدز، زیاد، آبجی، زیبا، سبزی، بازی، آسیب، ایزد، جایز

1716: جوک، اشک، باک، پوک، کاش، کاج، کاپ، کجا، کشو، پوشک، کاوش، کوشا، پوشا

1717: مثلا، اثر، مثل، جلب، جبر، جلا، باج، ارج، ارث، ثمر، جالب، جبار، جمال، رمال، مثال، مجال، مجزا، برملا

1718: لتیان، ایل، تنگ، لنگ، لگن، نیت، انگل، پالت، پلنگ، گالن، گیلان، پلاتین، پنالتی

1719: ناقابل، آقا، نقد، بدل، بلد، بقا، قاب، نقاب، ناقل، لادن، قلاب، قالب، قبلا، بقال، بالن، الان، بلند، اقبال، دنبال، انقلاب، دقل

1720: مدح، مهم، ادا، حمد، مام، ماده، مدام، مداح، محمد، ماما، اهدا، حمام، امام، احمد، همدم، مادام، ادامه، آماده

1721: شیری، رشک، قشر، نقش، کنش، نیش، شیک، کیش، قیر، نقی، شرق، شریک، قرین، شیرین، نیشکر

1722: دوم، تنش، همت، نشت، منش، نهم، متن، مدت، تشنه، توده، دیشب، مشهد، دشمن، توهم، توشه، تمدن، دشنه، هشتم، دمنوش، هوشمند

1723: دیشب، بخش، بدن، بند، خشن، دبش، نبش، شیخ، بید، شیب، بینش، ببخشید، بخشیدن

1724: صحن، حلب، حول، صبح، صلح، لبو، لحن، لوح، نحو، نصب، وصل، نوح، نوبل

1725: لیته، اهل، لات، هتل، یال، ایل، آیه، لایه، اهلی، تیله، هیات، آتلیه، ایالت، الهیات

1726: پیک، پتک، پوک، پیت، تیپ، کپی، پارک، پرتو، پیرو، کپور، کویر، کتیرا، تیوپ، کتری، کویت، پیکر، کروی، تکاور، تاریک، کاپوت، روایت

1727: کهن، سهل، سکه، عسل، عقل، عکس، قلع، قله، قلک، لکه، نعل، نسل، نقل، کسل، کنه، قلعه

1728: لبه، بیل، شیب، بیش، علی، عیب، عیش، شعبه، شعله، شبیه، بیشه، شبهه، شیعه

1729: هومر، نمو، وهم، چمن، منچ، چین، هیچ، نهم، میوه، نمره، نیرو، چیره، هومن، نیمه، میهن، مورچه، نیمرو، موچین، منوچهر

1730: بمب، ثبت، مکث، بیم، تیک، تیم، کمی، تکی، مثبت، کتبی، مکتب، متکی، کمیت

1731: اوج، جان، جشن، جوش، نشا، پنج، پوچ، چاپ، جوان، نجوا، پانچ، چوپان، جوشان، نوپا

1732: ساس، سست، سیر، آستر، تراز، تزار، تراس، سزار، ستیز، سیرت، زیست، سایز، استرس، زیارت، سرایت، تاسیس، ریاست، سیاست

1733: هچل، لچک، حول، چله، چکه، کله، کوه، کوچ، کچل، چهل، کوله، کوچه، کلوچه، کوچولو

1734: قدمت، قند، دقت، نقد، رقم، رمق، قدم، دمق، کندر، کمند، ندرت، منکر، مرقد، تقدم، قدرت، دکتر، تندر، تمدن، مدرک، مقتدر، ترکمن

1735: درو، مدت، دوم، تیر، دیر، تورم، دورو، مترو، مروت، توری، مورد، ورود، مرید، رویت، ورودی، ریتم، تومور، موتور، تیم

1736: اول، لوچ، چسب، چوب، بلوا، بلوچ، تاول، توسل، سوال، لباس، تسلا، وبال، تابلو، توچال، چالوس

1737: بمب، بهت، سبب، ستم، سمت، سهم، مته، مست، همت، بسته، تبسم، تسمه، هسته

1738: بنز، گرز، بزم، زنگ، گمان، گراز، نگار، نماز، منبر، مزار، ارزن، زمان، زرنگ، زبان، بزرگ، برنز، بارز، آبرنگ، مبارز، مرزبان

1739: خاک، خدا، فسخ، کاخ، فدک، خفا، خیس، سیخ، فاسد، فساد، کساد، اسکی، سفید، کافی، اکید، اکسید

1740: شرف، شفا، فاش، فرش، فردا، ارشد، شادی، اشرف، شیاد، فراش، شریف، فشار، دیار، رشید، ردبف، ارشاد، افشار، اشراف، آرایش، ایراد

1741: ناب، امن، مطب، طلب، بطن، طلا، طالب، مطلب، طناب، املا، بالن، بالا، باطن، باطل، الان، آبنما

1742: آقا، نقد، قند، تنه، دقت، نهاد، قناد، قنات، دهان، دانه، اتاق، دهات، اقتدا، دهقان، اهانت، نقاهت، انتها، انتقاد

1743: یوز، زار، زوم، آرزو، ویزا، امیر، یاور، راوی، رازی، زیرا، وزرا، مزار، زوار، امور، آویز، میرزا، امروز، واریز، ازمیر، موازی

1744: خرد، خرس، سده، سرخ، هدر، هرس، هست، گره، خسته، دختر، درخت، درست، دسته، گرده، گستره، گسترده

1745: تله، تپل، تپه، لپه، هتل، هچل، پرت، پله، چتر، چرت، چله، پرچ، چهل

1746: رکن، کسر کنج، کور، جوک، ترسو، ترنج، تنور، جسور، سکوت، نوکر، سنتور، سکونت، کنسرو، کنسرت

1747: آرد، ارس، داس، درس، ساس، سدر، سرد، راس، آدرس، درسا، سراسر، سردار، سرسرا

1748: رها، فرد، فدا، دار، راه، رده، طرف، هدر، طرد، فردا، طفره، آهار، رفاه، طاهر، اهدا، افطار، افراط، اطراف، اداره

1749: ارج، جرم، حجم، حرم، رام، رحم، حیا، جراح، حراج، حرام، حریم، جاری، رایج، حاجی، حامی، مجری

1750: آوا، انس، سهو، نوا، هوس، اسوه، انشا، اونس، ساوه، شانس، شانه، شنوا، هاون، سوهان، شناسه

1751: نظم، بره، بها، نظر، ظهر، نظام، ناظم، منبر، نمره، مظهر، ظاهر، بهمن، ماهر، اهرم، منظره، رهنما، بهرام، مناظره، مهربان، برنامه

1752: قزل، رزق، قیر، میل، ملی، لیز، گرم، مرگ، مرز، گرز، قلم، رمز، رقم، رزم، لرز، گریم، قرمز، زگیل، ریمل، قمری، گلیم

1753: رتیل، آفت، تلف، فال، ایل، ایفل، دلیر، دریل، ردیف، دیار، لیتر، فتیر، ریال، فلات، دلتا، دلار، دفتر، فرات، درایت، فیلتر

1754: خبری، ببر، بخش، برش، خبر، رخش، خیر، شیخ، بیخ، شیب، خیبر، بشیر، بیش

1755: ابد، بست، بود، ترس، سبد، بید، سود، ایوب، بیست، آسیب، ستاد، دوست، دوات، درایت، بیسواد، یبوست، تساوی، دویست

1756: سند، آیه، نیت، تنها، سینه، نسیه، هستی، آینه، سایه، تنیس، سیاه، نهاد، ساده، دهات، دانه، سنتی، هدایت، ناهید، آینده، آستین، تندیس

1757: همیار، چهل، هچل، هیچ، چای، رمال، چیره، ریمل، اهلی، لایه، مایل، ماهی، ریال، چهار، چاله، چاره، مهار، مچاله، ملایر

1758: تشک، شفا، کشف، کتف، فاش، فتح، فحش، وفا، کاش، کاشف، کاوش، کاشت، وحشت، کفاش، فتوا، شکاف، شوکت، وفات، کوشا، شکوفا

1759: خرد، گله، دخل، گره، دهل، هدر، گود، گروه، گردو، گرده، روده، رودل، دوره، خوره، خردل، لودر، گوهر، دورگه، دلخور، ولگرد

1760: ترس، تمر، عاج، جمع، سمج، تاجر، مسرت، مرجع، سرما، سرعت، ساعت، رستم، راست، تماس، جرات، جسارت، عمارت، معراج، مستاجر، تجسم

1761: متکا، تلف، کتف، حمل، فلک، مفت، محک، املت، کلام، کلاف، کامل، ملاک، کلفت، لحاف، فلات، حکمت، حالت، تکلم، محال، کمال، تکامل

1762: اذن، ذکر، پاک، ریا، کپی، کیپ، پارک، کران، کنار، پنیر، کیان، پیکر، پیکان، پیکار

1763: جدا، فکر، کدر، کرج، اردک، راکد، فردا، کادر، دیار، ردیف، کافی، جاری، رایج، اکید، فریاد، کیفر

1764: قید، شقه، قشر، هدر، شرق، ارشد، یراق، قاری، شیره، ریشه، شیاد، شهید، قدیر، شیار، قاره، قادر، شاهد، ایده، هشدار، دایره، داریه

1765: تور، قوت، قوی، تحقق، وقیح، قوری، رقیق، حقیر، حریق، ترقی، حوری، حیرت، رویت، حقوق، تحقیر، تحقیق، حقیقت

1766: ابد، اسب، باب، حاد، حبس، حدس، حسد، داس، سبب، سبد، گدا، حباب، حساب

1767: فنر، نفر، نهر، نوه، پهن، روغن، غرفه، غفور، غوره، فروغ، پوره، پونه، فرغون

1768: تنگ، تپل، لگن، پتو، پول، گرو، گور، تنور، تونل، لنگر، پرتو، پلنگ، گلپر، تلنگر

1769: تعهد، بعد، بها، بهت، عهد، دعا، عده، باده، معده، معبد، ماده، عهده، مبدا، عادت، تباه، تابع، بدعت، همتا، معتاد، مهتاب، عبادت

1770: جان، جوش، خان، خشن، خوش، سنخ، شاخ، نجس، اونس، جوان، سنجش، شانس، نجوا، جوشان

1771: دام، ملت، تیپ، تامل، پلید، یلدا، امید، پیدا، پیام، پماد، پدال، پالت، مدال، لامپ، مایل، تمایل، دیپلم، پیامد، دیپلمات

1772: حبس، یاس، شیب، یبس، حساب، شهاب، آسیب، سیاه، شاهی، سایه، شبیه، بیشه، حبشه، شاسی، حاشیه

1773: قاب، قوا، ورق، قوی، ابرو، باور، براق، وقار، راوی، یاور، یراق، رقیب، رقیق، قایق

1774: یغما، غرب، غیب، غیر، راغب، غبار، مغار، مغرب، مربی، غریب، غایب، بیمار، مغایر، مرغابی

1775: گرو، گاز، وجب، جگر، جزا، جزر، زوار، رواج، جواز، گراز، جوار، جارو، بزرگ، بروز، باور، بازو، جواب، جگوار، بارز، جوراب، بازجو

1776: چروک، کچل، دکل، کلر، کدو، لچک، کوچ، کولر، کاور، کارد، کادو، چاکر، چادر، وارد، رکود، دکور، دچار، دلاور

1777: دمل، عدس، عدل، عسل، عمد، عمل، لمس، لگد، مدل، ملس، مگس، گسل، معدل

1778: است، تست، تشت، شست، ایست، شیوا، یواش، سویا، آشتی، تساوی، ستایش، سیاوش، شاتوت، تاشو

1779: ناب، نمک، ملک، کلان، کلام، کامل، کالا، کابل، کلمن، کمان، مالک، بانک، بالن، امان، مکان، ناکام، بانمک، بالکن، کانال، امکان، آبنما

1780: الگو، بلا، کام، میل، بیم، لیمو، بومی، یوگا، گویا، مایل، ویلا، گلیم، میگو، گلاب، بلوا، گلابی، آلبوم، لوبیا، موبایل، آبلیمو

1781: انصاف، شفا، صاف، صنف، فاش، نشا، نصف، صفا، آشنا، انشا، شانه، افشا، اصفهان

1782: موش، مشق، آقا، قشم، رقم، رمق، روش، شرم، قشر، شوق، شوم، مشوق، قوام، شورا، آوار، آمار، آشور، مقوا، آرام، مشاور، آرامش

1783: خبر، خرج، خزر، خوب، روز، هرز، زوج، برزخ، جزوه، جوخه، جوهر، خروج، خوره، بهروز، جربزه، خربزه

1784: راکن، تانک، تونس، ترسو، کوسن، رسوا، ساکت، ستون، کارون، کنسرو، کنسرت، واکسن، سروان، اورست، روستا، تناور، تانکر، سنتور، کارتون، اسکوتر، ترسناک

1785: خیس، سخت، سرخ، آخرت، گریس، سیرت، خیار، ریخت، اختر، تاریخ، گریخت، خیرات، سرایت، تگری، گستاخ، خسارت، استخر، تسخیر، گیتار، سیگارت، خستگی، خسارت

1786: خفت، اهل، لخت، تلخ، تلف، خال، فسخ، هفت، خفه، سفت، فلات، سفته، الفت، خسته، خاله، تخلف، سفال، تاسف، خلافت، تفاله

1787: طرف، فرط، فطر، مفت، کفر، اکرم، کفتر، کرات، مکار، متکا، فرات، فطرت، راکت، تفکر، ماکت، کرامت، کفتار، تراکم، متفکر

1788: پرش، پوچ، پیر، پیش، پیچ، شرور، پررو، رویش، پیرو، پرشور، پرورش، شیپور، پبشرو، پرورشی

1789: جنگ، لنج، کنج، ریل، جین، جیب، گیج، جیر، برنج، بنجل، جنگل، نجیب، گرجی، لبنی

1790: برف، بغض، ترب، ضرب، غرب، غرض، غضب، فرض، گفت، رفت، رغبت، ضربت، غربت

1791: سوپ، لوس، پتو، پست، کسل، کپی، پولک، کویت، کیلو، وکیل، لیست، پلیس، پیست، پوست، توکل، توسل، تیوپ، کپسول، پولکی، کلیپس، تلسکوپ

1792: نوسان، نشر، راس، روشن، سروش، سوار، شانس، شنوا، ناشر، نانو، نشان، سروان، سشوار، شناور

1793: ساز، یاس، یزد، یدک، کساد، اسکی، اسید، اکید، زاید، ایزد، زیاد، ایدز، سایز، اکسید

1794: خرج، خطر، خطه، رها، خطا، جوار، خارج، خراج، طاهر، جواهر، خاطره، خواجه، خوارج، خواهر

1795: داغ، رصد، صاف، صدا، صدف، صفر، صفا، اصغر، صیاد، صغیر، دریغ، صفرا، فردا، فارغ، غدیر، صادر، صرافی، فریاد

1796: برگ، گره، نوبر، گربه، گروه، گونه، نیرو، گونی، بیوه، بنیه، گیوه، گیره، گریه، نهیب، بیرون، بوگیر

1797: اصل، صوت، وصل، اصیل، وصیت، رتیل، لیتر، ریال، وصلت، صورت، روال، تصور، تاول، وصال، الویت، صورتی، صلوات، تصویر، ولایت، روایت

1798: خال، خوف، فال، فضا، فضل، خفا، فیض، افول، خلاف، فضول، ویلا، خیال، خالی، ایفل

1799: دوا، دکه، زود، فاز، هدف، کهف، فدک، زاهد، کادو، کافه، کاهو، کوزه، کوفه

1800: سهم، سهل، باله، بقال، ساقه، سلام، سماق، سمبل، لقمه، قبله، لباس، مقاله، مقابل، باسلق، قباله، ملاقه، سابقه، لامسه، مسابقه، قابلمه

1801: موم، قلع، قدم، عمل، دقل، قلم، عدل، عمق، عمود، عموم، علوم، معدل، معلق، معلم، مقدم، موعد، موقع، قلمو، معلوم، معمول

1802: گیج، جهان، جوان، نجوا، واگن، گناه، گنجه، گوجه، گویا، هویج، گیاه، جیوه، یگانه، هیجان، گناوه، گواهی، یونجه

1803: رمق، زرع، سقز، عرق، عزت، عزم، قسم، قعر، ترمز، رستم، سرعت، سرقت، قرمز، قسمت، مسرت

1804: بعدا، بعد، رضا، رعب، ضلع، عدل، عرض، دلبر، عابد، عابر، عادل، لعاب، دالبر، دلربا

1805: فرم، جنم، آمان، مبنا، بران، منجر، جناب، اجرا، مجرا، مجرب، منبر، آرمان، ماجرا، جبران، باران، انبار، مرجان، جماران

1806: تبحر، بسط، مطب، حبس، حرم، سطر، ربط، سطح، رطب، بستر، مسرت، محبس، محبت، رحمت، حسرت، حرمت، ترحم، تبسم، مطرب، مطرح، مرتبط

1807: پشه، پاره، رشوه، پوره، شرور، شورا، شوهر، واشر، پوشه، پارو، پروا، پرورش، راهرو، پرشور، هاشور، شراره، پروار، پاشوره

1808: شرع، شعر، عرش، علی، عیش، شعار، شاعر، شیار، عیار، عیال، عالی، شایع، شیری، شیلی، عشایر

1809: صدا، نوک، جوک، اندک، جادو، جواد، دوان، دکان، نجوا، کادو، کنجد، کندو، کودن، وجدان

1810: چدن، رصد، رند، تندر، دارت، دچار، صادر، ناصر، ندرت، نصرت، چادر، چرند، چنار، اردن، صدرا

1811: هرس، سقا، سکه، سارق، کسره، کاسه، هراس، مهار، قهار، قرمه، قاره، سماق، سرکه، سرمه، ساره، همکار، سامره

1812: اثر، ارث، وصف، حرص، حفر، صاف، صفا، صفر، صرف، وافر، وارث، صحرا، حصار، حروف، حراف، صراف، فورا

1813: سمج، مهم، نجس، کنج، کنه، نهم، جهنم، مجسم، مسکن، ممکن، نجمه، همسن، مجسمه، منسجم

1814: پرز، وزن، ارزن، پونه، پونز، پناه، هنوز، پارو، زهرا، روان، هزار، هراز، هارون، روزنه، پرواز، راهزن، پروانه، روزانه، پهناور

1815: آقا، دشت، دقت، شاد، عشق، اتاق، عادت، عاشق، عاقد، ادعا، داعش، اقتدا، اعتقاد

1816: اول، وهم، گام، گلو، الگو، گیوه، میگو، آگهی، گیاه، میوه، گویا، مایل، لیمو، گواه، گلیم، الویه، گلایه، هیولا

1817: بکر، تبر، ترب، ترک، رطب، طرح، کبر، رکب، برتر، برکت، تبحر، تبرک، تحرک، تکبر، تکرر، حرکت

1818: خشک، درک، رخش، رشک، شرک، شهد، شکر، هدر، دهک، خرده، شهرک، کرخه، درشکه، شهرکرد

1819: فنس، اهل، نفس، سهل، فله، هوس، نهال، ناله، لانه، سوله، سوال، سفال، ساوه، سالن، افول، اسوه، فانوس، سوهان

1820: زرد، سید، سیر، هرس، یزد، غزه، سرد، هرز، رسید، ریسه، زیره، دریغ، غدیر، غیره، سرزده، سیزده، غریزه

1821: محض، عود، ورد، مضر، عوض، وضع، عمو، دوم، عمد، عضو، عرض، رعد، حوض، عمر، عمود، محضر، محور، مدور، مورد، حضور

1822: اکو، فلک، لاک، کال، ایل، افول، فیلم، کمیل، وکیل، کافی، لیمو، کلاف، کلام، مولف، کامل، موکل، مولا، ماکو، کمال، فامیل

1823: اسم، امن، فنچ، نام، چدن، چمن، منچ، دامن، سمند، فاسد، مسند، مفسد، نادم، نماد، اسفند، چمدان

1824: ارگ، جکر، گیج، جیب، آبجی، ایرج، گرجی، دبیر، رایج، جاری، اجیر، دایر، گاری، دیار، گارد، جدار، باید، بیدار، آبگیر، بادگیر، گرداب

1825: اصل، اهم، وصل، آمل، نهم، مصون، منها، ناله، نامه، نهال، همان، وصال، هومن، ملوان، هامون

1826: پنج، پهن، جهان، پویا، هویج، جیوه، پایه، پاوه، آینه، پونه، پهنا، پنجه، پناه، نجوا، پنجاه، هیجان، جوانه، پیانو، یونجه

1827: مکه، کذب، بذر، ذکر، اهرم، مرکب، مربا، مذکر، مذهب، مذاب، ماهر، رکاب، بهار، برکه، اکبر، مهراب، باکره، کهربا، مبارک، همکار، مذاکره

1828: تله، کچل، کله، کته، چهل، چکه، لکه، لچک، هتل، هلاک، تکه، چاله، کالا، کاله، کاهل، کلاه، تلکه، تاهل، چالاک

1829: قمه، قدم، قوه، همه، میخ، یقه، قوی، قهوه، میوه، خیمه، قیمه، مقوی، وخیم

1830: گشت، هشت، رشوه، شوهر، شوره، شهرت، شربت، گوهر، رشته، رتبه، توبه، بهشت، بهتر، برگه، گوشت، توشه، گربه، برشته، برهوت، برگشت، بوشهر

1831: نهم، عمه، آتن، منت، همت، منع، تمنا، تنوع، تهوع، توان، توهم، عمان، هوتن، معنا، نعمت، تعاون، معاون، مانتو، تومان، منتها، معاونت

1832: رند، گرد، گند، درنگ، گونی، نیرو، فرید، فوری، گردو، گردن، فرود، روند، درون، نوید، ورید، فروند، فردین، فروید

1833: تلخ، تلف، رخت، فرخ، لخت، هفت، تخلف، فیله، لیته، فتیر، تیله، لیره، تیره، ریخت، رتیل، لیتر، تخیل، تخلیه، فیلتر، هیتلر، خلیفه

1834: زیپ، پند، ونیز، پیرو، زرین، پریز، وزیر، روند، پوند، پونز، پودر، پرند، پنیر، پدرزن، پیروز، پیوند، دیروز، پیرزن

1835: خلق، خوک، قله، قلک، قوه، لکه، یقه، قلوه، کلوخ، قلهک، هیکل، کلیه

1836: جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه، آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، هجران، هنجار، شهربان

1837: وفا، فنی، یون، فاو، فنون، نانو، فانی، نوین، پویا، آیفون، افیون، یونان، نینوا، پبیانو

1838: داس، کدو، قوس، قوت، قدس، سوت، سوق، سقا، دوک، دقت، سکوت، ساکت، دوست، کادو، کساد، سواد، تقوا، کودتا

1839: بانه، جان، جنم، اجنه، امان، انبه، منها، باجه، بهمن، جامه، مبنا، جناب، جنبه، جهان، جهنم، آبنما، ابهام، انجام، ماهان

1840: لغو، دوغ، سوم، غسل، غول، لمس، لوس، دوم، سمند، سمنو، مسند، ملوس، مولد، مونس، مغول

1841: ارگ، شرط، شرف، شفا، طرف، فاش، فرش، پرش، اشرف، شاطر، شگرف، فراش، فشار

1842: جمع، رعب، صبر، صرع، عجب، عجر، عصر، عصب، مصر، عیب، عجیب، بصری، مربع، مرجع، عربی، مربی، مجری

1843: حوض، رضا، حاضر، حضور، روضه، واضح، حوری، راضی، روحی، ضریح، حاضری، راضیه، رایحه، روحیه

1844: اهم، محض، هضم، حیا، مایه، مهیا، ماهی، ایام، احیا، امضا، حامی، ماضی، ایهام

1845: شکوه، تله، لوح، هتل، هلو، هیکل، هویت، حیله، کولی، لیته، وکیل، تیله، تحول، کلیه، کوله، حوله، توکل، توله، تکیه، کهولت، تحویل

1846: اقا، قوی، بقا، ورق، قوا، قاب، قبا، بوق، براق، رقیب، باور، باقر، وقار، باقی، قاری، آوار، قوری، اوراق

1847: اتم، توپ، دام، مات، پتو، مدت، متد، دوات، دوام، مواد، پادو، پماد، مداوا

1848: اثر، ارث، ثمر، خال، خام، ملخ، مثل، آخور، ولرم، وارث، مورخ، مثال، خمار، رمال، مثلاً، خرما، خاور، اخمو، روال

1849: داغ، غار، یاد، تیغ، غیر، غارت، دیار، دریا، دایی، دریغ، دیتا، غدیر، غیرت، درایت

1850: سطر، برس، وسط، مطب، سوم، رطب، طبس، مطرب، سمور، باور، رسوم، رسوب، رباط، بورس، بساط، مربوط، مرطوب، سماور، ساطور، ارسطو

1851: ننه، کته، کهن، آنتن، آکنه، تانک، تنها، تکان، نهان، نکته، کتان، نعنا، تکانه، کنعان

1852: اول، عار، علل، لال، لعل، لگو، ولع، گاو، گرا، گرو، گلو، گور، الگو، لولا

1853: جان، جدا، جنم، دنج، مام، نجم، چدن، چند، دنا، منچ، جامد، مدام، منجم، نادم، منجمد، چمدان

1854: بدل، بدن، بند، لبو، لگد، لگن، گند، گود، بلند، بودن، دوبل، گنبد، بلندگو، گلوبند

1855: لپه، اهل، تپل، تپه، شال، پله، همت، هشت، ملات، تلاش، تالش، همتا، هاشم، املت، تامل، لامپ، شمال، شامل، تلاش، مهلت، شهامت، متاهل

1856: اسم، صفا، انس، صاف، صنف، فنس، فنا، وفا، وصف، نفس، نصف، مونس، فومن، منصف، فانوس، افسون، ناموس، مانوس

1857: خدا، ارده، هادی، ایده، دریا، ریکا، خرید، خیار، دیار، خارک، کارد، راکد، خرده، اردک، اخیر، کرخه، داریه، دایره، دهیار، کرایه، ارکیده

1858: سهل، گسل، ایل، ساقه، ساقی، قیاس، آگهی، گیاه، سایه، سیال، لایق، سیاه، گیلاس، گلایه، سلیقه، سهیلا، گلاسه

1859: آوا، زار، پرز، پوز، آرزو، آزاد، آوار، آواز، اپرا، زوار، پارو، ارواح، پرواز، اروپا

1860: شغل، لخت، تیغ، عشا، الاغ، تلاش، شاغل، شغال، غلات، تالش، آشتی، اشیا، آشغال، ایالت، اشتغال

1861: باغ، بغض، ضرب، غرب، غرض، غضب، مرض، مرغ، مضر، ماضی، ضمیر، ضریب، راضی، غایب، مغرب، یغما، مریض، غبار، غریب، مغایر، مرغابی

‌‌‌‌1862: هدف، راه، فهم، مفید، مهدی، هادی، ایده، امید، دیار، اهرم، مرفه، ماهر، فردا، رفاه، درهم، مفرد، فایده، داریه، فراهم، فرهاد، فریاد

1863: یمن، آبی، بیان، آبان، امان، میان، ایمان، پیام، ایمن، بینا، ایام، مبنا، بانی، انبیا، پایان، آب نما، نایاب، مبانی، پیمان

1864: دست، سده، هرس، هست، تیر، دیگ، درست، گریس، گریه، هستی، گیره، ریسه، سیرت، تگری، رسید، گرده، تدریس، رسیده، دستگیر، گسترده، دستگیره

1865: الک، لکه، گلف، فال، فیله، ایفل، آگهی، گیاه، الهی، کافی، فلکه، الکی، کلاه، کاهل، کاله، کافه، هلاک، هیکل، کلیه، کلافه، گلایه

1866: خرس، رفع، سرخ، عرف، خفا، فسخ، فرع، اسرع، عیار، سفیر، خیار، ساری، فارس، فاخر، عارف، راسخ، افسر، فراخ، سریع، فارسی

1867: نزد، ناز، گدا، هند، گزنه، گزند، نگاه، نهاد، اهدا، آزاد، زاهد، دهان، دانه، آگاه، آهنگ، زنده، گدازه، زادگاه، اندازه، زاهدان

1868: نیت، اخوی، تانک، تکان، وانت، کتان، کویت، خاکی، خاتون، نواخت، نوکیا، کیوان، کتانی، خیانت، آویختن، کتایون، یکنواخت

1869: اصل، مشق، ماش، قلم، قشم، صبا، شمال، قابل، قالب، ملقب، قصاب، قلاب، شامل، قماش، بقال، امشب، شلاق، مقابل

1870: ثمر، مثل، مکث، کلم، کمر، ریل، ملی، موثر، کولی، کمیل، کویر، ریمل، لیمو، کروم، کولر، کوثر، ولرم، موکل، کریم، کیومرث

1871: ادا، خان، خدا، دعا، دانا، عناد، ناخن، نخاع، ادعا، نعنا، خندان، ناخدا، نادان، خاندان

1872: بزک، بکر، رشک، روش، شوک، وزش، کبر، کشو، رکب، بروز، روکش، زبور، زرشک، ورزش، کشور، شوکر

1873: خطا، خلف، طبخ، طبل، طفل، طلب، لطف، خطی، لطفا”، خیاط، بلیط، بخیل، لطیف، باطل، خیال، طلاب، خلاف، خطاب، خالی، خلافی، طالبی

1874: سزا، یزد، یاد، یدک، سید، آزاد، کساد، آسیا، اسید، زاید، ایزد، زیاد، ایدز، سایز، اکسید، اکیدا

1875: آفت، است، توپ، سفت، وفا، پاس، پتو، پست، سوا، توس، فتوا، وفات، پوست، تاسف

1876: افق، قیف، صفا، لطف، طیف، فلق، قفل، فصل، طفل، طاق، صاف، فقط، طلاق، قالی، لایق، لطیف، افقی، اصیل

1877: رکب، کته، بهت، غرب، کوه، کوره، غوره، غروب، غربت، رغبت، رتبه، توبه، ترکه، تبرک، بوته، بهتر، برکه، برکت، تکبر، کبوتر، برهوت

1878: غرب، تیر، بیت، غیب، تیغ، غیر، رغبت، غربت، غریب، غیبت، غیرت، ترغیب، غیرتی

1879: ببر، بدل، بلد، لبو، ورد، دیر، دیو، بید، بلور، دلبر، روبل، رودل، لودر، دلیر، دبیر، بدیل

1880: حسن، رضا، سحر، نحس، راس، حیا، حاضر، حضار، اسیر، حسین، راضی، ضریح، حیران، ریحان، نیاسر

1881: بلخ، بله، خوب، خوک، لبه، لکه، هلو، وصل، کله، بلوک، خلوص، کلبه، کلوب، کلوخ، کوله

1882: رکب، اذن، بذر، ذکر، رذل، رکن، کذب، کال، کنار، کلان، کربن، کرال، کابل، رکاب، برنا، بالن، راکن، کربلا، بالکن، کاربن

1883: اثر، ارث، اوره، رفاه، وارث، وافر، راوی، یاور، فوری، واهی، ویفر، ثریا، فواره، ارثیه

1884: جعل، جلو، عجب، عجل، لجن، لنج، نعل، نوع، وجب، ولع، بنجل، جنوب، عجول، نوبل

1885: خال، خلل، لال، گاو، ایل، الگو، خلال، لولا، ویلا، گویا، یوگا، خیال، خالی، لیلا، خلیل، گلایل

1886: تاج، جسم، ستم، سزا، سمج، مات، مست، زیست، جزام، جایز، سایز، مزیت، تمیز، مجاز، ستیز، ماست، تماس، تجسم، مزاج، سماجت، مجازی

1887: امن، گام، پند، گود، منگ، نود، دوم، مواد، نادم، نماد، واگن، پماد، دوام، دامن، پوند، گمان، گندم، مدون، مادون

1888: آقا، دعا، دقت، شاد، عشق، عقد، اتاق، عادت، عاشق، عاقد، ادعا، داعش، اقتدا، اعتقاد

1889: ازل، لنز، ناز، پول، زالو، زانو، زوال، نازل، نزول، نوپا، پازل، پونز، نپال

1890: نهاد، آینه، تیره، ایده، دیار، اردن، نرده، ندرت، هیات، دهان، دهات، دانه، تنها، تندر، رنده، تهران، دایره، آینده، هدایت، ترانه، تیرآهن

1891: پدر، ورد، رعب، رعد، عبد، پند، عرب، عود، بردن، برند، نوبر، نبرد، عبور، روند، درون، بودن، بندر، عنبر، پودر، روبند

1892: افق، عفو، فوق، قوه، وفق، وقف، قیف، قوی، افقی، عایق، فقیه، واقعه، قافیه، قیافه، وقایع

1893: رسا، نظر، آسان، آستر، انار، تراس، راست، سارا، ناظر، ناسا، اسارت، استان، نظارت، ترانس، انتظار

1894: نیک، آزار، زیرک، زرین، زیان، نیاز، کنیز، کاری، ریکا، زیرا، نازک، ارزن، اراک، رازی، افکار، ارکان، ایران، ارزان، نیزار، زکریا، اکراین

1895: دوش، ملل، لعل، عود، ولع، عمل، عمد، دوم، علم، علل، عدل، شوم، شمع، مشعل، معدل، موعد، مولد، علوم، عمود، معلول

1896: فاز، نرخ، فرز، فرخ، فرح، فخر، نفخ، خفا، خزر، حفر، حزن، حرف، خزان، فراخ، فراز، حراف، فاخر، ارزن

1897: عدس، عکس، سعی، عید، مسی، دعا، یدک، آدمک، عدسی، سعید، سعدی، سدیم، اسید، مایع، معاد، ماسک، عکاس، سمعک، عمدی، مساعد، اکسید

1898: پلو، پول، پیر، فنی، فین، یون، وین، پنیر، فوری، نیرو، فرنی، پیرو، پروین، نیلوفر

1899: دهم، دکه، فهم، قدم، هدف، کهف، مکه، فدک، دمق، مژه، مژده، دکمه، همکف

1900: جنس، آرنج، ناصر، نجار، نرجس، نساج، اجیر، جاری، رایج، ایرج، ناجی، نجاری، جیران، جریان، انجیر، سیرجان، نیاسر

1901: اخم، زخم، مزه، گاز، گام، خامه، ماهی، گیاه، آگهی، گاهی، ایزه، خیام، خیمه، هیزم، خمیازه

1902: نبش، غشا، نواب، نبوغ، شهاب، شنوا، هاون، شنبه، شانه، بانو، انبه، آغوش، آشوب، باهوش، نابغه، انبوه، شبانه، نوشابه

1903: درز، دست، زرد، سدر، لرز، ریز، یزد، زیست، لیزر، سیرت، لیست، تسلی، رسید، ستیز، رتیل، لیتر، درست، دلیر، تدریس، زیردست

1904: بحث، حزب، حسن، حلب، زحل، سبز، سلب، لحن، لنز، نحس، نسب، نسل، بنز، سنبل

1905: دشت، شصت، صمد، مدت، مشت، میش، یشم، تیم، جدی، مجید، مشیت، تمجید، جمشید

1906: برگ، رام، گرم، رای، گیر، آبی، مربی، مربا، گرما، گریم، بایر، گیرا، امیر، گاری، ابری، آبگیر، بیمار، گرامی، بیگاری

1907: ترش، گشت، گره، هفت، هشت، گفت، شته، شرف، جهش، جهت، جفت، تشر، جگر، رشته، شهرت، شگرف، هجرت، جرگه، تفرج، تفرش، فرشته

1908: اصل، اول، صاف، فصل، فله، لفظ، وصف، وصل، وفا، صفا، اصول، افول، هالو، وصال، وصله، فاصله

1909: غیر، سنگ، غرس، هرس، غنی، سرنگ، گینس، سنگ، نسیه، سینه، گیره، گریه، ریسه، نرگس، گریس، هنری، گرسنه، سرهنگ

1910: طول، لنگ، لپه، لگن، نوه، هنگ، وطن، پله، پهن، پول، گله، گلو، پلنگ، پهلو، پونه، گونه

1911: ارس، اسم، شمس، ساس، شرم، سوم، واشر، شورا، سومر، سمور، سروش، رسوم، رسوا، راسو، سرسام

1912: بذر، بذل، ذرت، ذلت، رذل، زبل، لنت، لرز، لذت، بتن، تنب، برزن، برنز، تنبل، تنزل

1913: فنس، حرف، حسن، حفر، رکن، کفر، سفر، کنف، فکر، نفس، کنار، کرفس، فارس، ساحر، افسر، کافر، احسن، فرکانس

1914: چهل، قاچ، قله، هیچ، چاق، قاره، لیره، اهلی، لایه، لایق، ریال، چیره، چهار، چاره، قهار، قارچ، قالی، قالیچه

1915: کهن، امن، سکه، کنف، مکه، سهام، ماسک، کاسه، کافه، کمان، ماسه، مهسا، همسن، همکف، سمانه، نسکافه

1916: سده، جسد، دست، سخت، هست، سید، جدی، خیس، سیخ، خسته، سجده، هستی، خجسته، خدیجه

1917: متر، ورم، تاجر، تمام، تورم، جارو، رواج، ماتم، مترو، مجرم، مرام، مرمت، ماموت، مترجم، مجاور، مامور

1918: بکر، ظهر، عار، عبا، کاه، کره، رکب، اکبر، برکه، بهار، رکاب، ظاهر، عابر، کعبه، باکره، کهربا

1919: امن، سنگ، سوم، سوگ، مگس، نفس، گام، فنس، سمنو، سونا، مونس، واگن، گمان، فومن، فانوس، ناموس

1920: دعا، عود، نان، نوا، نود، نوع، پند، دنا، دوان، وداع، پوند، دعوا، نعنا، عنوان

1921: رام، سمی، غار، مرغ، یاس، ریا، میسر، مرسی، ساری، اسیر، رسمی، سرما، سراغ، ساغر، سیار، سمیرا، سیمرغ

1922: هشت، شتر، راکد، ارتش، اردک، ترکش، تشکر، درشت، دهات، دکتر، کاهش، رشته، شاهد، شرکت، شهرت، هشتاد، هشدار، درشکه، تدارک، شهادت، آتشکده

1923: برق، رطب، طاق، طبل، قلب، قطر، قطب، باطل، بلیط، بطری، ریال، قلاب، قطاب، رقیب، قالب، طلاق، رباط، بقال، براق، قطار، طالبی

1924: وزن، زیپ، آویز، آیین، زانو، پونز، پیاز، نیاز، ویزا، زیان، ونیز، پویا، پاییز، پایین، پیانو

1925: سود، ورق، ورد، قوچ، قوت، قدس، وقت، چتر، سدر، دقت، سرقت، قدرت، دوست، سرود، ترسو، دستور

1926: فلک، چکه، کچل، فیل، هیچ، چهل، کوچه، کوفه، وکیل، کیلو، کولی، هیکل، چفیه، کلیه، کلوچه

1927: ساق، قسم، مرگ، سارق، گریم، قمری، گریس، قیاس، رسمی، گاری، مسیر، گرما، قمار، قاسم، سماق، سرما، قیام، سیگار، مقیاس

1928: گوش، نوه، هوش، گره، گوشی، گویش، ریشه، شیوه، گونی، نیرو، گوهر، رشوه، گیوه، گشنه، گروه، نگرش، شوهر، شوره، روشن، گونه، گریه

1929: داس، درس، دست، دسر، رضا، آدرس، تضاد، دارت، درست، راست، ستاد، ارادت، اسارت، استاد، سادات

1930: اخم، اهل، زخم، مزه، ملخ، آمل، چهل، خاله، خامه، لازم، مخچه، چاله، مچاله

1931: منت، تمام، تمنا، ضامن، ماتم، میان، ایمن، متین، ماضی، ضمانت، امنیت، تامین، تضمین

1932: زبل، سبز، بالن، سبزی، سایز، نیاز، زیبا، سبیل، بازی، آسیب، نازل، لباس، سنبل، سالن، زبان، زابل، انزلی، سیلاب، ابلیس، زنبیل، سبلان

1933: ایل، املت، رمال، ریال، لیتر، رتیل، تایر، مایل، ریتم، ریمل، یتیم، تایمر، تمایل، تیمار، تریلی، ملایر

1934: بدن، خشن، نفخ، نیش، دین، شیخ، فیش، بید، شیب، دبی، بنفش، بینش، دیشب، بخشیدن

1935: لال، گله، بلال، لاله، هلال، گلاب، اهلی، گیاه، اگهی، لیلا، گلابی، گلایه، گلایل، گلبهی

1936: رزق، زهر، شقه، قهر، هرز، پرش، پشه، زیپ، پیر، هیز، یقه، شرق، پریز، شیره، زیره، پرهیز

1937: تاج، حجت، بیت، تیک، جیب، حیا، آبجی، حاجت، حجاب، کتاب، بیات، کتبی، حیات، حاجی، حکایت

1938: دما، سال، مرد، مدل، قسم، لمس، دلار، مرقد، مدال، مادر، قلدر، قادر، سماق، سلام، سرما، سالم، قمار، مقدس، مقدار، مدارس

1939: لگن، نعل، چنگ، آهنگ، انگل، لانه، نهال، نگاه، چاله، چانه، گالن، گناه، چنگال

1940: قمر، روش، شوق، ورق، گوش، گواش، گروه، وقار، رشوه، قاره، شوهر، شورا، قمار، گوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ

1941: دهل، دهم، فهم، لثه، مثل، مهد، فیل، دیه، دلمه، مهدی، میله، دهلی، فیلم، مفید

1942: رنگ، سال، سنگ، چنگ، لگن، گسل، انگل، گران، گالن، چنار، نرگس، لنگر، سرنگ، سالن، نگار، سنگر، چنگال

1943: نهم، هضم، همت، مزه، همتا، نهضت، نماز، همزن، نامه، ضامن، زمان، تنها، تمنا، منها، تازه، ضمانت، مهناز

1944: خشک، پخش، کبک، کشک، کپک، پیک، شیخ، کپی، کیک، شیک، شیب، کیپ، کشیک

1945: خرس، خون، سخن، سرخ، نوه، هوس، خروس، خوره، رسوخ، سوره، نسخه، گونه، سرنخ، سخنگو، سرهنگ، گرسنه

1946: اهل، خطر، سطل، سهل، طلا، خطا، اطلس، خاله، خراط، راسخ، ساره، طاهر، هراس، خاطره، رساله

1947: اخم، چرم، چرخ، چرب، بچه، خام، هرم، رام، چاره، مربا، مخچه، ماهر، چهار، خمره، خرما، خراب، بهار، بخار، اهرم، مخرب، مهراب

1948: کهن، سکه، تانک، کیسه، سینه، نسیه، آینه، سایه، سنتی، تنبس، کتان، کاسه، نکته، سکته، ساکت، سیاه، کنایه، ناکسی، آستین، تسکین، یکسان

1949: دمق، درد، دقت، مدد، قدم، مرقد، مردد، مدار، مداد، قمار، قدرت، قامت، قادر، تردد، مرداد، درآمد، مقتدر، مقدار

1950: پدر، اشک، زرد، شکر، کدر، آشپز، کارد، پزشک، پارک، زرشک، زردک، دراز، ارشد، ارزش، اردک، شکار، شاپرک

1951: تره، عهد، کته، کره، تیر، یدک، تعهد، دکتر، کتری، تکیه، تیره، کهیر، رعیت، ترکیه، دیکته

1952: لمس، ملس، مهم، هرم، سیل، سیر، سمی، ریه، سرمه، ریسه، ریمل، مریم، مرسی، مسیر، سمیه، مرهم، رسمی، لیره

1953: جدا، صاف، صدف، صفر، فرد، مصر، صفا، جامد، صادر، صفرا، فردا، مجرد، مراد، مفرد، صدام

1954: لقب، بوق، تله، قتل، قلب، قوت، قول، هتل، هلو، گلو، بوته، تقلب، توبه، قبله، قبول، قلوه

1955: اصل، اول، خاص، خوب، وبا، وصل، چوب، صبا، بلوچ، خالص، خلوص، خلاص، خواب، خواص، وصال

1956: جگر، خرج، رخت، سرخ، آخرت، اختر، تاجر، خارج، راست، راسخ، استخر، جسارت، خسارت، گستاخ

1957: خوش، خوک، شوک، شکل، کلر، ریش، شیخ، روکش، کشور، کولر، شوخی، شریک، کروی، وکیل، کویر، شلیک

1958: دست، امت، مست، مدت، حدس، داس، پست، مداح، متحد، ماست، احمد، حامد، تماس، ستاد، پماد، حسادت، تمساح، مساحت

1959: خطا، خطر، خلق، طاق، قطر، قاری، خالی، خیال، لایق، قالی، خیار، خالق، یراق، قطار، طلاق، خلاق، خراط، ریال، خیاط

1960: انس، تنگ، غسل، لغت، لنگ، گسل، انگل، ساتن، غسال، غلات، گالن، سانت، غلتان، گلستان

1961: ادب، برج، وجب، ابرو، وارد، واجب، رواج، دارو، جواب، جادو، باور، اردو، جارو، جوراب، برادر، دربار، بارور، رودبار، بروجرد

1962: قرن، نهر، نیش، چین، هیچ، یقه، شرق، نقره، نقشه، ریشه، شیره، نشریه، قرنیه، قرینه

1963: آرزو، کویت، زیور، کتری، زیرک، وزیر، یاور، رویا، زکات، زوار، رازی، تاریک، وزارت، تریاک، زیارت، واریز، ترازو، زکریا، روایت

1964: جنت، جان، مات، امان، تمنا، زمان، مجاز، مزاج، نجات، نماز، جزام، امانت، جانماز، مجازات، مناجات

1965: دوم، مرد، دیو، گود، مدیر، مادی، گاری، مایو، گریم، داور، یوگا، گردو، گارد، مادر، دوام، دوار، دیار، میگو، رادیو، دیوار، مویرگ

1966: اسم، یاس، سپاه، ماسه، سیاه، ماهی، سیما، پیام، سایه، سهیم، سمیه، مهسا، پایه، سهمیه، همسایه

1967: بدن، شیب، دین، نبش، شنل، نیل، بلد، دلبر، نبرد، بندر، بلند، رشید، بینش، دریل، دلیر، دبیر، شبدر، لبنی، دیشب

1968: لجن، زبل، لنز، کنج، لیز، زین، جیب، جلبک، نجیب، زینب، کنیز، زنبیل، زنجبیل

1969: حزن، حسن، نحس، تیز، یوز، وحی، ستیز، زیست، حسین، ونیز، زینت، نسوز، تنیس، سنتی، سوزن، ستون، یونس، زیتون، تحسین

1970: سرب، سکو، عکس، کبر، سبک، سبز، رکب، رعب، بکر، بوس، رسوب، بوکس، عبور، عبوس، عروس، رکوع، سرکوب، عروسک، برعکس

1971: یشم، شاخ، شخم، ماش، آرام، ایام، خیار، شیار، خمیر، مریخ، خمار، خراش، آمار، اشیا، خیام، آرامش، آرایش، خشایار

1972: ساق، قسم، چای، چاق، تماس، قیمت، قیام، قیاس، ایست، چماق، ماست، قسمت، قامت، سماق، تقسیم، قیامت، مقیاس

1973: همت، باغ، مته، بغل، لغت، ابهت، مهلت، مبلغ، غلبه، همتا، غلام، غالب، تباه، بالغ، اغلب، املت، غلات، تلمبه، مبتلا، مهتاب، متاهل

1974: زوج، جزوه، هیزم، هویج، هجری، مجری، جیوه، جیره، میوه، هرمز، موزه، مرزه، مجوز، مجهز، روزه، جوهر، هجوم، جزیره، رزمجو، جریمه، جمهوری

1975: صحت، فتح، حرص، ظرف، صفر، حفظ، صفت، صاف، صفرا، صحرا، حافظ، راحت، حفاظ، حصار، حراف، فرصت، فرات، حفاظت، ظرافت

1976: قند، نوه، دانه، دهان، یهود، قناد، نهاد، آینه، نوید، دایه، ایده، اندوه، آینده، دیوان، دهقان، ناهید، ادویه، دیوانه

1977: غسل، دوغ، ورم، روس، سدر، مرغ، سوم، لمس، لوس، ولرم، مورد، ملوس، مدرس، دروغ، سمور، سرود، رودل، رسوم، رسول، سومر، مغول

1978: عرف، فرع، نفع، حیف، عیار، عارف، فانی، فرنی، رعنا، حریف، عیان، نحیف، حیران، حفاری، آفرین، عرفان، ریحان، عریان

1979: شوم، محو، مشت، موش، گشت، گوش، یشم، گوی، وحی، وحشت، گوشت، گویش، میگو، گوشی

1980: ولت، الگو، تگری، توری، یوگا، یاور، تایر، گاری، ویلا، ریال، تاول، لیتر، روایت، ولایت، واگیر، گیتار، گالری، الویت، گوریل

1981: ساز، اسب، چسب، چرب، ناب، سرب، راز، سبز، نچسب، سراب، ارزن، زبان، برنز، بران، بارز، انبر، چنار، سرباز، بازرس، چسبان

1982: ایل، تیغ، لغت، مات، مرغ، ریمل، ریتم، مایل، غیرت، املت، لاغر، غلام، غلات، غارت، ملات، غرامت، تایمر، تمایل، میترا، تیمار، ملایر

1983: کشو، شرف، رکب، کفش، برکه، کشور، کوفه، فروش، شکوه، شوهر، شوره، شهرک، شبکه، روکش، رشوه، بشکه، شوکه، کوره، شکوفه، فروکش، بوشهر

1984: خدا، داس، کاخ، یدک، سید، خفا، خیس، فاسد، اسکی، سفید، کافی، اسید، اکسید

1985: چدن، بچه، چین، بندر، بنده، دنبه، رنده، نبرد، ندبه، نرده، نهیب، چربی، بدهی، بنیه، دبیر، برنده، بندری، چریدن، دریچه

1986: خطر، خون، قرن، قوه، نرخ، نطق، نهر، ورق، وطن، رخنه، رونق، قطره، قطور، نقره، نقطه

1987: مکه، شغل، شکم، لاک، لکه، کلمه، کلاه، کلام، کلاغ، کاهش، کامل، هلاک، مشکل، کمال، مالک، لاشه، شمال، شلغم، شغال، ملکه، شاغل

1988: دنا، جسد، نجس، دنج، صدا، اجنه، نساج، سنجد، سجده، نهصد، ساده، دهان، جهان، جهاد، جاده، سهند، سجاده

1989: شرق، تشر، تپش، رشت، پرش، قاب، ربات، تراش، شاتر، شربت، شراب، شتاب، براق، باقر، رقبت، ارتش، پرتاب، رقابت، بشارت

1990: ارگ، ترب، تمر، باگت، تبحر، ترحم، حرام، حرمت، رحمت، محبت، مربا، مرتب، گرما، محراب

1991: نهم، دهم، گدا، نمد، مژه، گندم، گناه، گمان، نگاه، نژاد، نماد، نادم، مژده، منها، ماده، دانه، دامن، نامه، آهنگ، مژگان، همدان

1992: اسب، بخت، بها، تاب، تاس، ثبت، سخت، ابهت، بسته، تباه، ثابت، خسته، ساخت، باخت

1993: بره، رطب، ضبط، ضرب، طبل، مبل، مرض، مضر، مطب، هضم، طلبه، لطمه، مطرب، مطلب، مطهر، مضطرب

1994: منش، خشم، اخمو، هومن، هاشم، منها، شنوا، شانه، شاخه، خوشه، خانه، خانم، خامه، خواهش، خاموش، خوشنام، هخامنش

1995: جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه، آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، برهان، هجران، هنجار، شهربان

1996: تاج، مته، میز، همت، مزه، هیزم، تمیز، ماهی، مجهز، مجاز، جهاز، تازه، مزاج، مجازی، اهمیت، ماهیت، تجزیه، جایزه، تهاجمی

1997: بوم، رکب، کویر، ریکا، مایو، مربی، یاور، موبر، ابرو، مکار، مرکب، مربا، رکاب، باور، باکو، بیمار، مبارک، باریک، کمیاب، بیکار، میکروب

1998: لکه، نوک، هلو، چکه، کلک، کوه، کوچ، کوک، کچل، چهل، کوله، کوچه، کوچک، کلوچه

1999: طفل، طلا، طمع، لطف، فهم، علف، عمه، فعل، طالع، معطل، لطمه، فعال، لطفا، فعلا، عالم، طعمه، فاعل، علامه، عاطفه، فاطمه، مطالعه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2000 تا 2500

جواب بازی آمیرزا مرحله 2000 تا 2500

2000: اسم، زین، یاس، پنس، زیپ، ساز، نسیم، پیاز، سایز، ایمن، پیام، زمان، نیاز، زمین، زیان، نماز، سیمان، سینما، یاسمن، میزان، پیمان

2001: صدا، صوت، هود، دیو، توده، دهات، دوات، ایده، وصیت، یهود، صیاد، هویت، ادویه، هدایت، توصیه

2002: کته، بچه، چتر، چرک، تیره، تکیه، کتری، کتبی، چربی، برکت، رتبه، ترکه، بهتر، برکه، تبریک، کبریت، ترکیه، ترکیب، تربچه، چرتکه، کتیبه

2003: نرم، رضا، حرم، مضر، حنا، محضر، ضامن، رحمت، راحت، حرمت، حرام، حاضر، تمنا، حضرت، ترحم، رحمان، رمضان، ضمانت

2004: عمو، بلا، بوق، لقب، عبا، قلم، قلب، عمق، معلق، لعاب، قلاب، قبول، قلمو، مقوا، علوم، عقاب، عالم، عاقل، بقال، قالب، آلبوم

2005: ترش، کور، تشک، کشک، رشت، کتک، شتر، شرک، کوک، شوک، شکر، کشور، نوکر، شرکت، روشن، تنور، تشکر، ترکش، روکش، تکنو، کنکور

2006: سمج، اجل، جهل، مام، سهم، مهم، لمس، مماس، مجله، مجلس، مجسم، ماسه، سالم، جمله، جمال، جلسه، سلام، مجسمه، مهاجم، لامسه

2007: آهک، اره، ارگ، رها، هار، کاه، کره، گره، آگاه، اراک، اکراه، کارگاه، کاراگاه

2008: بست، تست، حبس، سیل، سیب، بیت، بیست، سبیل، بلیت، لیست، حلبی، تسبیح، تسلیت

2009: برس، کبر، سرب، کسر، سبک، تمر، ستم، تبر، رستم، تربت، تبسم، مرتب، مرکب، مکبر، متبرک، مکتب، بستر، تستر، مترسک، مستکبر

2010: امن، وام، وان، نوا، نان، منع، مومن، نعنا، معما، مانع، عموم، عمان، معنا، ممنون، معاون، عنوان، ممنوع

2011: تخم، ختم، سخت، قسم، میخ، سیم، میت، خیس، سیخ، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم

2012: دیگ، جگر، مرد، مرگ، گدا، گرد، گیج، گریم، گرجی، رایج، دریا، مدیر، جامد، مادی، دیار، گرما، مجرد، مادر، امید، مجری، گرامی

2013: سنگ، گسل، ناب، نسل، انگل، بینا، آسیب، گینس، گلاب، لباس، سنبل، سالن، بالن، گالن، گیلاس، گلابی، سیلاب، ابلیس، گیلان، سبلان، انگلیس

مرحله 2014: خفا، آفت، خاک، خفت، رخت، کتف، فکر، کاخ، خارک، کفتر، کفار، کافر، کاتر، فرات، فاخر، تفکر، کارت، آخرت، کفتار، خرافات، افتخار

2015: وزن، آویز، زانو، نازک، نیاز، ویزا، زیان، ونیز، کنیز، کانون، یونان، کیوان، نوکیا، نینوا

2016: دبی، شیب، آشوب، شوید، دبیر، دریا، دیشب، شیار، رشید، داور، باور، ارشد، ابرو، رادیو، دشوار، درویش، بودار، بیدار، دیوار، شرابی، داریوش

2017: عصا، عصب، نصب، صبا، آبی، عیب، آبان، نصیب، عصبی، عیان، بیان، عناب، انبیا، صنایع، اعصاب، نایاب، عصبانی

2018: دوش، شهد، عدل، عهد، عود، لبو، هلو، ولع، شعبه، شعله، شهود، عشوه، وعده، دوبله، شعبده

2019: فنا، فنر، وفا، فوری، فرنی، یوگا، گونی، نوار، واگن، گران، گاری، نیرو، روانی، آفرین، گریان، فوران، انگور، آیفون، ویران، واگیر، فناوری

2020: جام، عمه، عمل، عاج، جهل، مهم، جمع، جعل، جمله، جمال، عالم، معما، علاج، مجله، معلم، جمعه، عجله، عمامه، جامعه، معالجه، معامله

2021: سفر، مفت، مدرس، ماست، فردا، فاسد، سرما، آدرس، راست، دفتر، درست، دارت، تماس، افسر، رستم، مفرد، سفارت، مسافت، مسافر، مترادف، مسافرت

2022: اتو، ذات، نوک، وات، اذان، تانک، توان، تکان، وانت، کتان، تکنو، تاوان، توانا، ذکاوت

2023: همت، هرم، تسمه، بسته، بهتر، تبسم، تجسم، ترمه، همسر، رتبه، سرمه، مرتب، هجرت، همستر، تجربه، ترجمه، برجسته

2024: سنگ، سگک، نفس، مگس، نمد، نمک، کفن، کمد، فنس، سمند، سنگک، فندک، مسکن، کمند، گندم، کنف

2025: زبر، ساز، سبز، آزار، بارز، سبزی، سراب، زیبا، آسیا، آسیب، بازی، رازی، بسیار، بیزار، آسیاب، سرباز، بازرس، بازار، ابزار، سیراب، سربازی

2026: ربط، طلب، بره، طلا، طبل، رطب، طول، باطل، بهار، بلوط، بلور، باور، رباط، رابطه، روابط، روباه، بلوار

2027: آذر، ذات، ذرت، ذره، رخت، آخرت، اختر، ذرات، هرات، هیات، خیار، تیره، ریخت، خیره، اذیت، تاریخ، خیرات، تاخیر، ذخیره

2028: گلو، گوی، ویلا، انگل، لنگر، واگن، گالن، گران، یوگا، ریال، گونی، گاری، گیلان، ویران، النگو، لیوان، گالری، انگور، وانیل، گوریل، نارگیل

2029: اخت، تخم، مسن، خام، خان، سخن، سخت، زخم، مخزن، ماست، زمخت، زمان، خزان، خانم، خاتم، تمنا، تماس، نخست، نماز، ساختن، زمستان

2030: نهم، وهم، نوبر، نمره، نامه، منها، منبر، مربا، انبر، بهمن، بانو، اهرم، انبه، روبان، مهراب، انبوه، هموار، روباه، مناره، برنامه، مهربان

2031: اسب، طلب، طبل، خطا، نخل، سخن، سطل، خال، نسل، بساط، باطن، سنبل، باطل، اطلس، طناب، لباس، سالن، سلطان، خلبان، سبلان

2032: لوح، تلخ، حال، لخت، شوخ، خشت، شاخ، خوش، تاول، لواش، خلوت، حلوا، حالت، تلاش، تحول، وحشت، خوشحال

2033: فکر، کتف، کفر، تفکر، فرار، کارت، کافر، کفتر، تکرار، رفتار، رفتگر، کارگر، کفتار، گفتار، گرفتار

2034: رحم، محو، پسر، سحر، سوپ، سپر، سوم، آمپر، پارو، محور، سمور، رسوم، رسوا، راسو، حرام، سرما، پاسور، سماور

2035: دوم، شوم، ماش، موش، نود، دامن، دشمن، دوام، مواد، نادم، شادی، شوید، منشی، نوید، نمایش، آویشن، دمنوش، میدان، دشنام، ماشین، مدیون

2036: جان، پهن، چاپ، پنج، چهار، پاره، پارچ، چانه، پاچه، پناه، نجار، چاره، پهنا، پنجه، پنچر، جهان، پنجره، پنجاه، پارچه، هجران، هنجار

2037: لکه، هفت، کته، کیف، ریه، فلکه، هیکل، لیته، فتیر، تیله، کیفر، کهیر، کتری، کلیه، رتیل، کلفت، تیره، فیلتر، ترکیه، هیتلر، تکلیف

2038: آقا، متن، منع، عمق، تمنا، عمان، قامت، قانع، قنات، مانع، اتاق، معنا، امان، نعمت، امانت، انعام، اقامت، قناعت، انتقام

2039: تاج، همت، تاجر، تجسم، جرات، ترمه، ماسه، راست، همسر، ماهر، همتا، هراس، هجرت، همستر، مهاجر، ستاره، جسارت، ترجمه، مهارت، مستاجر، مهاجرت

2040: رکن، نهر، هرز، ورز، کنه، کهن، کور، کوه، روزه، نوکر، هنوز، وزنه، کوره، کوزه، نوروز، روزنه

2041: افق، قله، قلم، قلب، قفل، فال، بها، فهم، قالب، قبله، قلاب، بقال، لقمه، قافله، قباله، ملاقه، مقابل، مقاله، قابلمه

2042: راز، گرز، گاز، موز، مرز، زوم، گراز، مزار، گرما، آرام، آواز، آوار، آمار، آزار، آرزو، امگا، امروز، گوارا، آموزگار

2043: لگن، ننگ، گلو، گور، ریل، گوی، ریگ، رنو، لنگر، گونی، نگین، رینگ، نیرنگ، گوریل، نیلگون

2044: باغ، هند، بدن، خدا، داغ، دنا، دبه، انبه، ندبه، نخبه، دهان، دانه، خنده، خانه، بنده، باند، دنبه، بانه، نابغه

2045: شست، زشت، تنش، وزش، نشت، نسوز، وانت، نشست، شنوا، توان، شانس، سوزن، ستون، ساتن، زانو، سانت، تاشو، سوزان، نوساز، ستوان

2046: هدر، دهم، رده، مدل، مرد، مهر، پدر، پله، ژله، مژه، درهم، دلمه، مرده، مژده، پرده، پژمرده

2047: ساق، قوس، یاس، قوی، آسان، سونا، قناس، آسیا، سینا، سویا، سونیا، قیاس، یونس، ایوان، اقیانوس

2048: مهم، جعل، جمع، عاج، عمه، مام، جمعه، جمله، عامل، عجله، علاج، معما، معلم، عمله، مجله، عمامه، مهاجم، علامه، جامعه، معامله، معالجه

2049: دار، فدا، یار، دیر، یاد، دچار، فردا، چادر، دیار، فرید، ردیف، دریا، دایی، چایی، فریاد

2050: باک، بنا، بوم، نام، کما، بانو، بانک، مکان، نواب، کمان، باکو، مبنا، بانمک، واکمن، ژامبون

2051: راز، سیر، هرس، زیره، ریسه، سایه، ساری، سیار، هراز، رازی، هزار، هراس، سزار، سازه، زهره، زهرا، سیاه، سایز، سیاره

2052: سبد، کبد، سکه، دره، کسره، کساد، کاسه، سرکه، سراب، آبسه، برکه، اردک، ارده، آدرس، ساده، کهربا، سرداب، باکره، سهراب، بدهکار، بارکد

2053: الک، کسل، لمس، لاک، فلک، فلز، کلم، زلف، سلام، سفال، کلام، سالم، زکام، ماسک، ملاک، کامل، کلاس، کلاف، لازم، فلاسک

2054: ترد، قوی، قید، قیر، وقت، ورق، دیو، قوت، قدر، دقت، درو، ورد، قدرت، رویت، ترقی، دقیق، رقیق، قوری، تقدیر، دیروقت

2055: آتش، گشت، گرد، مشت، ماش، شاد، مرد، رشت، درشت، مدار، شاتر، مرشد، دارت، گارد، ارشد، گردش، گرما، گشاد، ارتش، تراش، شاگرد

2056: جلد، دقل، دنج، صدق، قصد، قند، قول، لجن، نقد، نقص، نقل، نود، وصل، جدول، صندل، صندوق

2057: مزه، نرم، گرز، نماز، گناه، زرنگ، زمان، ماهر، مرزه، منها، همزن، نمره، هرگز، گراز، گزنه، گمراه، آهنگر، راهزن، مناره، همرنگ، هرمزگان

2058: دزد، دید، دین، یزد، زود، دود، وزن، گزند، گوزن، گونی، نوید، ونیز، دزدی، دودی، دیدن، دویدن، زندگی

2059: شنا، عشق، نان، نقش، عاشق، قانع، نشان، نقاش، ناشی، عیان، شایع، عایق، نعنا، نقاشی

2060: اشک، تشک، دکل، شکل، لال، کال، الک، تلاش، دلال، دلاک، کاشت، کلاش، تالش، مشکلات

2061: ظرف، فکر، کتف، کفر، کیف، تفکر، کافر، فرات، کفتر، ظریف، کتری، فقیر، کیفر، تاریک، تریاک، کفتار، کتیرا، ظرفیت

2062: باغ، غار، غرب، هوا، باور، بهار، راغب، رهبر، غبار، غروب، غرور، غوره، بارور، راهرو، روباه، آبغوره

2063: آقا، نقل، نخل، قله، خلق، آهن، خال، خالق، خاله، خانه، خلاق، نهال، الان، لانه، ناقل، ناله، نخاله، اخلاق، نقاله، خلاقانه

2064: اخم، امن، خام، زخم، فنچ، نفخ، چمن، منچ، خفا، خانم، خزان، زمان، مخزن، نماز

2065: نرخ، دیو، خوش، درو، رند، نیرو، خرید، شوخی، رشید، خروش، نخود، روشن، درون، نوید، شوید، درویش، خوردن، خشنود، خورشید

2066: مضر، حرم، حوض، رضا، محو، حیا، ضریح، حامی، ضمیر، حریم، امیر، حاضر، واضح، ماضی، محور، محضر، حضور، حرام، یاور، مریض

2067: تیغ، غرب، بیت، غیب، گوی، غیر، غیور، غیرت، تگری، توری، رغبت، غریب، غروب، غربت، غیبت، بوگیر، ترغیب

2068: هشت، نفت، هفت، فرش، هدر، نفرت، نرده، تفرش، شهرت، رنده، دفتر، دشنه، درشت، تنفر، تندر، تشنه، رشته، فتنه، ترفند، فرشته، فشرده

2069: ابر، بام، ببر، بمب، آبی، ربط، بیم، مطب، مربی، اریب، مربا، بطری، رباط، رباب، رابط، مطرب، طبیب، بیمار

2070: ایده، دیگ، گاو، گونه، یوگا، گیوه، گیاه، آینه، واگن، هاون، نگاه، دهان، دانه، گناه، ادویه، دیوان، اندوه، گاندی، آینده، گوینده، دیوانه

2071: سوم، سوت، روم، ترحم، مترو، سمور، رحمت، راحت، رسوا، حرمت، تورم، تماس، ترسو، حسرت، اورست، روستا، حراست، تمساح، مساحت، سماور، محتوا

2072: آغل، کلم، ملت، مدت، لغت، کمد، داغ، دمل، غلات، غلام، غلتک، دماغ، ماکت، متکا، مدال، کامل، کلاغ، املت، مالک، کلمات، تکامل

2073: محک، وهم، وصل، هلو، کوه، لکه، مکه، صلح، حکم، لوح، محله، ملکه، مهلک، حوله، کلمه، کوله، حمله، محصول، حوصله

2074: ریز، خبر، خرد، خزر، دبه، درز، زرد، زهر، ریه، یزد، زیره، دبیر، برزخ، خرید، بدهی، خیبر، بخیه، خربزه، بریده

2075: پدر، آمپر، پلید، یلدا، دلیر، ریمل، دریل، مدیر، مایل، پیام، ریال، پماد، مدال، مادر، لامپ، دلار، دیار، پیدا، دیپلم، پراید، پادری

2076: اسب، بنا، بوس، عبا، ناب، وبا، وسط، وطن، باطن، بانو، سونا، طناب، عباس، عناب، طاعون

2077: امن، یمن، گوی، میل، ملی، گلو، ویلا، گونی، میگو، گلیم، گمان، گالن، واگن، انگل، الگو، لیمو، لیوان، وانیل، ملوان، گیلان، النگو

2078: ادب، دکل، بید، زبل، لاک، یزد، کبد، لیز، بیل، ایزد، یلدا، زیبا، کلید، زیاد، کابل، زابل، بزدل، بازی، ایدز، کالبد، دلباز

2079: مات، رخت، تخم، تلخ، تمر، خام، ملخ، ختم، آخرت، مترو، خلوت، خرما، خاور، تورم، تاول، املت، اخمو، خاتم، ولرم، مختار، خرمالو

2080: برش، شعر، شتر، ترش، هشت، تبر، بهشت، تشنه، رتبه، عبرت، بهتر، شربت، شعبه، شنبه، شهرت، رشته، برشته

2081: ترک، غار، ریا، تیر، تیغ، غارت، کارت، یکتا، تایر، ریکا، کتری، غیرت، تکرار، تاریک، تریاک

2082: هند، پهن، پدر، نهر، پرده، پاره، نرده، اردو، رنده، دوره، دهان، دانه، روده، پودر، وردنه، دوران، پرنده، اندوه، پهناور، پروانه، پرونده

2083: غول، باغ، بغل، لغو، بوق، بوم، قول، قلم، قلب، مقوا، مبلغ، قلاب، مغول، قلمو، غلام، غالب، بلوغ، بقال، بالغ، قبول، آلبوم

2084: بخت، فنس، نفس، نفخ، سیب، فسخ، نفت، سخن، سخت، خفت، سفت، نخست، تنفس، سنتی، بیست، تنیس، نفیس،
بستنی

2085: اشک، جوک، کرج، کاج، شکر، شوک، شرک، شوش، روش، جوش، اوج، شورا، شکار، رواج، جارو، کوشش، روکش، شورش، جوشکار

2086: مدت، مکه، درک، دما، کدر، کته، همت، مهر، مدرک، اردک، ماده، مادر، دکتر، دهات، درهم، ماهر، دکمه، همکار، مهارت، دکترا، هکتار

2087: آتش، مشت، شال، شته، ماش، شغل، لغت، هتل، هاشم، مهلت، لاشه، شمال، شلغم، شغال، شاغل، تلاش، غلات، شهامت، آغشته، متاهل

2088: تنگ، رنگ، شرف، فرش، فنر، نشت، پرش، گشت، تفنگ، فشنگ، تنفر، فرنگ، نفرت، نگرش، پشت

2089: کلر، کسل، کره، سکه، سهل، کلاس، کسره، کاسه، هراس، کلاه، سکته، ساکت، راست، تراس، سرکه، ستاره، رساله، رسالت، کسالت، اسکله، اسکلت

2090: حنا، نشر، طرح، وطن، شنا، شرط، نوح، روش، روح، روشن، طراح، ناشر، نشاط، روان، نوار، واشر، شاطر، شنوا، شناور

2091: گود، داد، گرد، گدا، درد، درو، گاو، دود، ورق، گارد، قادر، گردو، درود، داور، وارد، اردو، دادگر

2092: طعم، نهم، سعی، طمع، منع، مین، معنی، سینه، نسیه، میهن، مطیع، نسیم، عطسه، طعنه، طعمه، معین، همسن

2093: ارگ، هوش، گره، گوش، رشوه، شوهر، گروه، گراش، گواه، گوهر، شاهرگ، هاشور، گوارش، گهواره

2094: ابد، بدن، بلا، بند، خال، خدا، نخل، نان، بالن، باند، بلند، لندن، دخل، ناخن، خندان، دنبال، خلبان، لبخند، لبنان

2095: رنج، پنج، پهن، پکن، چرک، چکه، کرج، کنج، کهن، پرچ، پنجه، پنچر، پنکه، پنجره

2096: شفا، کمپ، شکم، فرش، کشف، مشک، پاک، پفک، آمپر، کفاش، کافر، پارک، فشار، شکاف، شکار، پشمک، مراکش، شاپرک

2097: امن، رضا، مضر، نرم، گرم، ماضی، ضمیر، گریم، گاری، ایمن، گمان، گران، ضامن، مریض، گریان، رامین، گرامی، رمضان، میگرن

2098: بال، خوب، بره، خبر، بور، هلو، ابرو، خواب، خراب، خاله، بهار، بلور، بخار، باور، خاور، خواهر، روباه، بلوار

2099: خرد، خوش، دره، دوش، رخش، شهد، شوخ، ورد، چرخ، خروش، دوره، رشوه، روده، شهود، شوهر، دوچرخه

2100: الک، خاک، فرخ، فلک، فکر، کاخ، کال، کفر، خفا، اراک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خارک، خلافکار

2101: نیت، سنت، نسل، سیل، بیت، لیست، لیبی، بلیت، سبیل، تنیس، تنبل، بینی، نسبت، سیلی، سنبل، بیست، سینی، بستنی

2102: شیر، ریگ، ریه، آیه، آگاه، اشیا، گیشه، گریه، گیره، شیره، آگهی، گیاه، شیار، شاهی، ریشه، اشاره، آرایش، شاهرگ، گرایش

2103: پند، زهر، زرد، هدر، پدر، پرز، یزد، زیپ، زیره، نیزه، پریز، رنده، پرده، زنده، پنیر، پرهیز، پرنده، زندیه، پدرزن، پیرزن

2104: اسم، فیل، لمس، یاس، کلم، کسل، ایفل، فسیل، اسکی، فیلم، کلام، کامل، ماسک، سلام، سفال، سالم، کلاس، کلسیم، فلاسک، کلیسا، فامیل

2105: بخت، بنا، خان، خنک، آبان، بانک، تانک، تنبک، تکان، نبات، کتاب، کتان، باخت، باختن، تابان، انتخاب

2106: ببر، آبی، بکر، اکبر، کتری، کتبی، ریکا، بیات، ربات، کباب، کارت، رکاب، برکت، تبریک، باتری، کبریت، ترکیب، باریک، بیکار، باکتری

2107: پست، سپر، سرخ، خرج، خرس، پسر، اختر، پاسخ، پارس، ساخت، جرأت، خارج، تاجر، راست، جسارت، اسپرت، استخر، خسارت

2108: تنفر، وانت، نوار، نفرت، فروغ، وفات، فارغ، فتوا، روغن، روان، توان، تنور، غارت، فراغت، فروتن، فوران، توفان، فرغون

2109: لنز، گاز، دین، یزد، انگل، زیان، یلدا، دنیا، نیاز، ایدز، زگیل، گالن، نازل، لادن، ایزد، زیاد، انزلی، گیلان، گلدان، زندگی، گاندی

2110: بچه، دبه، ریا، چای، دیه، برده، چادر، چاره، چهار، چربی، ایده، دبیر، بدهی، دریچه، ردیاب، داریه، دایره، بیدار، بیچاره، بهداری، دریاچه

2111: طبل، طلا، خطا، بیخ، طبخ، خیال، خالی، باطل، خطاب، خیاط، بخیل، لیبی، بلیط، طلاب، طالبی، خیاطی، طلایی

2112: ترم، ملت، مکر، کمر، کلت، میل، تکلم، لیتر، رتیل، کریم، کتری، ریتم، ریمل، رژیم، ژیلت، تکمیل

2113: جنگ، جگر، دنج، رنج، هود، جوهر، درجه، درنگ، درون، گوجه، رنده، گنجه، گروه، گردن، گردو، رونده، وردنه، رودهن، دورگه، هنرجو، گردونه

2114: شور، اول، ریش، شال، لال، شلیل، رویا‌، شیار، لولا، رویش، روال، ویلا، واشر، لیلا، ریال، لواش، یاور، شلوار

2115: حرام، حرمت، ضمیر، رحمت، حضرت، حریم، حیات، راحت، حاضر، حیرت، محضر، ترحم، ضریح، حمایت، تحریم، مرتضی، رضایت، ترحیم، مریض

2116: درس، قیر، قیف، سید، نفس، قند، قفس، سقف، سفر، رند، دفن، قرن، سدر، فندق، سفید، سفیر، رفیق، ردیف، فردین، نفیس، فقیر

2117: امت، بال، بها، بوم، همت، وام، تله، مبل، ابهت، بوته، تاول، تباه، توبه، توهم، مهلت، البوم، تلمبه، مبتلا، تابلو، مهتاب، متاهل

2118: گول، رنگ، لگد، دیگ، گور، دیو، گود، دلیر، نوید، گونی، نیرو، درنگ، گردو، لودر، گردون، ولگرد، دلگیر، گوریل، گلو، گرو، دریل، گردن، لنگر

2119: زرع، عزت، غزه، هرز، تیغ، تهی، هرتز، تیره، زیره، رعیت، غیرت، غیره، تعزیه، غریزه، تیز

2120: ولع، اهل، اول، عاق، هلو، عصا، عقل، وصل، قصه، وصال، قلوه، اصول، عاقل، قلعه، علاوه، واقعه، صاعقه، علاقه

2121: اخم، اصل، مدل، تلخ، خاص، خدا، مات، ملخ، مدال، مخلص، متصل، داخل، خصلت، خدمت، خالص، خادم، خاتم، املت، خلاص، ملات، دخالت

2122: ساز، ساک، سکه، کیسه، سایز، سویا، ویزا، سایه، اسکی، کوسه، کوزه، کاهو، کاسه، واکس، ساوه، سیاه، زاویه، هوازی

2123: ترش، تشت، توت، روز، زشت، شتر، کور، شور، ورز، شوک، شکر، کشور، ورزش، شرکت، زرشک، تشکر، شورت، زرتشت

2124: بدن، دبه، نان، ننه، ننگ، اهنگ، انبه، باند، دنبه، نهان، نهنگ، نگاه، گناه، گنبد، بنگاه، نگهبان

2125: مکه، کاج، نمد، دنج، اجنه، کنده، کنجدکمان، نامه، منها، دکان، دهان، دامن، جهنم، جهان، جاهد، جامد، جاده، اندک، دکمه، همدان

2126: نقل، طعم، نطق، عمق، قطع، نعل، ناقل، منقل، منطق، معنا، معلق، مطلق، مانع، قانع، عمان، عاقل، طلاق، معطل، طالع، مناطق

2127: چاپ، چین، چای، پهن، پیچ، آینه، پریا، پنیر، چنار، پاره، پهنا، پنچر، پاچه، پارچ، چانه، پایه، پارچه، پیراهن

2128: ناز، آرزو، ونیز، زرین، زیان، نیاز، رازی، ناشی، وزیر، زانو، روشن، روان، شیراز، شنزار، ویران، روانی، شناور، واریز، نیزار، آویشن، شیرزن

2129: ایل، ملخ، وهم، اخمو، خیام، میله، میوه، خالی، خیال، مایو، ماهی، ویلا، لیمو، خامه، خاله، خیمه، وخیم، الویه، هیولا

2130: چرم، چله، آمل، چهل، اهرم، ماهر، مهره، هاله، چاره، چاله، چهار، چهره، مچاله، همراه

2131: بوق، رقص، صبر، قرص، قصه، قهر، ورق، کبر، رکب، برکه، صبور، کوره، بقره، بصره، ورقه

2132: تشک، شرف، شکم، کفش، کتف، مفت، ترکش، مشکی، شیفت، ترشی، کتری، کفتر، مشرک، شرکت، تمشک، تفکر، تشکر، کشتی، مشترک، متفکر، مشتری

2133: قشم، شرق، رزق، رمق، مشق، نقش، نقاش، مشرق، مزار، قمار، قرمز، قرآن، زمان، ارزن، ارزش، نرمش، نماز، آمرزش، منقار، شنزار

2134: تخم، ختم، خنک، متن، مدت، منت، نمک، یدک، میخ، دین، میخک، مدنی، متین، کمند، خدمت، تمدن، کمین، دم کنی، نیمکت

2135: تور، شهر، هوش، تیر، رشته، شهرت، صورت، تیره، ترشی، ریشه، شیره، صورتی، تصویر

2136: هدر، پدر، پرده، دهان، پوند، روده، نرده، پوره، پودر، پارو، پونه، پهنا، اندوه، پرنده، وردنه، هارون، دوران، رودهن، پرونده، پهناور، پروانه

2137: عسل، دعا، سطل، لمس، عمد، عدس، معاد، مطلع، مسلط، مدال، اطلس، عالم، عادل، طلسم، طالع، سلام، سالم، معدل، معطل، مساعد، معادل

2138: حدس، سرب، سحر، سبد، آرد، اسب، برس، حبس، سدر، دسر، سرد، حسد، داس، آباد، آدرس، آداب، حساب، سراب، سرداب، آبدار، حسابدار

2139: اسم، ساز، سهم، مزه، یاس، سیخ، میخ، خیس، مسی، خیمه، خیام، سایز، ماهی، سایه، هیزم، سیاه، ماسه، خامه، سمیه، خمیازه

2140: چهل، لوچ، لکه، نوه، کچل، کوچ، کوچه، لانه، نهال، هاون، هلاک، چاله، چانه، کاهو، کلاه، آلونک، کلوچه، آلوچه، کوهان، هولناک

2141: رقم، قوم، وام، ورق، قوی، قوری، قیام، گریم، قمری، میگو، یراق، یوگا، گاری، گرما، وقار، مقوا، قمار، مقوی، واگیر، گرامی، مویرگ

2142: وجب، زوج، اوج، جزر، رواج، جواز، جواب، جارو، واجب، باور، بارز، ابرو، آواز، آوار، بازو، آزار، بازجو، بازار، ابزار، جوراب، روباز

2143: دهم، شهد، فهم، منش، نمد، هدف، هند، نهم، دشمن، دشنه، فشنگ، مشهد، گشنه، گندم، گمشده

2144: صبا، وصل، حنا، نصب، صبح، صحن، نوح، صلح، لبو، لحن، اصول، وصال، نواب، صلاح، صاحب، حاصل، بانو، صالح، نوبل، صابون

2145: جبر، دنج، وجب، وجد، بنر، بردن، برنج، بندر، جنوب، روند، نبرد، نوبر، جردن، روبند، بجنورد

2146: حکم، لاک، لوح، محو، محک، کال، میل، کلم، حاکم، حکیم، حلیم، کیلو، وکیل، کامل، کلام، محلی، محال، مالک، حلوا، لیمو، ملیح

2147: فرز، آرزو، فرود، فردا، زانو، نادر، دوان، روان، داور، اردو، دراز، دوران، اندرز، اروند، فرزند، فروند، فوران، نوزاد، افزودن، فروزان

2148: اشک، کما، کشش، کاه، کاش، چکه، مکه، چکش، مشک، ماش، شکم، شمش، شام، چاه، ششم، چشمه، چشمک، هاشم، چکمه، کاهش، کشمش

2149: طلب، بلا، بنا، بند، طبل، طلا، یال، ناب، یلدا، دنیا، بیان، بینا، باطل، بلیط، بلند، بالن، باطن، طناب، دنبال، بنیاد، طالبی

2150: رضا، عرض، عضو، عمو، عوض، مضر، وضع، ماضی، عریض، ضمیر، مایع، رویا، عیار، مایو، مریض، عوارض، معیار، عوارضی

2151: زوم، ورم، موز، مزد، زود، زرد، دوم، رود، رزم، درو، روم، زمرد، مترو، دورو، مورد، تورم، ورود، ترمز، تومور، مزدور، موتور

2152: بذر، یمن، بیم، بنر، نرم، نهر، ذهن، ذره، نهم، مذهب، نمره، بنیه، مهیب، بیمه، مربی، بهمن، میهن، منبر

2153: تور، روس، سرو، سست، سوت، کور، ترسو، کویر، کویت، کروی، کیست، کتری، کرسی، سیرک، سکوت، سوسک، ریسک، سرویس، کورسی

2154: خام، اخم، بخت، تار، تبر، ترب، ختم، مرتب، مربا، مخرب، خرما، خراب، آرام، خاتم، بخار، آمار، ربات، باخت، مختار، اخبار، مخابرات

2155: طعم، طلا، طمع، عمه، مبل، مطب، باطل، باله، طعمه، عالم، مطلب، علامه، مطالعه

2156: بنا، شیب، بید، آبی، دین، بقا، نقش، نیش، قند، قاب، بند، نقاب، شادی، بینا، بیان، دانش، شیدا، نقاش، قنادی، نقاشی

2157: انگ، رزم، ننگ، مرز، گرز، ارزن، زمین، گاری، رازی، گرماگران، گراز، نماز، مزار، زمان، زرنگ، گریم، میرزا، گریان، میزان، نیزار

2158: آفت، تار، ترش، شرف، شفا، غرش، تیغ، تیر، ریا، رای، یار، شریف، ترشی، تایر، تراش، فشار، فارغ، غارت، ارتش، آشتی، غیرت

2159: مزد، نقل، نمد، قند، قلم، دنا، قدم، دقل، قزل، قناد، لازم، مدال، زمان، منزل، منقل، نادم، ناقل، نماد، نماز، دامن، نامزد

2160: باغ، مهر، داغ، دبه، مرغ، غار، غرب، هرم، مغرب، مربا، مدار، مادر، دماغ، دمار، درام، بهار، ماده، دماغه، مراغه، مرداب، مهراب

2161: ریه، درد، دیه، دید، مکه، کمد، کدر، مدد، دکه، درک، دره، مرده، مهدی، مدرک، کریم، مدیر، کهیر، مردد، دکمه، همدرد

2162: اجل، کلم، نمک، لنج، لاک، جنم، لجن، بنا، الک، کنج، جلبک، بانک، کمان، بالن، کابل، کامل، کلام، کلمن، کمال، جالب، بالکن

2163: آغل، داغ، دمل، دوش، دوغ، شال، شام، شغل، ماش، موش، شوم، غول، مدال، لواش، شلوغ، شمال، شلغم، شغال، غلام، مغول، مشغول

2164: بخت، خرس، رخت، سخت، سخن، سرب، سرخ، نرخ، خیس، تیر، سیب، سرنخ، تینر، سنتی، بیست، نخست، تنیس، تبخیر، بستنی، بستری، تخریب

2165: وفا، سفر، فنس، وان، راسو، رفاه، روان، ساره، ساوه، سرفه، سفره، سوره، فارس، هراس، هاون، سوهان، فواره، فانوس، سروان، فوران، فرانسه

2166: اخم، کمپ، کمد، پند، پاک، نمد، کند، دنا، خدا، خاک، خان، خنک، دامن، نادم، خانم، پماد، خادم، کمان، اندک، دکان

2167: اسب، لقب، قلب، قفل، قفس، قدس، سقف، قاب، سبد، داس، افق، بقا، فاسد، فساد، قالب، سابق، بقال، قلاب، لباس، سفال، باسلق

2168: مشت، اشک، تشک، کتف، شکم، فهم، همت، مکه، مشک، هفت، کفاش، کاهش، کافه، متکا، همکف، شکاف، تمشک، هاشم، شهامت، تفاهم، آشفته

2169: سطل، قتل، قسط، قسم، لمس، مست، سیل، میت، تسلط، طلسم، قسمت، قیمت، مسلط، مطلق، لیست، تسلیم، مستقل، تقسیم، مستطیل

2170: امن، فوم، یال، افول، فیلم، ملون، لیمو، ویلا، فومن، منفی، ایمن، مایو، فویل، فانی، ایفل، آیفون، وانیل، لیوان، ملوان، فامیل، فینال

2171: لال، بلا، ربط، رطب، طبل، طلا، طلب، ایل، آبی، ریل، بطری، لیلا، باطل، بلیط، بلال، ریال، طالبی

2172: زهر، مزه، منت، نهر، همت، تیر، ترمز، زینت، زیره، تمیز، زمین، میهن، تیره، ریتم، همزن، هرمز، نمره، ترمه، نیزه، هیزم، تمرین

2173: اول، ورم، نرم، منو، مور، فال، ران، مولا، روان، نوار، ولرم، فومن، فرمول، فوران، مانور، فرمان، نرمال

2174: سطل، ملس، مسن، لمس، طلا، مسلط، طلسم، سلام، آسان، سالم، امان، اطلس، سالن، املا، سامان، ماسال، سلطان، امسال، الماس، اسلام، آسمان

2175: ریل، درز، رند، زبل، زین، زینب، زرین، لیزر، دبیر، دلیر، دریل، برنز، نبرد، دلبر، بندر، بلند، بزدل، زنبیل، برزیل، بلیزر، لبریز

2176: شام، کما، کاه، چکه، چکش، مکش، چشم، مکه، چاه، ماش، شکم، شمش، شاه، چاک، هاشم، چکمه، کاهش، کشمش، چشمه

2177: آلو، داس، دوا، سال، سطل، سود، طلا، طول، لوس، وسط، اطلس، سواد، سوال، دولا، طاووس

2178: خوک، بوم، کبد، خام، خاک، خدا، خوب، کود، دام، کاخ، دوک، کبود، کادو، آدمک، خواب، خادم، اخمو، دوام، باکو، کمبود

2179: دهم، رده، رصد، سدر، سده، مصر، خدمه، مرده، مرخص، مدرس، مخدر، سرمه، صخره، درهم، دخمه، خمره، صدمه، همسر، مدرسه، مسخره

2180: دیگ، زنگ، لگد، لگن، لیز، یزد، ایدز، ایزد، زیان، یلدا، دنیا، انگل، زگیل، گزند، گالن، زندگی، گلدان، ازگیل، انزلی، گیلان، گاندی

2181: اهل، حال، لال، ژله، آمل، مژه، حلال، حمله، لاله، محال، محله، هلال، ژاله، حامله

2182: اسب، بخش، بوس، خال، خوب، خوش، شاخ، شوخ، لوس، وبا، آشوب، خشاب، خواب، سوال، لباس، لواش

2183: مرگ، ارگ، قبا، بقا، تمر، ترب، رمق، برگ، برق، تبر، براق، باگت، قمار، مربا، مرتب، باقر، گرما، ربات، رقابت، مراقب، مراقبت

2184: ختم، تاک، تخم، محک، رخت، محرک، متکا، رحمت، راحت، خرما، آخرت، خاتم، حکمت، حرکت، حرمت، حرام، حاکم، خارک، متحرک، تراکم، مختار

2185: اجل، کال، کاج، لاک، دکل، جلد، باج، باب، باک، کبد، جالب، جدال، جلاد، جلبک، کباب، دلاک، بابک، کابل، بابل، کالج، کالبد

2186: درد، درو، دوغ، رعد، عدد، عهد، هود، ورد، درود، دروغ، دوده، روده، غوره، وعده

2187: داد، دام، دما، دکه، مرد، کاه، کما، کمد، مکه، ماده، مداد، هدهد، دکمه، دهکده

2188: برش، بکر، تبر، تشک، تشت، شرکت، شربت، شبکه، رشته، رتبه، تشکر، ترکش، ترشک، تربت، بهشت، بهتر، بشکه، برکه، برکت، شهرت، شهرک

2189: زوم، لیز، یوز، گلو، گسل، سیم، موز، لمس، سوگ، مگس، ملوس، لیمو، گیسو، زگیل، زیلو، لوزی، موسی، سیلو، میگو، گلیم، سوگلی

2190: پژو، شوک، کاپ، پوک، پاک، پرش، کپور، کوشا، کشور، کاوش، پوشک، روکش، پارک، پارو، واشر، شکار، شورا، شارژ، پژواک، شاپرک، پوشاک

2191: آذر، وجب، ذکر، ذوب، جذر، کرج، جبر، جذب، بکر، برج، جذاب، بذر، جوک، جواب، باور، رواج، واجب، ابرو، جارو، جوراب

2192: عمر، طعم، طلا، طمع، عطر، مام، معلم، معطل، معطر، مطلع، رمال، معما، عطار، عالم، طالع، مرام، معمار

2193: شور، شرور، شورا، واشر، شیار، ویار، راوی، یاور، رویش، رویا، شیوا، یواش، ویرایش

2194: آرام، اردن، آمار، نمره، نرده، ارده، انار، نامه، منها، رنده، ناهار، درمان، دامنه، اندام، اراده، ادامه، اداره، آماده، همدان، نمدار، نامدار

2195: نار، آیین، ایوب، یاور، راوی، بینی، نوبر، ویار، روان، باور، بانو، انبر، ابرو، بوران، ویران، بیرون، بریان، بینوا، روبان، بورانی، بریانی

2196: چاه، پهن، چاپ، پاره، پارچ، پاچه، پناه، پنچر، پهنا، چاره، چانه، چنار، چهره، پارچه

2197: آذر، ارگ، خار، خدا، خرد، رخش، شاخ، شاد، گدا، گرد، ارشد، خراش، گردش، گشاد، شاگرد

2198: میخ، خام، خدا، دام، گدا، گرد، دیو، دیگ، میگو، یوگا، گویا، امید، اخمو، خیام، مواد، دوام، خادم، مایو، وخیم

2199: زوم، وهم، یوز، آویز، هیزم، هاکی، ایزه، ویزا، میوه، ماهی، کاوه، کوزه، کاهو، موزه، ماکو، زکام، زاویه، موازی، موزیک، هوازی

2200: رمق، فرق، فرم، قسم، قفس، قفل، قلم، مقر، سقف، قیف، قمری، فقیر، رفیق، ریمل، سفیر، مسیر، مسری، فیلم، مفسر، فسیل، سرقفلی

2201: خار، خاص، رها، مصر، هرم، ورم، اخمو، خامه، خاور، خرما، خمره، خواص، صخره، مرخص، خواهر، هموار

2202: اشک، کشو، تاک، تشک، شنا، شوت، شوک، تنش، نشت، نوک، کتان، کاوش، کاشت، شوکت، وانت، شنوا، توان، تانک، تاشو، واکنش

2203: سهم، هرس، رفاه، ریسه، سیاه، سفیر، ماهی، سیاه، ماسه، همسر، مرفه، فارس، سفر، سرما، سرفه، هراس، فارسی، مسافر، سیاره، همسفر، سرمایه، سایه، سفره

2204: درو، ماد، ردا، وهم، هدر، ورم، لودر، اردو، داور، دلار، دلمه، دوام، رودل، روده، ولرم، آلوده، ماهور، دلاور، هموار، ملارد، مراوده

2205: سود، عید، سید، دیس، عود، دیو، عمو، عمه، عمد، عدس، عهد، معده، وعده، وسیع، میوه، یهود، سدیم، سعدی، عدسی، عمودی

2206: بغل، تیم، تیغ، سمی، غیب، سیب، ملت، بیت، لمس، لغت، غسل، بیست، لیست، سبیل، سمبل، بلیت، غیبت، تبسم، مبلغ، تبلیغ، تسلیم

2207: آغل، مدد، باغ، بغل، داد، داغ، آمل، دمل، مدال، مداد، مبلغ، دمبل، غالب، دماغ، بالغ، اغلب، غلام، بغداد

2208: رکن، تنش، خرک، خشت، خشم، خشن، خشک، خنک، شکم، شخم، کرنش، مشرک، ترشک، خرمن، تمشک، تشکر، شرکت، ترکمن، مشترک، منتشر، رختکن

2209: انگ، بنا، شفا، شنا، فنا، قاب، ناب، نقش، بقا، بنفش، فشنگ، قشنگ، نفاق، نقاب، نقاش

2210: ورز، آرزو، ورزش، هزار، شوهر، شوره، زهرا، روزه، ارزش، آواز، آوار، آهار، آزار، رشوه، اشاره، آواره، هاشور، اهواز

2211: باب، ببر، بنر، بمب، انبه، برنا، بناب، بهار، نمره، بهمن، بانه، مربا، نامه، منبر، منها، رهنما، مناره، بهرام، مهراب، برنامه، مهربان

2212: تاک، رخت، خوک، دوک، آخرت، کادو، کاتر، دکور، دکتر، دوات، درخت، دختر، دارت، اردک، خارک، خوراک، دکترا، تکاور، تدارک، کدورت، کودتا، خودکار

2213: رضا، مام، رحم، حمد، مضر، حرم، حمام، حرام، حامد، حاضر، مردم، محرم، محضر، محمد، مداح، مادر، مدام، مرام، احمد

2214: افق، شفق، شرق، قشم، مشق، قیر، میش، قیف، قیام، قمری، فقیر، رفیق، قاری، قایم، شریف، شیار، مشرق، قمار، فشار، یراق، اشرفی

2215: تاک، کته، آبکش، کشتی، تیشه، آشتی، هیبت، بیشه، شبیه، کاهش، شتاب، شبکه، تباه، بهشت، بشکه، ابهت، شهاب، شکایت، شباهت، تشابه، کتیبه

2216: سکه، دوک، ساک، سبک، سکو، کبود، کاهو، کاسه، کاسب، واکس، آبسه، سواد، ساوه، ساده، بوکس، بوسه، کوسه، کابوس، کباده، آسوده، سودابه

2217: الک، کچل، کلر، کال، چرک، چرب، لکه، چهل، بچه، هلاک، چاره، بهار، کابل، برکه، کلاه، کلبه، اکبر، رکاب، چاله، کربلا، باکره

2218: فوم، مور، افول، فیلم، ایفل، ریمل، ویفر، فویل، مایو، فوری، یاور، ویلا، ریال، رالی، لیمو، ولرم، فرمول، فامیل، ملایر

2219: فرز، فکر، کفر، کفن، کنف، نیک، زین، کرنر، فرنی، کیفر، زرین، زیرک، کنیز، فریزر

2220: دنا، سنگ، گدا، مگس، آهنگ، مهسا، ماسه، گندم، گناه، گمان، نگاه، نادم، منها، ماده، سمند، ساده، دانه، سهند، مهندس، دامنه، همدان

2221: ولع، موش، شغل، غول، شمع، آغوش، مشعل، لواش، غلام، علوم، شمال، شلوغ، شلغم، شغال، شاغل، مغول، مشغول، شاملو

2222: جسد، جنت، سنج، دست، دنج، آسان، نساج، نجات، سنجد، سجاد، ستاد، ساتن، ناسا، دانا، ناجا، استان، نجاست، استاد، سادات، داستان، استناد

2223: اخم، مطب، طنز، طبخ، زخم، خطا، خام، بزم، زبان، خانم، نماز، طناب، طناز، مخزن، باطن، خزان، زمان، مخاطب

2224: تاک، طبل، طول، لاک، لبو، ولت، کال، باطل، بلوط، بلوک، تاول، کابل، کتاب، تابلو، وکالت، طلاکوب

2225: شنل، شکل، کیپ، پلک، پکن، اپک، نای، کنیا، کاشی، ناشی، نپال، شلیک، کلاش، پلاک، پشکل، کاپشن، پیکان، پلیکان

2226: چرم، مدد، رام، دام، درد، مردد، مداد، دچار، آرام، دارا، آچار، آمار، چادر، داماد، امداد، مرداد، درآمد، دامدار

2227: لچک، ملخ، کلم، کچل، چای، مالک، کامل، کلام، خیال، خالی، خیام، ملخک، میخک، یخچال

2228: شغل، کوک، کمک، کلک، کشک، کشو، مکش، غول، مشک، شکل، شوک، شوم، شکلک، مشکل، موشک، شلوغ، شلغم، شکمو، مغول، مشغول، کشکول

2229: اصل، لوس، وصل، یاس، صبا، ایوب، سویا، سیلو، سیال، ویلا، صلیب، اصیل، آسیب، وصال، لباس، سوال، ابلیس، لوبیا، سیلاب

2230: رطب، ضبط، ضرب، طرد، مضر، مطب، بیم، مطرب، مربی، مدیر، دبیر، بطری، ضریب، ضمیر، مریض، مضطرب

2231: حرم، ترحم، محکم، محور، محرک، محرم، مرمت، مترو، موکت، رحمت، حکمت، حرکت، حرمت، تورم، حکومت، محترم، محروم، محکوم، مرحوم، متحرک، متروک

2232: دعا، وام، موم، دوم، تمام، وداع، ممتد، معما، معاد، دعوا، ماتم، عموم، عمود، عادت، دوام، دوات، دعوت، معتاد، معتمد، ماموت، مداوم

2233: لوح، حدس، هلو، ساحل، سوله، سوال، سواد، سلاح، ساوه، ساده، واحد، حلوا، حسود، اسوه، حوله، حواله، اسلحه، آلوده، آسوده

2234: عرش، عفو، عرف، شوم، شمع، موش، شرف، شعار، شوفر، شروع، عارف، شاعر، فروش، فشار، معاش، معرف، شعور، اشرف، معروف، مشاور، فراموش

2235: دنج، نفس، نجس، سنج، نجف، دفن، داس، فنس، جفا، جسد، جنس، دانا، سجاد، سنجد، فاسد، فساد، نساج، آسان، اسفند، اسفنج، اسفناج

2236: داد، مزد، مدد، لنز، دنا، دزد، دام، لازم، مداد، نماز، دامن، منزل، نادم، نازل، نماد، زمان، مدال، نامزد

2237: اصل، اهل، حال، صاف، صلح، فال، فصل، لپه، پله، صفا، حاصل، صالح، صفحه، صلاح، لحاف، فاصله

2238: تیغ، غرق، فرق، فقر، تیر، قیف، قیر، غارت، فارغ، ترقی، غیرت، رفیق، فقیر، فتیر، افقی، رفاقت، فراغت، تفریق

2239: طعم، نمد، نعل، منع، عود، وطن، عمو، ولع، علم، عدل، طول، طمع، عمل، علوم، معدل، معدن، معطل، ملون، طلوع، عمود

2240: ارگ، انگ، تار، گرگ، تنگ، گرز، رنگ، گنگ، زنگ، گاز، ارزن، گران، زرنگ، نگار، تگرگ، تراز، گراز، گرگان

2241: خار، خدا، دار، درد، دعا، رعد، عدد، عید، دید، دیر، دریا، خرید، عادی، خیار، دیار، دیدار، خرداد، رخداد

2242: خنک، خون، خوک، نرخ، نوک، چرخ، چرک، چنگ، کوچ، گور، نوکر، چروک، چنگک، خرچنگ، کنگر، گورکن

2243: شرق، شرع، نقش، عرش، عرق، عشق، نقاش، ناشر، قشنگ، قانع، گران، عراق، عاشق، شعار، قران، شاعر، نگرش، نگارش، شناگر

2244: خرس، خرم، غسل، لمس، مرغ، ملخ، ملس، ریل، خیس، سیخ، میخ، میل، سمی، ریمل، رسمی، خمیر، مرسی، مریخ، مسیر، سیمرغ

2245: کشت، تاک، تشک، شال، شکم، کابل، مکتب، مشکل، مشبک، ماکت، شمال، شتاب، تمشک، تلاش، املت، امشب، کتاب، آبکش، شکلات، تکامل، مبتلا

2246: اثر، ارث، امر، ثلث، ثمر، رام، مثل، آمل، آرام، آمار، اثاث، مثال، مثلث، املا، مارال

2247: بره، غرب، مرغ، هرم، پیر، غیب، ریه، مغرب، مهیب، بیمه، مربی، غیره، غربی، غریبه، پیغمبر

2248: طنز، وان، ورز، وطن، یوز، آرزو، زرین، زیان، ویزا، نیاز، نیرو، وزیر، رازی، نوار، زانو، روان، آویز، ونیز، ویران، واریز، نیزار

2249: بند، تاس، سبد، ناب، یاس، سید، باند، اسید، دنیا، ایست، تنیس، بیست، آسیب، نبات، سنتی، بستنی، آستین، دیابت، بستان، تندیس، دبستان

2250: جعل، عقل، علف، فعل، قلع، فلج، قفل، گلف، فیل، لیگ، قیف، گیج، علی، فجیع

2251: اجل، اهل، جفا، جلا، جهل، فلج، لال، خفا، جلال، خاله، خلاف، لاله، هلال، جلفا

2252: باج، لطف، لجن، فنا، فلج، طلب، طلا، طفل، ناب، طبل، بنا، بلا، بال، نجف، جالب، طناب، بالن، باطن، باطل، طالب

2253: ساق، اسب، نجس، برج، جان، قبا، نجار، قرآن، سراب، نساج، آرنج، سابق، برنج، براق، باقر، سارق، نقاب، سنجاب، سنجاق، جبران، قربان

2254: مام، احمد، مردم، مرام، مداح، محمد، محرم، متحد، مرمت، مادر، رحمت، راحت، دارت، حمام، حرمت، حرام، تمام، ترحم، ماتم، ممتد، محترم

2255:ارشد، رفاه، شاهد، فردا، فشار، شیار، ردیف، شادی، شریف، ریشه، شهید، فایده، شفاهی، اشرفی، دهیار، فریاد، داریه، فشرده، هشدار، دایره، فرهاد

2256: تاج، تاک، جان، جنت، پاک، پتک، کاج، کنج، تانک، تکان، نجات، پاکت، کتان

2257: آلو، کلم، کال، محو، لوح، قوم، قول، لاک، قلم، حکم، حلق، قلک، کمال، حلوا، محال، مقوا، کامل، کلام، حاکم، قلمو، حلقوم

2258: کبر، بکر، ببر، آبان، کباب، رکاب، بانک، کربن، کنار، اکبر، انبر، انار، اراک، بابا، انکار، انبار، ناباب، ارباب، باران

2259: شوم، مشت، تمنا، توان، وانت، مایو، منشی، متین، آشتی، تومان، مانتو، نمایش، آویشن، ماشین، امنیت، تامین

2260: بکر، رعب، مکر، پکر، کمپ، مکه، رکب، برکه، مربع، مرکب، مکعب، کعبه، معرکه

2261: کبد، بوس، کود، کدو، هوس، مسکو، سکه، سبک، سبد، دوک، دبه، سود، کوه، سوژه، کوسه، کبود، بوکس

2262: اسب، تاب، لمس، حبس، محبت، محال، ماست، لباس، سمبل، سلام، ساحل، حساب، حالت، تماس، املت، سالم، مسلح، مساحت، سلامت، تمساح، مبتلا

2263: خاک، خطر، خنک، نرخ، کاخ، کاه، کنه، کهن، خطا، خانه، کنار، خارک، راکن، کرخه، خاطره، خطرناک

2264: فرز، درز، زرد، رند، ارده، هزار، نرده، فردا، زنده، اردن، رفاه، هراز، ارزن، رنده، فرهاد، راهزن، اندرز، فرزند، زرافه، فرزانه، ارزنده

2265: ارگ، گوش، نوه، آهنگ، گونه، روان، روشن، گواش، گناه، گوهر، گران، گروه، گشنه، گوارش، هاشور، شناور، شاهرگ، انگور، آهنگر، نگارش، گناوه

2266: ذات، ذلت، ظلم، لات، لال، لذت، مات، ملت، املت، ظالم، ظلمت، ذلال، ظلمات

2267: امن، خام، خون، مام، موم، وام، وان، اخمو، امام، امان، خانم، ماما، مومن، مامان

2268: صوت، مصر، مدت، ورم، صفر، صفت، وصف، صدف، رصد، درو، دفتر، صورت، فرصت، فرود، مترو، تورم، مصرف، صدور، تصور

2269: ارگ، تار، غار، ریا، تیر، ریگ، تیغ، غارت، تایر، گاری، تگری، غیرت، گیتار، غارتگر

2270: ترن، تره، همت، مهم، مرهم، ترمه، تمام، تنها، ماهر، متهم، مرام، مرمت، همتا، منها، نمره، ترانه، مهارت، مناره، تهران، مهمان، مهران

2271: فلک، پفک، پلو، پلک، پول، پوک، فیل، پیک، کپی، کیف، کیپ، پولک، وکیل، کیلو، کثیف

2272: آذر، ارگ، بذر، برگ، تبر، ذلت، ذرت، رعب، عبا، عذر، تابع، عابر، عبرت، عذاب، ربات، عبارت

2273: تمر، رقم، قمه، قهر، مته، هرم، چتر، چرم، چرک، چکه، کته، مکه، ترقه، قرمه، چکمه، چرتکه

2274: هرس، اره، سرخ، تاس، سخت، خاص، صخره، ساره، ساخت، رخصت، راست، خسته، تراس، اختر، هراس، آخرت، خسارت، ستاره، استخر

2275: شتر، تاک، تشک، اراک، ارتش، تراش، ترشک، ترکه، تشکر، کاهش، شرکت، شهرت، شهرک، شکار، هکتار، آشکار، اکراه، اشتها، اشاره، کاراته، شاهکار

2276: پند، جیب، جین، بید، دین، سیب، نجس، سید، سنج، سبد، دنج، جنس، جسد، بسیج، سپید، نجیب، سنجد، بدجنس

2277: مکه، حکم، لوح، وهم، محک، هلو، کوه، مهم، کوله، کلمه، مکمل، حمله، محکم، محله، حوله، ملکه، محکوم، محموله

2278: آغل، داغ، دام، غاز، غزل، مزد، مغز، دماغ، زغال، غزال، غلام، لازم، لامپ، مدال، پازل، پماد

2279: خضر، روم، غرض، مرغ، مضر، ورم، میخ، مری، غیر، مریخ، خمیر، ضخیم، ضمیر، غیور، مریض، وخیم

2280: امن، فاز، میز، زین، نیاز، امان، زمان، نماز، ایمن، منفی، ایام، زمین، زیان، میزان، آنزیم، مزایا، ایمان، مافیا، زایمان

2281: شهر، نرم، نیش، نیم، ریش، میش، منشی، شیری، شیمی، نرمش، یشمی، شیرین، شیرینی

2282: آلو، آوا، بام، بلا، بوم، لال، لبو، مبل، وبا، بالا، بلال، بلوا، لولا، املا، آلبوم، آلبالو

2283: بقا، اوج، وجب، بوق، قوا، برق، جبر، قاب، واجب، قرار، رواج، جواب، وقار، جارو، براق، باور، باقر، ابرو، جوراب

2284: درک، دوغ، دوک، سکو، رند، کدر، دروغ، کندو، کندر، نوکر، رکود، نورس، دکور، روغن، درون، کوسن، سرود، کنسرو

2285: کود، دود، کدو، هود، هوش، دوک، دکه، شهد، کشو، شوک، هدهد، شوکه، دوده، شهود، شکوه، دودکش، دهکده

2286: درز، دست، ورز، ورد، ورز، ترسو، تنور، درست، دوست، ستون، سرود، سوزن، تندرو، زودرس، زادستور، سنتور

2287: پاک، شرک، شور، کور، پرش، پوک، کشو، آوار، اراک، روکش، پارو، شکار، پارک، کشور، پوشک، آشکار، پوشاک، شاپرک، اروپا، کارواش

2288: دنا، الک، تاک، تند، کال، کند، دکل، لاک، کتلت، کتان، لکنت، دکان، دلاک، تکان، تانک، اندک، لادن، ادکلن

2289: قدم، قصد، قصه، دمق، قید، مهد، یقه، دیه، صدقه، مقیم، قیمه، قدیم، همدم، مقصد، مقدم، مصدق، صدمه، مهدی، صدیقه، مقدمه، قصیده

2290: شرق، دار، شاد، نقش، قشر، قند، نقاش، نادر، نقاد، قران، قاشق، دانش، قادر، اردن، ارشد، قنداق

2291: راز، ظرف، ظهر، فرز، وفا، آرزو، رفاه، روزه، زهرا، ظاهر، ظهور، هزار، هراز، زرافه، فواره

2292: طفل، طلا، فال، فهم، لطف، طیف، ایل، فیلم، ایفل، لطیف، ماهی، لطمه، اهلی، فامیل، فاطمه، طایفه، لطیفه

2293: انس، حیا، یاس، صحن، نحس، حسن، حرص، حنا، ساحر، صحرا، حصار، ناصر، اسیر، سینا، حسین، حصیر، سحری، ریحان، حیران، نیاسر

2294: کاش، شنا، پکن، پاک، پشه، پهن، کهن، آشنا، کاهش، پنکه، شانه، پناه، پاشنه، اشکنه، کاپشن، کاشان، کاشانه، کاناپه

2295: زوم، لنز، موز، تاول، تمنا، نماز، تونل، زالو، زانو، زمان، لازم، وانت، نزول، نازل، ملون، منزل، آزمون، مانتو، تومان، ملوان، متانول

2296: ساک، کسل، سکه، مکه، مزه، ملکه، کلام، کلاس، کامل، کاسه، ماسک، کلاه، لازم، سلام، سالم، زکام، ماسه، کلمه، اسکله، لامسه، همکلاس

2297: امن، اپک، کیک، کپی، کپک، کمک، کیپ، پکن، پاک، کمپ، کمان، ایمن، پیام، کمین، مکان، میکاپ، پیکان، مکانیک، کمپانی

2298: تره، دقت، نهر، قهر، قاره، قناد، قنات، قرآن، قدرت، نرده، دهات، دانه، تنها، نقره، ترقه، رنده، نقاهت، ترانه، تقارن، دهقان، تهران

2299: قوی، شوق، قشر، قوز، نقش، قیر، یوز، روشن، قوری، ونیز، زیور، وزیر، رویش، ورزش، زورق، رونق، نیرو، شیرزن، قزوین

2300: کلم، کلر، کسل، سوت، لمس، ترسو، ولرم، موکت، ملوس، کولر، مترو، سکوت، سمور، رسول، رستم، توکل، تورم، متروک، ملکوت، لوستر، مترسک

2301: اسم، عصا، عمو، وام، یاس، سیم، سعی، سیما، مایو، موسی، مایع، سویا، وسیع، مساوی

2302: آدم، اخم، خام، خدا، خشم، دعا، زخم، شاخ، شمع، عزا، عزم، عمد، خادم، معاد، داعش

2303: مزه، ننه، میز، زین، جین، جهنم، مجهز، نیزه، میهن، زمین، جنین، همزن، منجی، هیزم

2304: سکه، فکر، هرس، کهف، دیر، سید، سرفه، کیفر، کهیر، ریسه، ریسک، سیرک، کرسی، سفید، سفیر، کسره، کرفس، سفره، سرکه، ردیف، کیسه

2305: سپر، پرس، مفت، پست، سفت، پسر، سرما، تماس، تراس، فارس، ماست، افسر، راست، سفارت، مسافت، مسافر، اسپرت، مسافرت، اتمسفر

2306: اسم، امن، حسن، حنا، سطح، مسن، نان، نحس، نما، محسن، مسطح، محاسن، سمنان

2307: گام، یشم، آگاه، امگا، ماشه، هاشم، ماهی، شامی، گیاه، آگهی، گیشه، ایهام، همایش، شامگاه

2308: حمد، دام، حیا، احمد، حمید، حدیث، حامی، مهدی، دایه، هادی، ایده، امید، ماهی، مداح، ماده، حامد، حادثه، محدثه، مداحی

2309: اخت، تخم، رخت، حرم، ختم، آخرت، متحد، رحمت، راحت، درخت، دختر، خدمت، مخدر، خادم، خاتم، حرمت، حرام، ترحم، خرما، مرتد، مختار

2310: آقا، عقد، عرق، عاق، رعد، دعا، دقت، تار، دارت، قدرت، عادت، عاقد، عراق، اتاق، قادر، ادعا، ارادت، اتراق، اقتدار، اعتقاد

2311: دفن، دوک، قند، نقد، نوک، وقف، کدو، کفن، کند، کنف، کود، فندق، فندک، کندو

2312: ظلم، ظهر، مهر، مهم، مور، موم، هرم، هلو، ورم، وهم، ظهور، مرهم، مظهر، ولرم، مظلوم

2313: آهو، شیره، ریشه، شیوه، رویا، رویش، یاور، یواش، شیار، شوهر، شرور، رشوه، شاهی، هاشور، شراره، راهرو، شهریور، شهریار، هوشیار

2314: برگ، عیب، ریگ، گرز، عزت، تیز، زرع، رعب، عرب، عبرت، گریز، بزرگ، تگری، رعیت، عربی، تبریز، تعبیر

2315: زبل، لبو، لرز، لنز، برنز، بلور، بلوز، روبل، زینب، نزول، ونیز، وزیر، زیلو، لوزی، زیور، لیزر، زنبیل، برزیل، زنبور، بیرون، لبریز

2316: جذر، جسد، جغد، غرس، سیر، دیس، جیر، سید، جدی، جیغ، رسید، دریغ، غدیر

2317: جان، جدا، جشن، جنگ، دنج، زنگ، شاد، شنا، ناز، گاز، گدا، گنج، دنا، دانش، گشاد

2318: حنا، دعا، رعد، رند، دنا، ریا، دین، عید، عادی، حیدر، رعنا، عیار، دریا، دنیا، دیار، نادر، ریحان، دینار، عریان

2319: فکر، کدو، وفا، ورد، کفر، ظرف، کور، دوک، درک، درو، فردا، فرود، دارو، کادو، کارد، کافر، اردک، کفار، دکور، اردو، کافور

2320: لکه، الک، کله، خاک، خدا، خوک، دوک، لاک، هلو، هود، کاخ، کلاه، کاهو، کادو، کاوه، کوله، دلاک، خاله، هلاک، آلوده

2321: خلق، فسخ، فلق، قسم، قفس، قفل، قلم، لمس، ملخ، ملس، مگس، گسل، گلف، سقف

2322: امن، داد، دام، وطن، دما، وان، وام، دود، دنا، مدد، نمد، مداد، مواد، دوان، دوام، دامن، نماد، دماوند

2323: اصل، فعل، فصل، فاش، علف، علت، عصا، صفت، عفت، شفا، شصت، شال، تلف، صاف، صفا، تالش، فاعل، فعال، تلاش، فلات، شفاعت

2324: برس، حبس، سبک، سحر، سرب، ضرب، کبر، سیب، کرسی، سیرک، ریسک، کبیر، ضریب، ضریح

2325: آهو، جیر، وفا، یار، جوهر، رفاه، رواج، جارو، هجری، ویار، فوری، رویا، ویفر، رایج، اوره، جیوه، هویج، فواره، جواهر

2326: غاز، وزغ، پاک، پوک، زیپ، پیک، کپی، یوز، کیپ، آویز، پیاز، ویزا، پویا

2327: مات، منع، منت، ملت، علت، علم، فعل، مام، معنا، معما، معلم، املت، لعنت، عمان، عامل، عالم، تمام، مانع، نعمت، علامت

2328: شاه، آهن، اره، جشن، نهر، رنج، شرط، شنا، نشاط، نجار، ناشر، آرنج، شانه، شاطر، جهان، هجران، شطرنج، هنجار

2329: اسب، الک، بال، تاک، ساک، کسل، سبک، لاک، کتاب، کباب، کاست، کابل، ساکت، بکسل، بابل، لباس، کلاس، اسکلت، کسالت، بسکتبال

2330: اخم، امن، خام، خان، خدا، دین، میخ، مدنی، ژیان، امید، ایمن، نژاد، خمین، نماد، نادم، دامن، خانم، خادم، خیام، دینام، میدان

2331: برس، برق، خبر، خرس، سرخ، قبر، چرب، چرخ، چسب، سیب، قیر، خیس، سیخ، چربی، رقیب

2332: تند، حنا، صحت، صحن، صدا، دنا، نیت، دین، یاد، حیا، دنیا، تاید، حیات، صیاد، نصیحت

2333: اپل، لگن، گام، آمل، ایل، انگل، لامپ، پلنگ، گالن، گمان، ایمن، مایل، پیام، گلیم، گیلان، پیمان

2334: ورز، بچه، دبه، درز، هرز، رود، زود، چرب، چوب، زبر، زرد، زهر، روزه، روده، دوره، برده، بهروز، زردچوبه

2335: بذر، بره، نرم، ذره، ذهن، انبه، نمره، نامه، منبر، مربا، مذهب، مذاب، ماهر، بهمن، بهار، بانه، مناره، مهران، مهراب، مهربان، برنامه

2336: آرد، ارگ، طرد، گدا، گرد، دیگ، گیر، دارا، گارد، دیار، گاری، دریا، آریا، ایراد، یادگار

2337: کنف، باد، کفن، کبک، باک، بنا، بند، دفن، کند، فنا، کبد، ناب، دکان، بانک، فندک، اندک، بادکنک

2338: حرم، شعر، شمع، عرش، عمر، ریل، میل، یشم، علی، محشر، مشعل، رحیم، ریمل، حلیم، شرعی، ملیح

2339: سفر، دیس، ریگ، دیگ، سیر، پیر، دیر، گرد، پسر، پدر، سپر، گیس، سید، گریس، رسید، سفید، ردیف، سفیر

2340: الک، لخت، لاک، لال، کاخ، خدا، کال، خال، تلخ، تاک، خاک، خلال، دلال، دلاک، الکل، داخل، دخالت

2341: شنل، شوک، شکل، طفل، طول، فلک، لطف، نوک، وطن، کشو، کفش، کفن، کنف

2342: رزق، قوی، قیر، یوز، پیر، ریز، زیپ، پرز، ورق، ورز، قوز، زور، قوری، وزیر، پریز، پرویز، پیروز، پیروزی

2343: وبا، باج، برج، برش، جبر، شور، وجب، جوش، آشوب، واجب، شورا، شراب، پارو، جواب، جارو، باور، ابرو، رواج، جوراب

2344: منع، عرف، عمر، فرم، فنر، نفع، معنی، عمان، منفی، معرف، معنا، معین، فانی، فرنی، مایع، آفرین، عریان، فرمان، عرفان، معیار، معرفی

2345: تار، غار، یار، تیر، تیغ، جیر، جیغ، تاجر، غارت، تایر، رایج، تیتر، تارت، ایرج، غیرت، تجارت

2346: ترش، تشت، تفت، تلف، شتر، شرف، شعر، عرش، عرف، عفت، علت، علف، فرش، فرع، فعل

2347: سهم، سکه، فهم، مزه، کهف، مکه، سبم، سمی، کیف، میز، هیز، سمیه، همکف، هیزم، کیسه

2348: آغل، مزد، مدل، غزل، غاز، مغز، زخم، ملخ، خدا، خام، خال، اخم، داغ، دماغ، داخل، غزال، غلام، لازم، مدال، خادم، زغال

2349: وان، پهن، پله، پشه، هلو، پول، شنل، لپه، ناله، نهال، هاون، لواش، پوشه، لانه، شنوا، پناه، پهلو، پهنا، شانه، پاشنه، پهلوان

2350: یاس، ساک، عسل، سعی، عکس، لاک، نعل، کال، سیل، عینک، عالی، سینک، سالن، کلاس، عکاس، ساکن، اسکی، کلیسا، عکاسی، کاسنی، یکسان

2351: جلو، جهل، لجن، لحن، لنج، لوح، نوه، هلو، نوح، جلوه، حجله، حوله، نوحه

2352: جلو، جهل، لجن، لوچ، لپه، نوه، هلو، پله، پلو، پهن، پول، پوچ، جلوه، پنجه، پهلو، پونه

2353: خنک، کلم، وزن، نوک، نمک، نخل، موز، منو، لنز، زوم، زخم، خوک، خون، ملخ، ملون، کلمن، مخزن، نزول، منزل

2354: نهر، نصب، نرخ، بره، خاص، خبر، ناب، صبا، صبر، انبر، نخبه، ناصر، بانه، خراب، خانه، بهار، بران، بخار، انبه، صخره، خرابه

2355: تاک، عکس، سوت، تانک، کتان، وسعت، واکس، وانت، عکاس، کوسن، سکوت، ساکن، ساکت، ساعت، توان، تنوع، سانت، سکونت، ستوان، واکسن، سنوات

2356: جزر، جنس، رنج، رکن، زجر، سطر، سنج، طنز، نجس، کرج، کسر، کنج، نرجس

2357: زلف، زوم، غزل، غول، فلز، مغز، موز، وزغ، لیز، میز، لیمو، زیلو، لوزی، فویل، فیلم، مغول

2358: درد، بام، دام، داد، آباد، مربا، مدار، مداد، مادر، مردد، آمار، آرام، مرداد، درآمد، بادام، امداد، آبدار، مرداب، داماد، دامدار، بامداد

2359: جام، شاه، شقه، قشم، قمه، مشق، یقه، آیه، میش، قایم، قیام، شاهی، قیمه، هاشم، ماشه، ماهی، همایش

2360: پشه، خدا، خرد، دره، رخش، رشد، پدر، شاد، پخش، شهد، هدر، ارده، پرده، شاهد، شاخه، خراش، ارشد، پاره، هشدار، پرخاش، شاهرخ

2361: آلو، اجل، اخم، اوج، جام، خال، خام، مال، ملخ، موج، وام، گاو، گلو، اخمو، الگو، جمال

2362: حرف، حفر، حفظ، رنج، ظرف، ظهر، فرج، فرح، فنر، نظر، نفر، نهر، هنر، نجف، حرفه، حنجره

2363: شال، گلو، گاو، گاز، وبا، لبو، زبل، گوش، بلا، باز، زابل، گواش، بلوز، لواش، بازو، گلاب، الگو، زالو، آشوب

2364: توپ، پتو، وقت، نقش، موش، منش، پشت، مشق، متن، قوت، شوم، شوق، شوت، مشت، پشم، مشتق، مشوق، قنوت، موقت

2365: اشک، شرک، شنا، کیش، چرک، چین، چکش، چای، ریکا، شیار، کنار، شریک، چنار، ناشر، شکار، راکن، کاشی، چاشنی، نیشکر، شکارچی

2366: برس، برگ، دسر، رطب، سبد، سرب، سرد، سطر، سطل، طبل، طرد، لگد، گرد، گسل، دلبر

2367: تره، تپه، ذرت، ذره، شتر، شته، شرف، فرش، پشه، رشته، شهرت، تفرش، فرشته

2368: تلف، عفت، علف، فعل، لکه، هتل، کته، کتف، علی، کله، کهف، کیف، هیکل، لیته، کلفت، کلیه، فلکه، تیله، تکلیف

2369: رصد، حرص، صدا، کدر، حیا، اردک، حصار، صادر، صحرا، کادر، دیار، ریکا، دریا، حصیر، حیدر، صیاد

2370: تلف، همت، هتل، مفت، فهم، فعل، عمو، ولع، عمل، عمه، علف، عفو، عفت، تله، وهم، فلوت، توهم، مهلت، تهوع، علوم، علوفه

2371: بزم، مست، محل، مبل، لمس، سمت، ستم، ملس، زحل، زبل، حزب، سبز، مسلح، زحمت، محبت، تبسم، سمبل

2372: زوم، مزه، موز، مکث، نمک، نوه، نوک، وزن، وهم، کهن، کوه، مکه، موزه، وزنه، کوزه، همزن

2373: ربط، شنا، شرط، رنج، رطب، جشن، بنر، بنا، برج، جان، رباط، نشاط، برنج، شراب، باطن، انبر، طناب، نجار، آرنج، جبران، شطرنج

2374: ارگ، گرد، گدا، قبر، قاب، غرق، غرب، داغ، برگ، برق، باغ، غار، بقا، غبار، قادر، گارد، براق، گرداب

2375: برس، اسب، داس، سبد، یاس، سیب، بید، آدرس، دایی، اسید، دبیر، اسیر، آسیب، سراب، دریا، سیراب، سرداب، بیدار، ردیاب، سیبری، سیرابی

2376: حفر، روح، فرح، فنر، لحن، لوح، نور، نوح، ریل، وحی، حیف، نیرو، ویفر، فرنی، حریف، نیلوفر

2377: بره، برگ، جبر، جگر، وجب، گره، گور، جبهه، جوهر، گربه، گروه، گوجه، گوهر

2378: مات، مهد، مدت، مته، همت، عهد، چاه، عمد، دعا، دام، عمه، عادت، ماده، دهات، معاد، معده، تعهد، معتاد

2379: شوم، شرع، شرم، ورم، شعر، موش، شمع، شور، پشم، عرش، عمر، منور، روشن، شعور، شروع، نرمش، منشور

2380: ترن، تشک، تند، دشت، رشد، شتر، کشت، کند، ترشک، تشکر، تندر، درشت، دکتر، شرکت، کرنر، کندر

2381: ارگ، باغ، رطب، غار، غرب، غیب، ریگ، رباط، غبار، غریب، غایب، گاری، بطری، آبگیر

2382: آهو، آیه، آبی، ایل، لبو، هلو، لال، اهل، لولا، لوله، هلال، بیوه، ویلا، بلال، لاله، لیلا، لوبیا، الویه، هیولا

2383: خرم، یزد، زیپ، پرز، پدر، مزد، مرد، مرز، زرد، زخم، رزم، درز، خزر، زمرد، مدیر، مریخ، خمیر، خرید، مخدر، پریز

2384: قزل، قلم، کهن، قله، قلک، قمه، کنه، لنز، مزه، مکه، نقل، نمک، کلمه، کلمن، ملکه، منزل، لقمه، قلمه، منقل، همزن

2385: برج، جرم، صبر، مصر، بیم، ریش، میش، شیب، جیب، جیر، مربی، بصری، شرجی، مجری

2386: برف، فرد، عفو، عفت، عرب، رعد، دفع، رعب، درو، تور، ترد، ترب، تبر، ورد، دعوت، فرود، عبرت، عبور، دفتر

2387: بقا، وزن، بدن، قند، بنا، بوق، قاب، دنا، زود، نقاب، قناد، زنبق، زانو، بزاق، بانو، باند، زبان، بازو، نوزاد

2388: آلو، دام، فال، فدا، مدل، وام، وفا، پلو، پول، دوام، لامپ، مدال، مواد، پماد، آمپول، فولاد

2389: توپ، دیگ، گوی، دیو، گوش، گود، پیت، پتو، شوت، دوش، دشت، گشت، گوشت، تیوپ، پشتی، گویش، گوشی، شوید، پیشگو

2390: ترد، دیه، ریه، تیر، کته، هدر، رخت، کدر، دره، خرد، درخت، کرخه، دختر، خرید، کتری، تیره، ترکه، کهیر، دکتر، ترکیه، دیکته

2391: ارگ، گاو، وفا، فطر، گور، طرف، گوش، شور، شفا، شرف، شرط، طواف، فشار، گواش، شوفر، فروش، گوارش

2392: کره، اره، دره، دکه، رصد، رقص، رها، صدا، کاه، قهر، قصه، قصد، قرص، کارد، صدقه، قاصد، قاره، صادق، اردک، قاصدک

2393: آوا، خان، خون، ران، رضا، نرخ، نور، وان، آوار، انار، خاور، روان، نوار، رضوان

2394: امت، تاج، جام، جمع، شام، شمع، عاج، ماش، مشت، جامع، شجاع، تماشا، شجاعت، اجتماع

2395: بوق، کشو، هوش، قهر، شوق، قبر، برکه، بقره، کوره، کشور، شکوه، شوکه، شوهر، شوره، شهرک، شبکه، روکش، رشوه، بشکه، ورقه، بوشهر

2396: دفع، دفن، عدل، علف، عمد، فعل، لگد، لگن، مدل، نعل، نفع، نمد، گلف، معدل، معدن، گندم

2397: اصل، حال، صلح، علم، عمل، عمه، حاصل، حمله، صالح، صلاح، عالم، محال، محله، حامله، مصالح

2398: دیگ، دره، رنگ، ننگ، نهر، ریه، هند، گرد، دیگ، دین، گیره، نگین، گردن، نهنگ، نرده، رنده، گرده، گریه، گردنه، نیرنگ

2399: تاک، ترن، ترسو، تنور، راست، راسو، ساکت، کوسن، ستون، سکوت، تانکر، کنسرو، کنسرت، واکسن، ستوان، سنتور، روستا، سکونت، اورست، کارتون، ترسناک

2400: خرس، قیر، خطا، یاس، خیس، قسط، قطر، سقا، سطر، ساق، خطر، طاق، قطار، سارق، اسیر، ساری، خیار، یراق، خیاط

2401: ترش، زین، یزد، تیر، نیت، نیش، شتر، نشر، زرد، دشت، درز، تند، زشت، ترشی، درشت، رشید، زینت

2402: باز، بوق، خوب، طاق، طبخ، قاب، قطب، قوز، وبا، خطا، بقا، بازو، بزاق، خواب، قطاب

2403: شهد، هتل، تند، دشت، نعل، شته، شنل، هندعدل، علت، عهد، لعنت، تشنه، دشنه، تعهد، شعله، هلند

2404: اسب، وسط، فطر، سفر، سطر، سرب، وفا، رطب، برف، برس، ربط، رسوب، رابط، بساط، طواف، فارس، باور، افسر، ساطور، ارسطو

2405: بهت، جیب، بیت، بوت، وجب، زوج، تیز، جهت، جزوه، توجه، توبه، بیوه، هیبت، بوته، جیوه، هویت، هویج، تجزیه، تجویز

2406: آفت، اوج، تاب، تاج، جفت، فوت، وبا، وجب، وفا، بافت، جواب، فتوا، واجب، وفات، آفتاب

2407: اسب، بال، بلا، داس، سال، سبد، فال، چال، چسب، سفال، فساد، لباس، دلچسب

2408: اخم، مرغ، غرب، خرم، خبر، خال، ملخ، باغ، بغل، بخار، خراب، بالغ، مغرب، غالب، غبار، غلام، لاغر، مبلغ، مخرب، مربا، اغلب، خرما

2409: الک، کفر، کال، کلر، لفظ، لاک، فلک، کلم، ظلم، ظرف، رام، فرم، ظالم، مکار، کافر، کامل، کرال، اکرم، کلاف، کلام، مالک

2410: تلف، طفل، طول، فوت، لطف، لوت، فیل، دیو، تولد، دولت، فلوت، فویل، لطیف، تولید

2411: آلو، ورم، وام، مور، ملخ، مضر، رضا، رام، خرم، خام، خال، آمل، ولرم، خرما، خاور، اخمو، خرمالو

2412: اسب، باز، باک، تاب، تاس، تاک، ساز، ساک، سبز، سبک، زکات، ساکت، کاسب، کاست، کتاب

2413: ارگ، قطر، برق، بلا، رطب، طاق، طبل، طلا، قلب، قطب، قبر، قلاب، قطار، طلاق، قالب، براق، باطل، قطاب، گلاب

2414: تاک، کته، آبکش، کاهش، شهرک، شهرت، شربت، شتاب، شبکه، رشته، تشکر، ترکش، بهشت، بهار، بشکه، برکه، ارتش، ترکه، برشته، هکتار، شباهت

2415: منچ، بزم، بنا، زین، ناب، چمن، چین، چای، نیاز، زیبا، ایمن، بازی، زمین، نماز، زمان، زبان، زینب، زیان، آنزیم، میزان، میزبان

2416: بره، برگ، رعب، صبر، صرع، عرب، عصب، عصر، گره، ریگ، ریه، عیب، گربه، گیره، گریه، عربی

2417: افت، مدت، مام، مفت، عفت، مات، دعا، دام، دفاع، عماد، ماتم، مدام، تمام، معاد، معما، عادت، ممتد، معتاد

2418: دنا، ترن، خان، خدا، خرد، رند، نرخ، رضا، رخت، ندرت، نادر، دختر، دارت، تضاد، اختر، درخت، اخرت

2419: دار، صاف، صدا، صدف، صفر، صفا، صادر، صفرا، فردا، دیار، دریا، ردیف، دایی، صیاد، صرافی، فریاد

2420: رنج، جرم، ارنج، نمره، نجار، منها، منبر، جهنم، مربا، بهمن، برنج، انبه، جهان، جبران، هنجار، مرجان، مناره، مهاجر، مهراب، مهربان، برنامه

2421: داد، دار، درد، فرد، ریا، دید، چای، یاد، فردا، چادر، دیار، ردیف، دریا، دیدار، فریاد

2422: زوم، شام، شوم، غاز، ماش، محو، مغز، موز، موش، وام، وزغ، آغوش، آموزش

2423: اشک، تاک، تشک، شوک، کشت، کشو، اشوب، شتاب، وحشت، کاشت، کاوش، کتاب، کوشا، باکو

2424: تخم، ختم، مدت، دقت، رخت، قسم، سخت، قدس، مدرس، مخدر، قسمت، قدمت، سرقت، مرقد، دختر، رستم، درست، درخت، خدمت، قدرت، مقدس

2425: تاج، جنت، چاپ، نیت، پیت، چین، جین، پیچ، نجات، تایپ، چیتا، ناجی، جنایت

2426: اصل، تله، دشت، شاد، شال، شته، شصت، شهد، صدا، هتل، تلاش، دهات، شاهد، شهادت

2427: نرم، حرم، حسن، حنا، رام، سحر، مسن، نحس، عمر، معنا، محسن، عمان، سرما، مانع، حرام، عمران، رحمان

2428: اجل، گنج، گدا، لگد، لجن، دنج، گند، دنا، جلد، جدا، جان، انگ، جنگ، جلاد، گالن، انگل، جنگل، گلدان

2429: اجل، جدا، جلد، جهل، قاب، قله، جاده، جالب، جلاد، جهاد، قالب، قبله، قلاب، دجله، قباله، قلاده

2430: ابد، ابر، ارگ، برف، دار، ضرب، فدا، فرد، فرض، فضا، گدا، گرد، فردا، گارد، گرداب

2431: برس، گسل، نسل، نحس، لگن، بنر، سنگ، سرب، سحر، رنگ، حسن، حبس، سنبل، لنگر، نرگس، سرنگ، سنگر

2432: خدا، دعا، عزا، عزت، تیز، یزد، عید، عادت، تاید، ایزد، زیاد، ایدز، عادی، عیادت

2433: الک، ران، رکن، طلا، لاک، کال، کلر، اراک، انار، کالا، کرال، کنار، راکن، انکار، کانال

2434: دنا، بام، منت، بند، ملت، مدل، تند، مات، نبات، مدال، دمبل، دامن، تنبل، تمنا، تمدن، بلند، بالن، املت، دنبال، مبتلا، ندامت

2435: خان، خاک، خنک، سخن، کاخ، یاس، نیک، خیس، ساکن، اسکی، سینا، سینک، سینی، کاسنی، یکسان

2436: دوک، دفن، زود، نوک، وزن، کبد، کدو، کفن، کند، کنف، کود، فندک، کبود، کندو

2437: شرع، گلو، ولع، ورم، موش، مرگ، عمو، گور، عمر، عمل، علم، عرش، شوم، شمع، شرم، گوش، مشعل، شعور، ولرم، شروع، علوم

2438: ایل، آبی، خال، خوب، لبو، ریل، خالی، خیال، خیار، ویلا، ریال، باور، خواب، خراب، بلور، بخار، بخیل، ایوب، بلوار، لوبیا، بخاری

2439: آهو، کوه، کهف، کفش، فاش، هوش، شفا، شاه، شکوه، شکاف، کوفه، کافه، کاهش، کاهو، کفاش، شوکه، کاوه، شکوفه، هواکش، شکوفا

2440: غول، کهن، کاه، کال، نوک، وان، لاک، نوه، نهال، هاون، هلاک، ناله، کاهو، کلاغ، کلاه، لانه، کوله، کاوه، کوهان

2441: مرد، چرک، چرم، مرغ، کما، غار، کمد، دما، درک، داغ، مدرک، مکار، چادر، چراغ، اکرم، کارد، دماغ، اردک

2442: توپ، پست، پتک، پتو، پوک، سوپ، سکو، سوت، سخت، ستم، خوک، ختم، کمپ، سوکت، موکت، پوست، سوخت

2443: راز، غزل، شال، غرش، شعر، لرز، شغل، عزا، غاز، ارزش، لاغر، غزال، شغال، شاعر، شاغل، زغال، شعار، لغزش

2444: ساق، عاق، علی، عرق، عسل، یاس، سیل، ایل، قیر، سارق، سریع، عالی، قاری، ریال، قالی، ساری، عایق، عراق، عاقل، لایق، سریال

2445: باغ، برس، بغل، تاس، تبر، غسل، سرب، لغت، غرب، لباس، لاغر، غلات، غربت، غارت، غالب، راست، بستر، بالغ، غبار، ربات، رسالت

2446: خشم، خوش، زخم، زوم، شخم، شوخ، شوم، ملخ، موز، موش، گلو، گوش، خوشگل

2447: آلو، ابر، بال، ببر، بلا، بور، ربا، رضا، ضرب، لبو، وبا، بابل، باور، بلور، رباب، بلوار

2448: قرن، ناز، لنز، لرز، قزل، نسل، نقل، سال، ساز، رزق، سقز، قرآن، سالن، سارق، نازل، ناقل، ارزن

2449: تشک، کیش، شیخ، صوت، شصت، کشو، خوک، خوش، خشک، خشت، شخص، شوخی، وصیت، کویت، کشتی، تشخیص، شخصیت

2450: خام، خاک، خنک، خون، خوک، نمک، نوک، وان، کاخ، اخمو، خانم، مکان، کمان، اسکان، ناکام، کاموا

2451: باز، باغ، بام، بزم، بوم، زوم، غاز، مغز، موز، وام، وبا، وزغ، صبا، بازو، غواص

2452: دقل، رند، طرد، قرن، قطر، قند، نقل، ریل، دین، قیر، قید، دریل، دلیر، قندیل

2453: دره، شهر، نهر، ریش، دین، دیه، دشنه، رنده، نرده، رشید، شهید، ریشه، شیره، دینی، شیرین

2454: داس، دعا، رعد، سپر، عدس، پدر، پسر، عید، سید، آدرس، سعدی، سریع، اسید، عدسی، رسید، سعید، ساعد، پریا، پراید، پاریس، اسپری

2455: بنز، قند، دبه، نقاب، قناد، زنده، زنبق، زبان، بانه، دهان، دانه، بنده، بزاق، باند، دنبه، انبه، دهقان، بازده، بازنده

2456: آغل، کتف، کال، لغو، لغت، لاک، غول، فال، تلف، الک، غلات، کلاغ، فلوت، غافل، توکل، وفات، تاول، غلاف، کلفت

2457: یاس، داس، سرم، سید، فرم، سیم، سدیم، اسید، ردیف، سفید، اسیر، آدرس، مفرد، فردا، فاسد، سرما، افسر، مفید، مسافر، فارسی، فریاد

2458: جهل، جگر، گره، گله، ریل، ریگ، گیج، جیر، جیغ، جلگه، گرجی، گیره، گریه، لیره، هجری

2459: رعد، رند، شعر، شنل، عدل، عرش، لگد، لگن، نشر، نعل، گرد، شلنگ، لنگر، نگرش، گردش، گردن

2460: نفخ، خان، خوف، سخن، فسخ، فنس، وان، وفا، یاس، سویا، فانی، یوسف، نفیس، سونا، خسوف، فانوس، سیفون، آیفون

2461: داس، چاه، گدا، یاس، گیس، چای، دیگ، دیه، سید، ساده، سیاه، دایه، سایه، گیاه، آگهی، اسید

2462: وان، شفا، شنا، نفت، شوم، فاش، موش، مشت، مفت، توان، وانت، فومن، شنوا، وفات، تومان، مانتو، منت

2463: اسب، باغ، بوق، ساق، قاب، قوس، یاس، بقا، سیب، غیب، آبی، قوی، سابق، آسیب، غایب، سویا

2464: ترم، جرم، رقص، رقم، رمق، قتل، قرص، قلم، متر، مصر، ملت، تجمل، متصل، مقصر

2465: گره، ارگ، تره، تنگ، تپه، نهر، پهن، آهنگ، گران، پگاه، پناه، نگاه، پاره، گناه، تنها، ترانه، آهنگر، تهران، پرتگاه

2466: سطر، سکه، قرن، قسط، قطر، قهر، نهر، هرس، کره، کنه، کهن، سرکه، قطره، نقره، نقطه

2467: آهو، آیه، وفا، تیر، تور، تره، فتوا، وفات، هویت، تایر، یاور، فوری، رویا، تیره، فتیر، رفاه، فواره، روایت

2468: سبد، نفس، نجس، دنا، دنج، دفن، نجف، جنس، جسد، جدا، بند، داس، سجاد، سنجد، فاسد، فساد، سنجاب، اسفند، اسفنج

2469: اصل، وصل، نصب، نخل، ناب، لبو، خون، صبا، خوب، خان، خال، خاص، خلاص، خالص، بانو، وصال، بالن، خراب، صابون، خلبان

2470: سکه، شته، هرس، ترکش، تیشه، کیست، شریک، ترشی، تیره، سیرک، شکست، شهرک، شهرت، شرکت، سکته، سرکه، رشته، تشکر، کشتی، کیسه، ترکیه

2471: حال، مدل، محل، کام، سام، لگد، گدا، دام، حمد، دما، حمام، محمد، مداح، مدال، مدام، حامد، محال

2472: شور، کشو، هوش، شکر، شوک، شرک، کوه، شرع، روح، شعور، شهرک، کوره، شوره، شوهر، رکوع، شکوه، رشوه، کشور، شروع، حشره

2473: آهو، پیچ، یوز، چای، چاپ، زیپ، پوچ، چاه، پیاز، پوزه، پاچه، ویزا، آویز، پایه، پویا، زاویه، هوازی، پیازچه

2474: اخم، خدا، خرم، پدر، میخ، آمپر، دریا، مدیر، امید، پیام، خرید، خیار، مریخ، پماد، مخدر، مادر، خرما، خادم، خمیر، خیام، پراید

2475: تاس، ساز، سوت، عزا، عزت، یاس، تیز، آویز، ساعت، وسعت، ایست ویزا، سویا، سابز، زیست، وسیع

2476: حال، حنا، حوض، رضا، روح، لحن، لوح، نوح، حاضر، حلوا، روان، نوار، واضح، رضوان

2477: جسد، گیج، جین، دیگ، دین، گیس، گنج، گرد، جیر، سنگ، دنج، جگر، جنگ، جنس، نجس، سنگر، گردن، سنجد، سرنگ، نرگس

2478: اهن، سهم، عمه، مسن، پهن، سپاه، عمان، مانع، معنا، منها، نامه، پناه، پهنا، ماسه

2479: فنر، نوه، گره، گور، گوی، ریگ، گروه، گونه، گوهر، نیرو، گونی، فرنی، گیوه، گیره، گریه، فرهنگ

2480: قوز، قوچ، ناب، وان، وزن، چاق، چوب، بقا، بازو، بانو، بزاق، زانو، زبان، زنبق، نقاب، چاقو

2481: بام، ببر، بمب، رام، رطب، مطب، ببم، مربا، مربی، امیر، بطری، طبیب، بیمار

2482: سرم، سرو، سوپ، سپر، سکو، قسم، مور، ورق، ورم، پسر، پوک، کمپ، کور، سمور، مسکو

2483: بلا، شال، لال، ایل، ریل، بیل، ابی، شیب، بلال، شراب، ریال، شیار، لیلا، شلیل، شرابی

2484: ترد، ترس، درد، دست، دسر، تیر، سیر، دیدتیغ، سید، تردد، درست، غدیر، غیرت، تدریس، تردید

2485: اهن، جان، خان، ناز، نان، جهاز، جهان، خانه، خزان، ناخن، جنازه، خزانه، زنجان

2486: شتر، پشت، قبر، بقا، رشت، شرق، تار، تاب، ترش، شتاب، شراب، شربت، براق، تراش، ارتش، رقابت، پرتاب

2487: خشم، خوش، شخم، شمع، شوم، موش، وهم، میخ، یشم، شیخ، شوخی، میوه، خیمه، شیعه، شیوع

2488: حجت، تاج، متن، ترن، تمر، حنا، حجم، رحمت، راحت، حرمت، حرام، حراج، آرنج، حاجت، جراح، ترنج، ترحم، تاجر، نجات، حجامت، مرجان

2489: دوش، زود، گود، گوش، یزد، دیو، کوی، دیگ، یوز، گویش، گوشی، شوید، دیزی

2490: الک، سفت، تاک، تست، تفت، تلف، کسل، کتف، کلاس، کتلت، تافت، کلفت، سفال، ساکت، کسالت، فلاسک، اسکلت

2491: جام، جرم، پیر، جیر، جیپ، ارام، امار، امپر، پیام، پریا، جاری، رایج، اجرا، مجری

2492: نجف، دفن، رعد، رنج، رند، رکن، عرف، فرع، کنف، فکر، نفع، کرج، کفر، کفن، کند، فندک، کنجد، جعفر

2493: تبر، تره، تله، هتل، کته، کلر، تیر، برکت، تیله، تیره، کتری، رتیل، کلیه، لیته، کلبه، رتبه، برکه، ترکیب، تبریک، ترکیه، کبریت

2494: شرف، کهن، کفن، شوک، شکر، کشف، نوک، نهر، روشن، کشور، فروش، کوره، شکوه، شوهر، شوره، شهرک، کوفه، شکوفه، فروکش

2495: توپ، پتو، نیت، تیپ، زیپ، آویز، پویا، تیوپ، زیان، ویزا، نیاز، پیاز، پونز، وانت، زانو، توان، پیتزا، زیتون، پوتین، پیانو

2496: زنگ، سید، دبی، زین، دیگ، یزد، سیب، دین، سنگ، سند، سبز، سبد، گیس، زینب، گنبد، سبزی، زندگی

2497: اخم، افق، خام، خدا، قدم، وفا، وقف، خفا، اخمو، خادم، دوام، مقوا، مواد، موفق، موافق

2498: نصب، صبا، بره، بنا، بچه، صبر، چرب، چاه، چنار، چانه، انبر، بانه، ناصر، بهار، انبه، چاره، بصره

2499: صبر، برق، تبر، دار، دقت، رقص، قرص، قصد، صدا، قبر، قصاب، قدرت، براق، صادق، صادر، قاصد، ربات، صداقت، رقابت

جواب آمیرزا مرحله 2500 تا 3000

جواب آمیرزا مرحله 2500 تا 3000

2500: تار، ترس، تاس، ساق، سپر، پست، پسر، تراس، راست، سارق، سرقت، قرار، اسپرت، پرستار

2501: آغل، اجل، جام، غسل، لمس، یاس، ایل، سیم، میل، جیغ، جمال، سالم، سلام، غلام، مجلس، آجیل

2502: خرم، خشم، خوش، خوف، رخش، شخم، شرم، شوخ، شور، شوم، ظرف، فرش، موش، ورم، فروش

2503: خشک، خوک، شوق، شوک، شکل، قلک، قول، کشو، شیخ، کیش، قوی، وکیل، کیلو، شلیک

2504: امت، متن، وام، نیت، میت، تیم، توان، وانت، مینو، مایو، متین، یتیم، تومان، مانتو، امنیت، ویتامین

2505: اسب، تاک، سبک، سوت، کیست، اسکی، بیست، آسیب، کتاب، کویت، واکس، سکوت، ساکت، بوکس، سویا، تاکسی، اسکیت، کابوس

2506: گور، رنگ، لگن، گلو، ریل، انگل، گونی، روان، لنگر، واگن، گران، نیرو، ریال، ویلا، وانیل، النگو، گیلان، انگور، لیوان، گوریل، نارگیل

2507: جوش، شوق، ورق، پیر، قیرجیر، قوی، جیپ، شرق، شرجی، قجری، قوری، شیپور

2508: ارگ، دار، چرب، گدا، گرد، چای، دیگ، ریگ، بید، چادر، چربی، گاری، دریا، دبیر، گرداب، بیدار

2509: باج، بال، بلا، جهل، زبل، طبل، طلا، باطل، جالب، جهاز، زابل، طلبه،زباله، لجباز

2510: تلف، حمل، فتح، فوت، لوح، محل، محو، مفت، ملت، گلف، گلو، تحول، فلوت

2511: باغ، تاب، شوت، وبا، گاو، گشت، گوش، اشوب، اغوش، شتاب، گواش، گوشت، ابگوشت

2512: حمد، سطح، سطل، لمس، مدل، سید، سیل، سیم، دیس، محیط، حمید، حلیم، مسلط، مسلح، طلسم، مسیح، ملیح

2513: تاس، ساز، مات، مگس، گاز، گیس، تیز، میت، تماس، ماست، سیما، ایست، تمیز، سایز، زیست

2514: درو، دعا، عود، دوش، رعد، ورد، شعر، اردو، لودر، لواش، عادل، شعور، شروع، شاعر، دلار، ارشد، شعار، دعوا، شلوار، دلاور

2515: بزم، بوم، زوم، آویز، هیزم، ویزا، میوه، زیبا، ماهی، بیمه، بازی، موزه، بازو، بامیه، زاویه، موازی، هوازی، آبمیوه

2516: درک، سپر، پدر، پسر، پلک، کسل، پیک، کپی، کلید، کرسی، سیرک، دلیر، پیکر، پلیس، پلید، کلیپس

2517: اصل، تله، تلف، زلف، صاف، صفت، فال، فصل، فلز، هتل، صفا، تازه، تفاله، فاصله

2518: باغ، بهت، بچه، تاب، شته، بقچه، بهشت، تباه، شتاب، شهاب، باغچه، تشابه، شباهت

2519: دعا، عید، یزد، علی، لیز، ایل، دنا، دین، لنز، عزا، نعل، نزاع، نازل، نیاز، دنیا، یلدا، زیان، ایدز، عالی، عادل، انزلی

2520: انگ، خان، خون، نان، ننگ، وان، گاو، گوی، ناخن، واگن، گونی، یوگا، نگین، یونان

2521: دفن، دنج، قند، وجد، وقف، نجف، دین، دیو، یون، قیف، جین، قید، قوی، فندق

2522: برج، جیر، جیب، هرم، جرم، تمر، مهر، تبر، بره، مرتب، هجرت، بیمه، مربی، تیره، بهتر، مجری، تجربه، تجربی، ترجمه، جریمه

2523: غاز، مته، مزه، مغز، همت، مهناز، تازه، تنها، زمان، منها، نامه، نماز، همزن، مغازه

2524: بام، بوم، خام، خاک، خوب، خوک، وبا، کاخ، کما، اخمو، خواب، کاظم، باکو، مواظب

2525: ارگ، برگ، درز، زرد، گدا، گرز، بزرگ، دراز، گراز، ایزد، دبیر، زیبا، بازی، رازی، گاری، دریا، گرداب، بیدار، آبگیر، بازیگر

2526: اشک، لاک، قلک، شال، شاخ، کاخ، خلق، خوک، خشک، خاک، خال، الک، کال، خالق، شلاق، لواش، خلاق، لواشک

2527: ران، فنا، فنر، نان، نفت، نیت، تیر، انتن، تنفر، نفرت، تایر، فرنی، فتیر، افرین، نفرین

2528: اهو، وفا، ریا، ریه، رفاه، پاره، پارو، ویار، فوری، رویا، ویفر، پریا، پایه، پویا، فواره

2529: عاج، برج، عرف، عرب، جفت، رعب، عبا، عفت، عبرت، بافت، عابر، تعجب، تاجر، عارف، ربات، عبارت، تعارف

2530: همت، اهرم، ماسه، ماست، سوره، سمور، ساوه، سرمه، رستم، راسو، توهم، ترمه، ترسو، ستاره، اورست، مهارت، سماور، روستا، همستر، سورتمه

2531: آتش، آقا، دشت، دقت، شاد، یاد، قید، اتاق، تاید، شیدا، آشتی، شادی، اشیا، اشتیاق

2532: عبا، عقب، عمق، بقا، بیم، حیا، عیب، عقاب، مایع، قیام، عایق، عمیق، قایم

2533: اسب، جنس، ساک، سبک، ناب، نجس، کاج، کنج، باطن، بانک، بساط، طناب، نساج، کاسب، سنجاب

2534: ترش، دشت، شتر، شهد، شاهد، ارتش، دارت، درشت، دفتر، دهات، رفاه، تراش، فشار، شهرت، فردا، فرشته، آشفته، شرافت، شهادت، هشدار

2535: تفت، توت، فنا، فوت، نفت، وان، وفا، توان، فتوا، وانت، وفات، تافت، تفاوت، تافتون

2536: اوج، جام، جفا، جوش، شام، شفا، شوم، فاش، ماش، موج، موش، وام، وفا

2537: حنا، رحم، روح، غار، محو، مرغ، وام، وان، ورم، نوح، حرام، روان، روغن، محور، نوار

2538: بهت، جهت، وجب، کته، کوه، جوک، بوته، تعجب، تهوع، توبه، توجه، جعبه، کعبه

2539: ملس، تخم، تلخ، مدل، خام، لخت، داس، دست، ملخ، سخت، ستم، مدال، سلام، املت، خدمت، خادم، خاتم، سالم، دخالت، سلامت، دستمال

2540: انس، تاک، سنت، پاک، پتک، پست، اسان، تانک، تکان، ساکن، پاکت، کتان، سانت، استکان، پستانک، پاکستان

2541: دعا، عدل، علف، عهد، فال، فدا، فعل، هدف، دفاع، عادل، فاعل، فعال، ادعا

2542: اخم، مکر، عمر، عرب، کاخ، خرم، عبا، خبرخاک، خام، رکب، خرما، عابر، بخار، مربا، مربع، مرکب، اکبر، مکعب، خراب، مبارک

2543: بره، گرم، وهم، هرم، گره، مهر، بوم، مور، گربه، گیوه، گروه، گوهر، بیمه، مربی، میوه، میگو، گریه

2544: نجف، جان، جزر، رنج، زجر، فنا، عاج، نفع، فرز، عرف، عزا، نجار، عاجز، عارف، ارزن، ارنج، عرفان، زعفران

2545: سهم، قسم، قمه، چاق، چاه، چمن، منچ، ساقه، سماق، قاسم، منها، نامه، چانه، چماق، ماسه

2546: آلو، کال، لبو، لاک، غول، دوغ، دوک، بغل، باغ، الک، داغ، کود، بلوغ، کلاغ، غالب، بالغ، کابل، کادو

2547: جوک، جسد، جسم، دوک، سبد، سبک، سود، سکو، کود، موج، کبد، کمد، کدو، مسجد، کبود، بوکس، کمبود

2548: وان، اجل، اوج، جشن، لجن، رنج، شنل، شنا، شال، نجار، لواش، روشن، نوار، روان، جوان، جارو، آرنج، جانور، شلوار

2549: نمک، نوک، عمان، مانع، معنا، مکان، کمان، مایو، کمین، مایع، معین، معنی، عینک، معاون، کیوان، کامیون

2550: آقا، اپل، بوق، قلب، قول، لبو، لقب، پول، آلپ، بالا، بقال، قالب، قبول، قلاب، باقلوا

2551: اشک، جام، حجم، حکم، شکم، ماش، مشک، پاک، پشم، کاج، کما، کمپ، حاکم، پشمک

2552: راز، صرع، عزا، عصا، عصر، ریا، ریز، زیپ، پیر، رازی، پیاز، پریز، پریا

2553: وسط، سطل، طبل، طلا، طول، لوس، یاس، بلیط، سویا، ویلا، آسیب، اطلس، لباس، سوال، بلوط، باطل، طوسی، سیلاب، لوبیا، ابلیس، طالبی

2554: تاک، عاق، قوت، تانک، تنوع، توان، توقع، تکان، قانع، قنات، قنوت، کتان، تقوا، قناعت

2555: خون، یون، زین، دیو، دین، وزن، میخ، مزد، زوم، زخم، موز، نخود، وخیم، مخزن، دوزخ، زمین، ونیز، خمین، مدیون

2556: جنگ، گنج، نوح، گوی، یون، جین، جیب، جوی، گیج، وحی، جنوب، گونی، نجیب

2557: ظهر، قوی، یقه، ریه، وهم، ورق، ورم، مور، قوه، قهر، قمه، هرم، قیمه، میوه، ظهور، قوری، مقوی

2558: پوک، اشک، دوش، دوک، شاد، شوک، پاک، کدو، کشو، اشپز، پزشک، پوشک، کادو، پوشاک

2559: ارگ، همت، تره، هرم، مهم، مرگ، مته، گره، گرما، مرهم، مرام، متهم، ماهر، ماتم، تمام، ترمه، اهرم، مرمت، مهارت، گمراه

2560: مرغ، سرم، سرو، غسل، غول، لمس، لس، سیر، سیم، ریل، ریمل، رسول، ولرم، مغول، سمور، لیمو، موسیر، سیمرغ

2561: بوس، بوق، بوم، فوم، قسم، قفس، قوم، قوچ، وقف، چسب، چوب، سقف، موفق

2562: الو، اجل، اوج، جام، طلا، طول، موج، یال، امل، میل، جمال، لیمو، ویلا، مایو، اجیل

2563: اوج، جوش، زوج، عاج، عبا، عزا، وبا، وجب، اشوب، بازو، جواب، جواز، شجاع، عاجز، واجب، بازجو

2564: عدس، عدسی، تاس، داس، یاس، دعا، عید، ساعت، ساعد، ستاد، عادت، سعید، اسیا، تاید، اسید، استاد، سعادت، عیادت، اعتیاد

2565: دنبه، دبه، دفن، دوش، شهد، نوه، هدف، هود، بنفش، بنفشه، دشنه، بوفه، هدفون

2566: برف، کفن، کفر، کبد، ورد، نوک، کور، فکر، رکب، رکن، دوک، درک، درو، فنر، فندک، فرود، کبود، کندو، بندر، نبرد، کنف

2567: عمر، منع، نرم، نهر، هرم، چرم، چمن، منچ، مهره، نعره، نمره، چهره

2568: دقل، عدل، عقد، عقل، علف، فعل، قفل، قلک، کیف، قیف، قید، عید، دلقک، کلید

2569: آهو، اوج، لجن، جان، جهل، هلو، آرنج، لانه، روان، جوهر، جوان، ناله، جهان، هاون، جارو، نهال، نجار، جواهر، جوانه، جانور، جوانه، هنرجو

2570: بزم، رزم، رعب، زره، زهر، عرب، مهر، مزه، برنز، نعره، منبع، مربع، همزن، نمره، بهمن، منبر، هرمز، مزرعه، برنزه

2571: جسد، درس، سرد، سفر، پسر، فرج، فرد، فکر، پدر، سپر، پفک، کدر، کرج، کفر، کرفس

2572: بنر، نبض، ناب، بنا، رضا، رطب، ضرب، وطن، ضبط، نوار، طناب، انبر، باور، بانو، باطن، روان، ضربان، رضوان، روبان

2573: سفت، سوت، فتح، فوت، فوم، محو، مست، مفت، سیم، تیم، وحی، حیف، یوسف، مسیح

2574: دوک، زوم، مزه، موز، هود، وهم، پوک، کمپ، کود، کوه، مکه، موزه، پوزه، کوزه، دگمه

2575: لبو، بوق، قطب، دقل، طاق، طبل، طلا، قلب، طول، قلاب، قطاب، طلاق، قالب، بلوط، قبول، باطل، داوطلب

2576: شال، شمع، شنا، شنل، علم، ماش، مام، نعل، شمال، عالم، عمان، مانع، مشعل، معلم، معما

2577: کیپ، اشک، مشک، پاک، کیش، پشم، کمپ، کپی، زیپ، پیک، یشم، کاشی، پیام، پیاز، پشمک، پزشک، زکام، مشکی، آشپز

2578: طاق، طلا، قطر، چاق، چال، ایل، چای، قیر، طلاق، قارچ، قطار، ریال، قالی، لایق، قاری

2579: جسم، ستم، قتل، قسم، قلم، لمس، ملس، مگس، گسل، تجسم، تجمل، قسمت، مجلس، مستقل

2580: برج، تبر، ترب، رعب، رعد، تیر، جیب، جیر، عیب، تعجب، عبرت، دبیر، رعیت، عجیب، عربی، تجربی

2581: لپه، کیپ، پیچ، ریه، کپی، پرچ، پیک، کلر، چکه، چرک، پلک، پله، کچل، هیکل، پیله، کلیه، پیچک، پیکر

2582: گوشت، گوجه، هجوم، توهم، توجه، گوش، وهم، همت، موش، موج، مشت، شوم، شوت، شته، جوش، جهت

2583: دار، دما، کمد، اردک، اکرم، مادر، مدرک، کارد، کریم، ریکا، امید، مدیر، دریا، ضمیر، مریض

2584: آلو، آیه، لوح، آمل، میله، میوه، مایو، ماهی، حلیم، ویلا، محله، محال، حوله، حمله، حلوا، لیمو، ملیح، الویه، هیولا

2585: الک، کیک، لاک، لبو، کال، کبک، کلک، بیل، کوک، ایل، ویلا، کیلو، وکیل، کابل، بلوک، کوکب، لوبیا، کولاک

2586: اشک، گنج، گدا، کنج، کاج، شنا، شاد، جنگ، جشن، جدا، دنج، دنا، دکان، دانش، کنجد، گشاد، اندک، گنجشک

2587: افق، وقف، وان، نقل، نفس، نسل، سقف، قول، قفس، انس، قفل، فنس، نفاق، سوال، سفال، سالن، فانوس

2588: دار، نهر، نشر، نان، شهد، دنا، شنا، ارشد، نهاد، نرده، ناشر، شاهد، رنده، دهان، دشنه، دانه، دانش، شانه، هشدار، راننده

2589: سوپ، سپر، سکو، غسل، غول، پسر، پلک، پول، کسر، کسل، کلر، کور، پولک، کولر، کپسول

2590: ترن، تنگ، لنگ، تیر، نیت، انگل، تینر، گاری، تایر، رتیل، لیتر، ریال، گران، لنگر، گالن، گیتار، گیلان، گالری، نارگیل، گرانیت

2591: دام، دعا، دما، عمد، عید، معاد، پماد، پیام، امید، مایع، دایی، پیدا، دمپایی

2592: الک، لاک، قلک، قلب، قزل، کال، زبل، قاب، خلق، خاک، خال، بقا، خلاق، قالب، قلاب، خالق، بزاق، کابل، زابل

2593: بام، باک، بوم، حوا، حکم، ذوب، محو، محک، وام، وبا، کذب، کما، حاکم، مذاب، باکو

2594: ارس، رقص، ساق، قرص، قرن، نقص، یاس، قیر، سارق، قرآن، ناصر، ناقص، ساری، سینا، قناری، نیاسر

2595: جشن، جوش، وان، نیش، جهان، شانه، نجوا، هاون، آینه، جیوه، هویج، جوانه، شاهین، آویشن، هیجان، یونجه

2596: بلا، دعا، رعب، رعد، عبا، عدل، عرب، چرب، دلار، دلبر، عابر، عادل، لعاب، چادر، دالبر، دلربا

2597: داس، ساق، شاد، شنا، قدس، قند، نقش، دنا، آسان، آشنا، انشا، دانا، دانش، شانس، قناد، نقاش

2598: درز، کدر، سگک، گرز، زنگ، سنگ، زرد، رکن، رنگ، درک، زرنگ، سرنگ، سنگک، نرگس، کندر، کنگر، گردن، زردک، سنگر، کرگدن

2599: کیف، بال، کلاف، گلف، آبی، لاک، کال، کابل، گلاب، گلابی، فلک، الک، ایل، ایفل، کافی

2600: تنگ، دیگ، دیس، دین، نیت، گیس، سید، گند، گود، سوگ، سوت، سنگ، سنت، دست، سنتی، تنیس، ستون، دوست، گونی، گیسو، سوگند

2601: جسد، جسم، جنس، جنگ، هند، دنج، نجس، سمج، مگس، گنج، سنگ، سهم، سنجد، سهند، سجده، جهنم، مسجد، گندم، مهندس

2602: تار، ترن، مرغ، تمر، تند، مدت، داغ، متر، منت، ران، رند، غار، مادر، دماغ، دامن، دارت، تمدن، غارت، نادر، درمان

2603: اوج، ولع، وفا، وان، نفع، نعل، فنا، فلج، فعل، نجف، فال، علف، عفو، عاج، جعل، جان، علاج، عجول، جوان، فاعل، جلفا

2604: جهت، جنت، زوج، نوه، نیت، تیز، زین، جین، توجه، هویج، هویت، جیوه، نیزه، وزنه، جزوه، نتیجه، تجزیه، تجویز، توهین، زیتون، یونجه

2605: بند، نبش، نیش، دین، یزد، زین، بید، شیب، دبی، بنز، بینش، بینی، دیزی، دینی، زینب

2606: تشک، کفش، کشو، کته، کتف، وقف، وقت، قوت، فوت، شوک، شوق، شوت، شفق، شکوه، توقف، کوفه، شکوفه، کوفته

2607: طاق، طلا، قلم، نطق، نقل، یال، طلاق، مطلق، منطق، منقل، ناقل، قالی، لایق، قیام، قایم، قلیان

2608: خال، حیا، سیل، یاس، خیس، کسل، کال، سیخ، ساک، لاک، خاک، کاخ، سلاخ، ساحل، اسکی، خیال، خالی، کلاس، کلیسا

2609: جبر، رنج، زبل، زجر، لجن، لنز، زین، جیب، برنج، برنز، زینب، نجیب، لیزر، زنجیر، زنبیل، برزیل، لبریز، زنجبیل

2610: پیک، یدک، کپی، پیر، ریا، کیپ، پدر، پاک، کدر، کادر، پیدا، ریکا، دریا، پریا، پارک، پیکر، اردک، پراید

2611: اشک، نوک، نقش، لاک، قول، شکل، قلک، شنل، شنا، شال، الک، شوق، کال، شلاق، لواش، نقاش، واکنش، لواشک

2612: وجد، کند، کنج، کدو، کاج، دنا، دوک، جوک، داغ، جغد، جدا، دوغ، دکان، نجوا، جوان، کادو، جواد، کنجد، کندو، جادو، وجدان

2613: بخت، فسخ، سفت، سرب، پخت، رخت، مست، ختم، خرس، ترب، تخم، تبر، برس، خبر، مفت، رستم، تبسم، بستر، مخرب، مرتب، تمسخر

2614: زره، هرم، لرز، مزه، ارزن، هرمز، نهال، نمره، نماز، نامه، ناله، منها، منزل، لانه، لازم، زمان، هزار، همزن، نرمال، مناره، راهزن

2615: جغد، جوش، درو، دوش، دوغ، رشد، روش، شور، غرش، وجد، ورد، دروغ، شرور، غرور

2616: منو، شاه، شنا، وام، شوم، ماش، هوش، نان، وهم، نوه، هاون، هاشم، نشان، نامه، ماشه، شنوا، نهان، شانه، نمونه

2617: لخت، اجل، فرج، تاج، تلخ، تلف، جفت، فلج، خال، خرج، خفت، خلاف، خارج، تاجر، اختر، آخرت، خجالت

2618: ملت، تاس، محل، مام، لمس، ماست، سلام، مسلح، سالم، حمام، حالت، تمام، تماس، ساحل، املت، سلامت، تمساح،مساحت

2619: لبو، دبه، هود، دوک، دکل، زبل، هلو، لکه، کلبه، کبود، بزدل، کوزه، بلوک، بلوز، لوزه، کوله، دوبله

2620: اخم، انگ، خام، خان، خون، وام، وان، وطن، گاو، خطا، اخمو، خانم، واگن، گمان

2621: کیپ، کیش، نوه، نوک، پشه، نیک، پهن، پیک، پوک، کشو، کهن، کوپه، پوشک، پوشه، پنکه، شکوه، کینه، شوکه

2622: آغل، دیو، غول، غزل، غاز، وزغ، دوغ، داغ، غزال، زالو، زیاد، ویلا، زیلو، لوزی، ویزا، یلدا، ایزد، زغال، ایدز

2623: اسب، برس، یاس، سیب، سیر، بهار، هراس، آسیب، سیاه، اسیر، سایه، ریسه، سهراب، سیاره، سیراب، سیرابی

2624: تور، جیر، تیم، تیر، موم، موج، مور، متر، مجرم، مجری، مترو، ریتم، مریم، تورم، مترجم، ترمیم

2625: فطر، طفل، طول، فلج، فلک، فکر، لطف، کرج، کفر، کلر، کور، جوک، کولر

2626: خشم، زخم، زوم، شخم، شوخ، شوم، مزه، موز، موش، هوش، وهم، خوشه، موزه، خوشمزه

2627: سنگ، سود، سوگ، ننگ، گند، گود، گیس، دیو، دیگ، دیس، گینس، نگین، یونس، گیسو، گونی، سوگند، سنگین

2628: گوی، شیب، گاز، گاو، گوش، آبی، گویش، ویزا، زیبا، آشوب، گوشی، بازی، گواش، بازو، آویز، یوگا، بازیگوش

2629: رعب، بنر، ترب، رکب، بکر، تنبک، تنور، تنوع، برکت، رکوع، عبرت، عبور، کربن، تبرک، بتون، کبوتر، عنکبوت

2630: رود، کفر، کتف، فکر، فوت، کود، کور، دوک، دوغ، تور، دکور، فرود، فروغ، دفتر، دروغ، کفتر، دکتر، تفکر

2631: آهو، کهن، کته، تور، نهر، کوره، کاهو، هاون، نکته، روان، تنور، تنها، نوار، تهران، کارتن، ترانه، کوتاه، تانکر، کارون، کارتون

2632: رنج، برج، ناب، جان، نهر، نمره، نجار، منبر، مربا، ماهر، آرنج، جهان، بهمن، بهار، برنج، اهرم، انبه، جهنم، مرجان، هنجار، مهربان

2633: رام، موش، شوم، شمع، ماش، شعر، شعور، شعار، شورا، شروع، شیوع، شاعر، واشر، شیار، مایو، شایع، شرعی، مشاور، عشایر

2634: قوی، تاک، قوت، ورق، وقت، قیر، تیر، کویت، کروی، کتری، ریکا، تقوا، کویر، ترقی، کارت، وقار، قوری، رویا، اورکت، تاریک، یاقوت

2635: دعا، عدل، عزا، یال، لیز، یزد، عید، علی، عادل، یلدا، ایزد، زیاد، ایدز، عالی، عادی، عزیز

2636: هلو، دره، درو، گلو، دهل، گله، رود، گره، لگد، گود، هود، ورد، گروه، گرده، خردل، لودر، روده، دوره، گردو، گوهر، دلخور

2637: اصل، دین، دنا، صدا، ریل، رند، رصد، صندل، نادر، صیاد، دلار، دریا، دنیا، دریل، دلیر، یلدا، صادر، دینار، صندلی

2638: الک، کال، محک، کلم، حکم، لغت، تاک، حالت، حکمت، غلام، غلتک، مالک، متکا، محال، املت، کامل، کلاغ، کلام، حاکم، کمال، تکامل

2639: تلخ، تلف، تله، سخت، سفت، سهل، فال، فسخ، لخت، هتل، خاله، خسته، خلاف، سفال، سفته، تفاله

2640: رصد، داغ، صاف، صدا، صدف، صفر، غار، صفا، یاد، دیر، اصغر، صیاد، دریغ، دریا، فارغ، فردا، غدیر، صفرا، صادر، ردیف، فریاد

2641: چرم، ماه، چای، هرم، ریل، یال، ریمل، ماهی، ریال، اهرم، چاله، چاره، ماهر، ماله، لیره، مچاله، ملایر

2642: ارس، تاج، مات، عاج، سمج، جسم، سرما، سرعت، ساعت، رستم، راست، تماس، تراس، تجسم، تاجر، ماست، مرجع، جسارت، عمارت

2643: دل، پند، پیدا، پلید، مدنی، یلدا، امید، پیام، پماد، پدال، نماد، مدال، لامپ، دامن، پیمان، دینام، دیپلم، میلاد، میدان

2644: باغ، بغض، داغ، غاز، غضب، غیب، یزد، آبی، بید، بازی، غایب، زیبا، ایزد، زیاد، ایدز

2645: آلو، تیر، صوت، تور، وصل، اصل، تاول، صورت، وصلت، ویلا، رتیل، وصیت، تصور، صلوات، ولایت، صورتی، تصویر، روایت

2646: آینه، شنا، پشه، پهن، ریه، شانه، ناشر، پاره، شیره، پناه، پایه، ریشه، پنیر، پریا، شاهین، پاشنه، پیراهن، پریشان

2647: تاس، تند، داس، دست، سینه، نسیه، هستی، اسید، سایه، سهند، تنیس، ساده، دهات، دانه، تنها، سیاه، ناهید، آینده، آستین، هدایت، هندسی

2648: گیس، ریگ، تیر، خیس، سرخ، سخت، سیخ، خرس، ارگ، رخت، راست، خیار، گاری، آخرت، خسارت، تاریخ، گیتار، استخر، سیگار

2649: گرز، ارگ، باج، زوج، زجر، برج، برگ، زبر، جگر، جبر، واجب، جارو، گراز، بزرگ، باور، بازو، ابرو، جواب، ارزو، جوراب

2650: آهو، اوج، خرج، خطر، خطا، جارو، جوهر، خارج، خاور، خروج، رواج، جواهر، خاطره، خواهر

2651: رسم، رند، سرد، سطر، طرد، کمد، مسن، کند، مکر، نمد، نمک، کدر، کمند، مسکن، مدرک، کندر، سمندر

2652: تند، همت، مته، جنت، جنم، دنج، دنا، تمدن، نجات، دهات، دانه، جهنم، جهان، جهاد، جامد، جاده، تنها، مجتهد، دامنه، همدان

2653: یقه، شرق، شهد، قیر، قهر، یراق، شیره، ریشه، شهید، دایه، ارشد، رشید، شیار، قاره، شاهد، شادی، هشدار، دایره، داریه

2654: ابر، باغ، بام، غار، غرب، مرغ، غیب، بیم، غریب، مربی، مغرب، غایب، مربا، غبار، امیر، بیمار، مرغابی

2655: لگن، جیب، ریگ، ریل، بنر، گنج، گیج، جیر، لجن، رنگ، رنج، جگر، جنگ، جنگل، لنگر، برنج، نجیب

2656: خشن، خشک، خنک، رکن، شرک، نرخ، نشر، نیش، شیخ، نیک، کیش، شریک، شیرین، نیشکر

2657: تلخ، عود، خال، عدل، دعا، ولع، تاول، وداع، عادت، دولت، دوخت، خلوت، تولد، دعوت، دعوا، دخالت، عدالت، تعادل، ولادت

2658: اسب، عرب، عبا، عار، ضرب، عرض، سبز، سرب، زبر، رعب، رضا، ساز، عزا، عابر، عباس، بارز، سرباز، بازرس

2659: بها، اسب، حبس، شاه، یاس، سیب، آبی، شیب، حیا، حساب، شهاب، آسیب، سیاه، سایه، شبیه

2660: دمل، عدس، عدل، عسل، عمد، عمل، لمس، لگد، مدل، ملس، مگس، گسل، معدل

2661: سهم، فهم، ملس، مگس، گسل، گلف، گله، گیس، سیم، فیل، فسیل، میله، فیله، فیلم، گلیم

2662: آقا، بال، بزم، زبل، قاب، قلب، قلم، مبل، بالا، بزاق، زابل، قالب، قلاب، لازم، اقبال

2663: سهل، فنر، لوس، نسل، نفس، نهر، نوه، هرس، هلو، هوس، فنس، رسول، سرفه، سفره، سوره، سوله

2664: خرج، زره، زجر، خوب، خزر، زهر، ورز، جزر، جبر، بره، جزوه، خروج، روزه، جوهر، برزخ، خربزه، بهروز

2665: جدا، جفا، دار، فرج، فکر، کاج، جیر، کرج، کفر، کیف، اردک، رایج، دریا، کافر، ردیف، کادر، فردا، ریکا، فریاد

2666: ترن، تنگ، رنگ، صرع، عصر، علت، لگن، نعل، صنعت، عنصر، لعنت، لنگر، صنعتگر

2667: گور، ارگ، برج، برگ، گرد، گدا، درو، جبر، گود، جگر، گردو، داور، جواب، جارو، جادو، باور، اردو، گرداب، جوراب، جادوگر

2668: تاج، جفت، دام، صاف، صدا، صدف، صفت، مات، مدت، مفت، صفا، جامد، صدام، تصادف

2669: آذر، اذن، ذکر، رکن، پاک، پکن، پیک، کیپ، پارک، کنار، پنیر، ریکا، پریا، پیکر، پیکان

2670: برق، بوق، قاب، قبر، وبا، ورق، بقا، قیر، قوی، ابرو، باور، براق، قاری، رقیق، قایق، قوری

2671: تاس، توپ، سخت، سوت، سوپ، پتو، پست، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، پاستا، اختاپوس

2672: تاب، تفت، توت، فوت، وبا، وفا، بیت، بافت، فتوا، وفات، بیتا، تافت، تابوت، تفاوت

2673: جرم، رنج، قدم، قرن، قند، نقد، دین، قیر، جیر، مجرد، مرقد، مدیر، قمری، قدیم، مجری، مجید

2674: اشک، تاک، تشک، حوا، شفا، شوت، فتح، کتف، کشف، کشو، شکاف، فتوا، وحشت، وفات، کاشت، کفاش

2675: امت، مته، ماه، مهد، داغ، دبه، تاب، بهت، بام، باغ، همت، تباه، دماغ، دهات، ماده، تابه، مهتاب

در بخش جستجو ابتدا مطلب، کلمات مرحله مانند تسورا را وارد کنید و تمام کلمات ممکن ساخته و نمایش داده می‌شود.

منبع: آذین بلاگ

35 نظر

 1. نیلوفر گفت:

  سلام میشه جواب آمیرزا با این کلمات رو بگی
  ت س و ر ا

  • amir2000 گفت:

   بله خدمت شما:
   سار، سرو، تار، تور، ترس، اتو، توس، روس، تاس،سوت، سوار، راست، راسو، روستا، اورست، ستار، ترسو

 2. تارا گفت:

  سلام جواب مرحله 1755 چی میشه؟ این که شما نوشتین نیست تو هیچ سایتی نیست
  حروفش: ا ن گ ک ب ر ی

  • amir2000 گفت:

   عرض ادب، به زودی جوابها رو آپدیت می‌کنیم فعلا این خدمت شما :
   یکرنگ، کبیر، کنگر، کربن، رینگ، نکیر، رنگی، بنگی، کینگ، رنگ، برگ، نبی، نیک، بکر، ریگ، گیر، کری، رکب، بنر

 3. رتبه گفت:

  سلام و خسته نباشد خدمت شما دوستان.

  بنده مرحله ۲۶۵۴ هستم و به زودی به ۲۷۰۰ میرسم آیا مراحل بالاتر هم وجود دارد؟

 4. هدیه گفت:

  بادرود .وعرض ادب ،لطفا ج مرحله ۱۵۰۹ را ارسال بفرمایید .ممنون. .س،ر،ن،،ر،و،ت،

  • amir2000 گفت:

   عرض ادب، یک بخش جستجو در ابتدای مطلب قرار دادیم که اگه بدون ویرگول و فاصله کلمات مرحله مانند سرنروت رو وارد کنید این جوابها رو میسازه و نمایش میده: تونس، سرور، سنتور، وسترن و …

 5. ابوالفضل گفت:

  سلام
  برای مثال جواب مرحله ۱۸۲با خود برنامه فرق می‌کنه

  • amir2000 گفت:

   در ابتدا مطلب یک بخش جستجو قرار دادیم که اگه کلمات مرحله رو وارد کنید جوابها رو میسازه و تحویل میده. مثلا بزنید سرنروت این کلمات را میسازه و تحویل میده و نیاز به جواب جدید ندارید: تونس، سرور، سنتور، وسترن و …

 6. عرفان گفت:

  می شود جواب های مرحله‌ی ۴۰ آمیرزا با این کلمات را بگید س ت ن ا و

 7. محمد گفت:

  سلام من مرحله ۲۷۵۹ هستم ایا بیشتر داره

 8. کمال عشقی گفت:

  جواب سوال 1484رابفرستید

 9. فرشاد گفت:

  سلام ممنون بابت جوابها لطفا زحمت انتشار جواب بازی سماور هم بکشید

 10. علی گفت:

  جوابسازتون خیلی کار راه اندازه

 11. لیلا گفت:

  جواب مرحله 189 با این کلمات چیه؟
  کلمات هوبسات

  • amir2000 گفت:

   سلام اگه کلمات رو در جواب ساز ابتدا مطلب وارد کنید این کلمات و مشابه رو بهتون میده:
   وابسته، بسته، اسب، اسوه، تباه، توبه، ابهت، ساوه و …

 12. قاسمی گفت:

  جواب مرحله 49 اینه: نوش نوه گوش گشنه گونه گوشه

 13. رحیمی گفت:

  سلام من مرحله 2652هستم

 14. امیر گفت:

  مادر خانم من 2770 هست

 15. اسماعیل یوسفی گفت:

  مرحله ۱۱۸یکی از اسم ها گرز است

 16. محمد عرفانی نیا گفت:

  سلام و خسته نباشید
  میشه جواب مرحله ۱۰۸ رو بگی
  ش ر ی ا ع

  • amir2000 گفت:

   درود، کلمات رو اگه توی جوابساز ابتدا مطلب بزنید اینها میاد: شرعی، شاعر، رای، شیار، شایع، ریش، عشایر و …

 17. معصومه گفت:

  سلام خسته نباشید میشه جواب مرحله ۵۳را بگین رک ش ی ن

  • amir2000 گفت:

   سلام و سپاس، اول مطلب جوابساز داریم اگه وارد کنید اینا رو میده: شریک، کرنش، ریش، شیر، نیشکر، کیش، نیش، نیک و …

 18. Mehdi گفت:

  نمیشه کپی کرد متن رو

 19. مهدی گفت:

  سلام چرا جواب خیلی از مرحله ها مثل هم نیست اگر میشه لطفا درست کنید

 20. حسام گفت:

  سلام میتونم جواب مراحلی که آپدیت شده رو بگم؟

 21. mirza گفت:

  سلام جواب مرحله 2914 چ م ن ا ر ش و رو بگید

  • amir2000 گفت:

   سلام ابتدای مطلب جوابساز داریم که اگه کلمات رو وارد کنید این جوابها رو میده: منشور، چمران، شناور، مانور، نرمش، مشاور، واشر،رانش و …

نظر شما

 • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
 • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
رفتن به ابتدای صفحه